سال 1400

نام نام خانوادگی تحصیلات سمت / سازمان
بتول احدی دکترای تخصصی استاد
سیروس احمدی دکترای تخصصی دانشگاه یاسوج
عزت اله احمدی دکترای تخصصی استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مهناز اخوان تفتی دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه الزهرا تهران
عزیزاله اربابی سرجو دکترای تخصصی گروه   مدیریت، پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
حسن اسدزاده دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد رضا اسدی یونسی دکترای تخصصی عضو هیأت علمی
علی اسماعیلی دکترای تخصصی استادیارگروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد اسمعلی دکترای تخصصی استاد
محمد جواد اصغری ابراهیم آباد دکترای تخصصی هیئت علمی گروه روانشناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه فردوسی مشهد
علی افشاری دکترای تخصصی استادیار گروه روانشناسی و دانشگاه مراغه
سوزان امامی پور دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی امیدیان دکترای تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز
عسکر آتش افروز دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید حمید آتش پور دکترای تخصصی دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان
حمید رضا آقا محمدیان دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد
روح اله باقری مجد دکترای تخصصی استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
محمود بحرانی دکترای تخصصی عضو هیات علمی پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
نورمحمد بخشانی دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رحیم بدری گرگری دکترای تخصصی هیئت علمی
شهرزاد بذرافشان دکترای تخصصی استادیار،جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
فخرالسادات براتی کارشناسی ارشد معاون آموزشی- آموزش وپرورش قاینات
مهین برخورداری دکترای تخصصی دانشگاه اصفهان
کاظم برزگر بفرویی دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه یزد
سودابه بساک نژاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی
امین بشکار دکترای تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز
کیومرث بشلیده دکترای تخصصی استادیار دانشگاه اهواز
سید رضا بلاغت دکترای تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر بهروزی دکترای تخصصی استادیار دانشگاه اهواز
هادی پورشافعی دکترای تخصصی عضو هیات علمی
مجید پورفرج دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا پیرخائفی دکترای تخصصی گروه روان شناسی. دانشکده علوم پزشکی و روان شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرمسار. گرمسار.ایران
بهروز پیرشک دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه تهران
مهرانگیز پیوسته گر دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه الزهرا
جعفر ترک زاده دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
محمد رضا تمنائی فر دکترای تخصصی دانشگاه کاشان
موسی جاودان دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
اصغر جعفری دکترای تخصصی استاد دانشگاه
حسین جناآبادی دکترای تخصصی رئیس دانشکده علوم تربیتی  و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رمضان جهانیان دکترای تخصصی هیات علمی
بهرام جوکار دکترای تخصصی استاد  دانشگاه شیراز
کرم حبیب پور دکترای تخصصی گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی
رامین حبیبی کلیبر دکترای تخصصی دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ماهرخ حسن زادگان رودسری دکترای تخصصی آموزش و پرورش-مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران
مسعود حسینچاری دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه شیراز
سپیده حضرتی دکترای تخصصی استادیار علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
علیرضا حیدرزادگان دکترای تخصصی استادیار دانشکده روانشناسی و روانشناسی
علی خادمی دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ارومیه، گروه روانشناسی، ارومیه، ایران.
نوشیروان خضری مقدم دکترای تخصصی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابو سعید داورپناه دکترای تخصصی کارشناس
سولماز دبیری دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
یوسف دهقانی دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
سوران رجبی دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
علامرضا رجبی دکترای تخصصی هیات علمی
عباس رحمتی دکترای تخصصی عضو هیئت علمی/دانشگاه شهید باهنر
علی محمد رضایی دکترای تخصصی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
محمدرضا رضائی پور دکترای تخصصی عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان - ایران
مهوش رقیبی دکترای تخصصی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
یوسف رنجبر سودجانی دکترای تخصصی گروه مشاوره دانشگاه آزاد شهرکرد
فرامرز سابقی کارشناسی ارشد هیات علمی - دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد علی سپهوندی دکترای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه لرستان
ابوالفضل سعیدی دکترای تخصصی عضو هیات علمی بازنشسته پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
سید عبدالوهاب سماوی دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
راضیه شیخ الاسلامی دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
علی شیخ الاسلامی دکترای تخصصی دانشگاه محقق اردبیلی
محمود شیرازی دکترای تخصصی زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
فریبرز صدیقی ارفعی دکترای تخصصی معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی و حقوق دانشگاه کاشان
سیاوش طالع پسند دکترای تخصصی دانشگاه سمنان/دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
محبوبه عارفی دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
سید حمید رضا علوی دکترای تخصصی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
جلیل فتح ابادی دکترای تخصصی دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران
محسن فرمهینی فر دکترای تخصصی  
علی فرنام دکترای تخصصی دانشیار د انشگاه سیستان و بلوچستان
محبوبه فولادچنگ دکترای تخصصی استادیار بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز
عزت الله قدم پور دکترای تخصصی دانشگاه لرستان
یحیی کاظمی دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
ذبیح الله کاوه دکترای تخصصی استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد
بهمن کرد تمینی دکترای تخصصی استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
بهمن کرد* دکترای تخصصی هیات علمی
فرهاد کهرازهی دکترای تخصصی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مسعود کیانی دکترای تخصصی عضو هیات علمی روانشناسی دانشگاه کاشان
موسی گل علی زاده دکترای تخصصی عضو هیات علمی-دانشگاه تربیت مدرس
طاهره گلستانی دکترای تخصصی استادیار دانشگاه پیام نور
محمد گنجی دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه کاشان
مهدی لسانی دکترای تخصصی ریس بخش علو م تربییی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی لطیفیان دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه شیراز
مهناز محرابی زاده هنرمند دکترای تخصصی دانشگاه اهواز
حسین محققی دکترای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
شهناز محمدی دکترای تخصصی دانشگاه خوارزمی
علیرضا محمدی آریا دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
محمدعلی محمدی فر دکترای تخصصی هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه سمنان
افسانه مرزیه دکترای تخصصی دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
جواد مصرآبادی دکترای تخصصی استاد دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
مهرداد مظاهری دکترای تخصصی معاونت آموزشی و پژوهشی  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
بهناز مهاجرانی دکترای تخصصی دانشگاه ارومیه
بهروز مهرام دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
سیده فاطمه موسوی دکترای تخصصی عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)
پرویز رضا میر لطفی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نیلوفر میکائیلی دکترای تخصصی عضو هیات علمی/دانشگاه محقق اردبیلی
فرزانه میکائیلی منیع دکترای تخصصی هیات علمی
ناصر ناستی زایی دکترای تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود نجفی دکترای تخصصی مدیر گروه- دانشگاه سمنان
داریوش نوروزی دکترای تخصصی دانشیار/دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی نوری پور دکترای تخصصی هیات علمی- دانشگاه یاسوج
ثنا نوری مقدم دکترای تخصصی هئیت علمی
زهرا نیک منش دکترای تخصصی دانشگاه سیستان وبلوچستان
تورج هاشمی دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
رقیه وحدت دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه
پیمان یارمحمد زاده دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ابوالقاسم یعقوبی دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی
فریده یوسفی دکترای تخصصی دانشگاه شیراز