دوره و شماره: دوره 17، شماره 38، تیر 1399 
تاثیر شن ‌بازی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش‌آموزان نارساخوان

صفحه 85-104

10.22111/jeps.2020.5321

بیان نسائی مقدم؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید؛ رسول کردنوقابی