راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مقالات

 

     1. مقاله بادقت براساس راهنمای نویسندگان تنظیم شود.

     2. کد ارکید تمامی نویسندگان قید شود.

     3. تعارض منافع آورده شود.

     4. تمامی منابع هم در داخل متن و هم در پایان متن مقاله هایپرلینک شود.

     5. تمامی منابع فارسی، انگلیسی نیز قید شود.

     6. چکیده مبسوط انگلیسی با حتما آوردن یک جدول در مقاله براساس مقالات شماره زمستان 1400 نشریه تنظیم شود.

     7. مفاهیم کلیدی در بار اول زیرنویس شود.

     8. اسامی نویسندگان تا 5 نفر قید شود.

        فصلنامه " مطالعات روانشناسی تربیتی " مقاله های پژوهشی و  تحلیلی در حوزه ی روانشناسی تربیتی و زمینه های مرتبط را که با توجه به نکات زیر تهیه شده باشد منتشر می کند:

الف  : شکل ظاهری 

- مقاله ­ارسالی­ نباید در کتاب، مجموعه­ مقالات یا نشریه­ دیگری چاپ شده­ باشد یا هم زمان برای نشریات دیگر ارسال نشده­ باشد.

- عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه علمی، محل اشتغال، نشانی کامل، تلفن، دورنگار و آدرس پست الکترونیکی در صفحه ای جدا از متن اصلی نوشته شود.

- چکیده مقاله در 150 تا 200 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود.

- واژه های کلیدی ( حداکثر تا 7 واژه ) در پایان چکیده فارسی و انگلیسی ذکر شود.

- توضیحات و معادلهای خارجی واژه ها و اصطلاحات علمی در اولین مرتبه با شماره گذاری در پانویس ارائه شوند.

- مقاله همراه با ضمایم و فهرست ها در حداکثر15 صفحه (22 سطری و قلم12Lotus) در محیط 2003Word  تایپ شده باشد و جداول هم با فونت10 تایپ شود. حاشیه مقاله ­از بالا 5.4، پایین7، سمت راست و چپ 4.1 سانتی متر باشد.

  • اگر مقاله دارای نمودار یا جدول می باشد لطفا فرمت آن به صورتA.P.A باشد.
  • مقاله ارسالی باید بین 10 الی 15 صفحه باشد نه بیشتر.

ب : روش ارجاع به منابع در متن

- ارجاع به منابع به شیوه درون متنی یا APA است.

- در متن مقاله پس از نقل مطالب در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده،  و سال انتشار اثر اورده می شود.

- آثار دارای دو نویسنده ، نام خانوادگی هر دو نویسنده و  سپس سال انتشار اثر آورده می شود.

- آثار دارای سه تا پنج نویسنده، در نخستین بار نام همه نویسندگان و سال انتشار و در اشارات بعدی تنها نام اولین نویسنده و عبارت و همکاران و بدنبال آن سال انتشار اثر آورده می شود.

- آثار دارای شش و بیش از شش نویسنده، تنها نام اولین نویسنده و بدنبال آن عبارت و همکاران،  و سپس سال انتشار اثر آورده می شود.

- در نقل قول مستقیم، لازم است مطلب مورد نظر عینا" در درون گیومه اورده شده و سپس شماره صفحه اثری که مطلب از آن گرفته شده آورده شود. مانند ( نادری و سیف نراقی، 1380: 169 ). 

ج: روش ارجاع به منابع در  پایان مقاله

 فهرست منابع در پایان مقاله به ترتیب الفبایی تنظیم شود تمام منابع فارسی با یکدیگر و بدنبال آن کلیه منابع غیر فارسی با یکدیگر ):

-تمام منابعی که در متن به آنها استناد شده، در فهرست منابع آورده می شود. منابعی که در داخل متن نیامده است، در فهرست منابع آورده نشود مانند:

 

مقاله

نام خانوادگی، نام.( سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره ، شماره، شماره­صفحه­های ابتدا و انتهای مقاله.

 ( برای مقالات غیر فارسی، به دنبال نام خانوادگی، به جای نام، حرف اول نام نویسنده آورده  شود)

 

بشارت، محمدعلی (1384). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، شماره 3،38-25.

 

Bernheim, J., Theuns, P., Mazaheri, M., Hofmans, J., Flieghe, J., & Rose, M. (2006). The potential of Anamnestic Comparative Self Assessment (ACSA) to reduce bias in the measurement of Subjective Well-Being. Journal of Happiness Studies, 7, (2), 227-250.

 

کتاب

نام خانوادگی، نام.( سال انتشار). عنوان کتاب. نام مصحح یا مترجم. محل نشر: نام ناشر.

 سیف، علی اکبر. ( 1388). تغییررفتارورفتاردرمانی نظریه ها و روشها. تهران،  نشردانا.

اسکینر ، بوریس فردریک .( 1370). فراسوی آزادی و شان. (ترجمه علی اکبرسیف). تهران: رشد. ( تارخ انتشار به زبان اصلی 1904)

 

Andrews, F.M., & Withey, S.B. (1976). Social Indicators of Well-being: Americans' Perceptions of Life Quality.New York: Plenum Press.

 

پایان نامه ها

نام خانوادگی، نام.( سال انتشار). عنوان پایان نامه. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه.... .

 

کارشکی، حسین (1387). نقش الگوهای انگیزشی و ادراکات محیطی در یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان پسر پایه سوم دبیرستان‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

 

منابع مورد استفاده از اینترنت

نام خانوادگی، نام.( تاریخ). عنوان. (تارخ دسترسی) . کپی آدرس اینترنتی جهت دسترسی مستقیم.

Veenhoven, R. (2011). World Database of  Happiness ( 2011/06/11); http://www1.eur.nl/fsw/happiness/

د: نوع مقاله ها

- بر اساس آئین نامة مجله های علمی کشور، اولویت چاپ با مقاله های پژوهشی میدانی است.

- مقاله های تحلیلی، تنها در صورت داشتن چارچوبه پژوهشی مانند، مبانی نظری، سؤال پژوهش، روش پژوهش، نتایج و بحث، مورد بررسی و پذیرش قرار می گیرد.

هـ : بررسی مقاله ها

مقالات دریافت شده، نخست توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت انطباق با موضوع و معیارهای­ مجله، به منظور ارزیابی به­ صورت بی­ نام برای­ دو تا سه نفر از داوران­ صاحب نظر ارسال­ خواهد­شد.

آرا و نظرهای مندرج در نوشته ها، مبین نظرها و آرای مجله نیست.

ترتیب مقالات الفبایی است و به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.

مسؤولیت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است.

مجله در ویراستاری، تلخیص و تنظیم مطالب آزاد است.

نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است.

نوشته هایی که برای چاپ مناسب تشخیص داده نشود، عودت داده  نمی شوند.

چنانچه مقاله برای انجام اصلاحات خدمت نویسنده ارسال شود نویسنده موظف است ظرف مدت 10 روز  از تاریخ دریافت ایمیل اصلاحات را ارسال نماید.

پذیرش مقاله پس از طرح نهایی در هیأت تحریریه مشخص خواهد شد .

مبلغ 500000 ریال (پانصد هزار ریال)جهت هزینه های داوری اولیه به شماره شبا  IR 440100004001073603018951 با شناسه واریز 307073663119000071000000000061  به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه  نزد بانک ملی شعبه دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز گردد

 

- 3000000ریال (سه میلیون ریال) جهت هزینه های چاپ هر یک از مقالات پذیرفته شده نهایی به شماره شباIR440100004001073603018951 با شناسه واریز 307073663119000071000000000061 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه  نزد  بانک ملی شعبه دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز گردد

 

هنگام ارسال مقاله نویسندگان محترم دقت داشته باشید که دو فایل جداگانه یک فایل اصلی مقاله بودن نام نویسندگان و یک فایل مشخصات نویسندگان در سامانه بارگذاری نمایید.

 همراه با فایل اصل مقاله و مشخصات نویسندگان حتما باید (فرم تعهد)  و (فرم تعارض منافع) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری نمایید.