درباره نشریه

فصلنامه  مطالعات روان شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان یک نشریه با داوری بسته با دسترسی آزاد است که در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث روان شناسی تربیتی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه روان شناسی تربیتی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم روان شناسی تربیتی را گزارش می دهند،  می باشد.  

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. این  نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی دریافت می کند.   فصلنامه  مطالعات روان شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

ISSN: 2228-6683