نقد و بررسی ابزارها و روش های تشخیص اختلال ریاضی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان. سمنان. ایران

2 دانشگاه سمنان

10.22111/jeps.2020.5251

چکیده

هدف: اختلال ریاضی از اختلال های شایع در دانش آموزان است. اولین گام در جهت درمان این اختلال، تشخیص درست و بهنگام آن می باشد،بنابراین در این پژوهش به نقد و بررسی ابزارها و روش های تشخیص اختلال ریاضی پرداخته شده است.روش بررسی: روش این پژوهش توصیفی-علی مقایسه ای بود که از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده هاو اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی پژوهش های صورت گرفته در زمینه اختلال ریاضی بود که تعداد 58 پژوهش معتبر از سایتهای معتبر داخلی ِنمایه کننده دستاوردهای علمی و پژوهشی به عنوان نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. روشهای تشخیصی و ابزارهای مرتبط با اختلال ریاضی در این پژوهش ها استخراج شد و با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج به دست آمده پرداخته شد.یافته ها: نتایج نشان داد 6/46 درصد از پژوهش های داخلی صورت گرفته مرتبط با اختلال ریاضی از تشخیص ملاکم حوری برای تشخیص اختلال ریاضی استفاده کرده اند) 27تشخیص از مجموع 58 تشخیص( که بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی (5) معتبر شناخته نشده است، زیرا مؤلفه های دقیق اختلال در این تشخیص روشن نمیگردد . همچنین سطح و میزان اختلال به هنجار جامعه معلوم نمیگردد. همچنین نتایج نشان داد ضعف دیگر ملاک محوری آن است که در به کاربردن ملاکهای واحد و معتبر نیز توافق معناداری مشاهده نمیشود. نتیجه‌گیری: تشخیص‌های صورت گرفته تأمل‌ برانگیز است.در تشخیص اختلال بر اساس ملاک‌های به ‌کار رفته تشتت زیادی مشاهده می‌شود؛ بنابراین ساخت ابزارهای استاندارد برای تشخیص اختلال ریاضی اهمیت فراوان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critiquing and reviewing mathematics disorder diagnostic tools and methods for diagnosing this disorder in Iran

نویسندگان [English]

  • samaneh rezaei azghandi 1
  • alimohammad rezaie 2
  • mohammad ali mohammadyfar 2
1 Semnan University. Semnan. Iran
2 Semnan University
چکیده [English]

aim: Mathematics disorder is one of the most common disorders in students. The first step in the treatment of this disorder is correct and timely diagnosis; therefore, the tools and methods for the diagnosis of mathematics disorder are reviewed in this study.
Methods: This descriptive-causative study is a comparative study using a library method for collecting data and information. The statistical population includes all researches in the field of mathematics disorders which 58 valid studies are selected as the samples by objective method from internal valid sites that indexer of the scientific and research achievements. Diagnostic methods and tools related to mathematics disorders are extracted in this research and the results are analyzed using SPSS software.
Results: The results indicate that 46/6 percent of internal researches connected with mathematic disorder used the criterion-based diagnosis for the diagnosis of mathematics disorder (27 diagnosis from 58 diagnosis) which is not recognized valid by the statistical diagnostic guide and psychiatric disorders (5), since the exact components of the disorder in this diagnosis it is not clear. Also, the results show that the other weakness of the criterion-based diagnosis is that there is no meaningful agreement in the use of unit and valid criteria.
Conclusion: The performed diagnosis is thoughtful and there is a great deal of difference in the diagnosis of the disorder based on the used criteria; therefore, the development of standard tools for the diagnosis of mathematics disorder is important.

1.برهمند، اوشا، نریمانی، محمد و امانی، ملاحت (1385). شیوع اختلال حساب نارسایی در دانش آموزان دبستانی شهر اردبیل. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. سال ششم، شماره 4، 1385، 930-917.
2.بهزادی، فرزانه، رحیمی، چنگیز و محمدی، نورالله (1393). تأثیر آموزش نوروفیدبک بر ادراک بینایی دانش‌آموزان ابتدایی با اختلال ریاضی. فصلنامه تازه‌های روان‌شناختی، 16، 3، 12-10.
3.حمید، نجمه (1385). بررسی اختلال یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی ناحیه یک شهر تهران و اثر آموزش کاربردی، تقویت ژتونی و آرامش عضلانی در کاهش اختلال یادگیری ریاضی در آنان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 13، (2).136-119.
4.خسروی، علی‌اکبر (1390). آموزش مؤثر ریاضی به کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری. تعلیم و تربیت استثنایی، 107، 22-15.
5.شکوهی یکتا، محسن و پرند، اکرم (1395). ناتوانی‌های یادگیری (ویرایش دوم). تهران: تیمور زاده.
6.عباسیان، راضیه، عابدی، احمد، نصر آزادانی، سحر و سیفی، زهرا (1392). اثربخشی برنامه فراشناخت پانورا و فیلیپو بر خود پنداره‌ی کودکان با اختلال یادگیری ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری. 3، (2).77-63.
7.غباری بناب، باقر، نصرتی، فاطمه و غلامحسین زاده، حسن(1393). تأثیر روش خودآموزی بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان اختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری. 3، (3). 67-55.
8.فرامرزی، سالار(1375). تهیه و تنظیم آزمون تشخیص ریاضی و استفاده ازآن‌جهت بررسی و مقایسه عملکرد دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان دارای اختلال محاسبه در پایه‌های پنجم ابتدایی دبستان‌های شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
9.فراهانی، حجت‌الله، ملک پور، مختار، امیری، شعله، مولوی، حسین و کلانتری، مهرداد (1387). ساخت و روا سازی آزمون تشخیصی حساب نارسایی برای کودکان پایه سوم دبستان. مجله تازه‌های علوم شناختی. 10، (1). 10-1.
10.فراهانی، حجت‌الله، ملک پور، مختار، امیری، شعله، مولوی، حسین و کلانتری، مهرداد (1387). ساخت و اعتبار یابی آزمون تشخیصی حساب نارسایی برای کودکان پایه پنجم دبستان. روانشناسی معاصر. 3، (2). 37-27.
11.قاسمی، مسعود، درتاج، فریبرز، سعدی پور، اسماعیل، دلاور، علی و سرابی، صدیقه (1396). اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان. مجله توانمندسازی کودکان استثنایی. 8، (23). 38-25.
12.گنجی، مهدی (1395). آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM. (ویرایش اول). تهران: نشر ساوالان.
13.معتمدی، عبدالله، برقی ایرانی، زیبا کریمی، بهروز (1391). مقایسه اثربخشی سه شیوه آموزش مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر و ترکیبی بر کاهش مشکلات دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری. 2، (2).100-76.
14.ملک پور، زهرا (1373). تهیه و تنظیم آزمون تشخیص ریاضی و استفاده ازآن‌جهت بررسی و مقایسه عملکرد دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان دارای اختلال محاسبه در کلاس‌های سوم و چهارم ابتدایی دبستان‌های شهر مشهد در سال تحصیلی 73-1372. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
15.موحدی، یزدان، علیزاده، جابر و علیلو، مجید (1392). مقایسه بی‌حوصلگی در افراد مبتلابه اختلال ریاضی، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و افراد عادی. مجله ناتوانی‌های یادگیری. 2، (3).90-73.
16.نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل (1392). اثربخشی توان‌بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری ریاضی. 2، (3). 115-91.
17.هالاهان، دانیل، لوید، جان، کافمن، جیمز، ویس، مارگارتو مارتینز، الیزابت. (1390). اختلال‌های یادگیری. (ترجمه حمید علیزاده، قربان همتی، صدیقه رضایی و ستاره شجاعی). تهران: ارسباران.