اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله نبایستی در هیچیک از مجلات داخلی و خارجی چاپ شده باشد