دوره و شماره: دوره 17، شماره 39، مهر 1399 
پیش بینی امیدواری براساس دشواری تنظیم هیجانی و نگرش های مذهبی در دانشجویان

صفحه 192-173

10.22111/jeps.2020.5743

محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ سیدمحمدمهدی مشیریان فراحی؛ شمیم رزاقی کاشانی