اثر بخشی آموزش خودآگاهی از منظر آموزه های اسلام بر کاهش فشار روانی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم و قران حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22111/jeps.2020.5249

چکیده

موضوع «خود­آگاهی» در متون روایی اسلام با عناوینی نظیر برترین شناخت، نهایت معرفت و برترین خرد­ ورزی از آن یاد شده است. فیلسوفان و عرفاى اسلامى هر کدام به نوبه خود این موضوع مهم را مورد بررسی قرار داده‏اند.  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خود­آگاهی بر کاهش فشار روانی دانشجویان گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان صورت گرفت. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش 30 نفر دانشجو (15 نفر گروه آزمایش و 15نفر گروه کنترل) بودند که با روش نمونه­گیری در دسترس گمارش شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه استرس ادراک شده( (pss14 استفاده شد.گروه آزمایش 8 جلسه (90دقیقه­ای، هر هفته یک جلسه) برنامه آموزش خود­آگاهی براساس آموزه­های قرآن و روایات را دریافت و گروه کنترل در این مدت هیچ آموزشی دریافت ننمود. داده­ها با استفاده از تجزیه تحلیل کوواریانس تحلیل گردید. نتایج  نشان داد آموزش خود­آگاهی بر کاهش فشار روانی و اضطراب دانشجویان موثر است. بنابراین پیشنهاد می­شود از آموزش خود­آگاهی از منظر آموزه­های اسلام برکاهش فشار روانی در دانشجویان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Self-Awareness Education from the Perspectives of Islam on Reducing Students' Psychological Stress

نویسنده [English]

  • seyed mosavi
Assistant Professor of Science and Quran Hadith, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

The subject of "self-consciousness" has been mentioned in the Islamic narrative texts with titles such as superior knowledge, ultimate knowledge and superior wisdom.  Islamic philosophers and mystics have in turn examined this important issue.  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of self-awareness training on reducing stress in students of Quran Science Department and Hadith of Sistan and Baluchestan University of Theology.  This was a quasi-experimental study with experimental and control group.  The statistical population of the study consisted of 30 students (15 in experimental group and 15 in control group) who were assigned by available sampling method.  Perceived stress questionnaire (pss14) was used for data collection. The experimental group received 8 sessions (90 minutes, one session per week) of self-awareness training program based on Quranic teachings and traditions and the control group received no training during this period.  Analysis of covariance analysis showed that self-awareness training is effective on reducing stress and anxiety of students, so it is suggested to use self-awareness training from the perspective of Islamic teachings to reduce psychological stress in students.