دوره و شماره: دوره 17، شماره 37، بهار 1399 
4. نقد و بررسی ابزارها و روشهای تشخیص اختلال ریاضی در ایران

صفحه 98-77

سمانه رضایی ازغندی؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر


7. نقش رضایت از زندگی در پیش‌بینی خشم در محیط مدرسه

صفحه 158-145

مهرداد مظاهری؛ مرضیه میرشکار؛ مرتضی نیکوفر