اخبار و اعلانات

این مجله به استناد مجوز شماره 3/3/164443 مورخ 1395/08/01 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و همچنین مجوز شماره 72314 مورخ 1395/10/27 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دو فصل نامه به فصل نامه تبدیل شده است

این مجله به استناد مجوز شماره 3/3/164443 مورخ 1395/08/01 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و همچنین مجوز شماره 72314 مورخ 1395/10/27  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دو فصل نامه به فصل نامه تبدیل شده است

مطالعه بیشتر