دوره و شماره: دوره 17، شماره 38، تابستان 1399 
5. تاثیر شن ‌بازی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش‌آموزان نارساخوان

صفحه 85-104

بیان نسائی مقدم؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید؛ رسول کردنوقابی