مدل علّی توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان بر اساس مهارت تفکر انتقادی با نقش میانجی انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

3 استادیارگروه روانشناسی،واحد بجنورد،دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

10.22111/jeps.2020.5169

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت تفکر انتقادی و توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان با میانجیگری انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات انجام شد. 
روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان کلاس ششم شهر مشهد در سال تحصیلی 1397-1396 می باشد. به همین دلیل نمونه ای با حجم 440 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. دانش آموزان پرسشنامه های تفکر انتقادی سطح x کرنل، انگیزه پیشرفت، نگرش به ریاضیات و آزمون حل مسأله ریاضی را تکمیل کردند. این پژوهش از نوع همبستگی می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که مهارت تفکر انتقادی بر توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان تأثیر مثبت معنی دار دارد. علاوه بر این، مشخص شد که نگرش به ریاضیات بر توانایی حل مسأله ریاضی تأثیر مثبت معنی دار دارد. انگیزه پیشرفت بر توانایی حل مسأله ریاضی تأثیر ندارد ولی بر نگرش به ریاضیات تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین مشخص شد که با وجود تأثیر مثبت و معنی دار مهارت تفکر انتقادی بر نگرش به ریاضیات و انگیزه پیشرفت، این دو متغیر یعنی نگرش به ریاضیات و انگیزه پیشرفت نقش میانجی بین مهارت تفکر انتقادی و توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Math problem solving ability of students based on critical thinking skills with mediator role of achievement motivation and attitude towards mathematics

نویسندگان [English]

  • Mohammad Baradaran 1
  • Mohammad Mohammadipour 2
  • Hossein Mahdian 3
1 Ph.D Student, Educational Psychology, Bojnourd unit, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between critical thinking skills and math problem solving ability of students by mediating role of achievement motivation and attitude toward mathematics. The statistical population of this study includes all sixth grade students in Mashhad in the academic year 2018. For this reason, a sample of 440 students was selected using multi-stage cluster sampling. Students completed Cronel Level x Critical Thinking Questionnaire, Achievement Motivation, Attitude toward Mathematics and Mathematical Problem Solving Test.
This research is correlational and data analysis was performed using path analysis method. The results showed that critical thinking skills had a significant positive effect on the math problem solving ability of students. In addition, it turned out that the attitude toward mathematics has a significant positive effect on the math problem solving ability of students. The achievement motivation does not effect on the math problem solving ability of students, but it has a positive and significant impact on the attitude toward mathematics. It was also found that despite the positive and significant effect of critical thinking skills on the attitude toward mathematics and the achievement motivation, these two variables, namely, the attitude toward mathematics and the achievement motivation, do not have a mediator role between critical thinking skills and the math problem solving ability of students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Thinking Skills
  • achievement motivation
  • Attitude to Mathematics
  • Math problem solving ability