سال 1399

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات رشته تخصصی سمت / سازمان
صغری ابراهیمی قوام آبادی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد احمدپناه دانشیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
عزت اله احمدی استاد دکترای تخصصی استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سیروس احمدی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه یاسوج
مهناز اخوان تفتی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه الزهرا تهران
عزیزاله اربابی سرجو دانشیار دکترای تخصصی گروه   مدیریت، پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
حسن اسدزاده دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی
علی اسدی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
محمد رضا اسدی یونسی استادیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی
حسین اسکندری دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی
علی اسماعیلی استادیار دکترای تخصصی استادیارگروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد اسمعلی استادیار دکترای تخصصی استاد
علی افشاری استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه روانشناسی و دانشگاه مراغه
محبوبه البرزی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه شیراز
مرتضی امیدیان دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا ایروانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد خمینی شهر ، گروه مددکاری اجتماعی
عسکر آتش افروز استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید حمید آتش پور دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه ازاد خوراسگان اصفهان
پرویز آزادفلاح دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تربیت مدرس
محسن آیتی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بیرجند
روح اله باقری مجد استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
محمود بحرانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
سید علی بدری دانشیار دکترای تخصصی عضو هبات علمی دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران
رحیم بدری گرگری دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی
شهرزاد بذرافشان استادیار دکترای تخصصی استادیار،جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
مهین برخورداری سایر دکترای تخصصی دانشگاه اصفهان
کاظم برزگر بفرویی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه یزد
سودابه بساک نژاد استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
امین بشکار استادیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز
کیومرث بشلیده استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه اهواز
سید رضا بلاغت دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر بهروزی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه اهواز
مجید پاکدامن استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه  ازاد اسلامی و احد قاینات
هادی پورشافعی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
مجید پورفرج استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا پیرخائفی دانشیار دکترای تخصصی گروه روان شناسی. دانشکده علوم پزشکی و روان شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرمسار. گرمسار.ایران
موسی پیری دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مهرانگیز پیوسته گر دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه الزهرا
اورانوس تاج الدینی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمداحسان تقی زاده دانشیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران
موسی جاودان استادیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
حسین جعفری ثانی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
حسین جناآبادی استاد دکترای تخصصی رئیس دانشکده علوم تربیتی  و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
بهرام جوکار استاد دکترای تخصصی استاد  دانشگاه شیراز
کرم حبیب پور دانشیار دکترای تخصصی گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی
رامین حبیبی کلیبر دانشیار دکترای تخصصی دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
الهه حجازی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه تهران
فریده حسین ثابت استادیار دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا حیدرزادگان استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده روانشناسی و روانشناسی
سولماز دبیری سایر دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
فریبرز درتاج دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی
یوسف دهقانی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محمد ربیعی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی
علامرضا رجبی استاد دکترای تخصصی هیات علمی
سوران رجبی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
محمدرضا رضائی پور استادیار دکترای تخصصی عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان - ایران
امین رفیعی پور دانشیار دکترای تخصصی معاون نظام مشاوره
امین رفیعی پور استادیار دکترای تخصصی دانشگاه پیام نور تهران
مهوش رقیبی دانشیار دکترای تخصصی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
یوسف رنجبر سودجانی دانشیار دکترای تخصصی گروه مشاوره دانشگاه آزاد شهرکرد
ابوالفضل سعیدی سایر دکترای تخصصی عضو هیات علمی بازنشسته پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
سید عبدالوهاب سماوی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
علی شیخ الاسلامی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه محقق اردبیلی
راضیه شیخ الاسلامی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
فریبرز صدیقی ارفعی دانشیار دکترای تخصصی معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی و حقوق دانشگاه کاشان
سیاوش طالع پسند دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه سمنان/دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
سید حمید رضا علوی استاد دکترای تخصصی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیمین غلامرضایی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
جلیل فتح ابادی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران
محسن فرمهینی فر دانشیار دکترای تخصصی  
علی فرنام دانشیار دکترای تخصصی دانشیار د انشگاه سیستان و بلوچستان
محبوبه فولادچنگ دانشیار دکترای تخصصی استادیار بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز
عزت اله قدم پور دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه لرستان
یحیی کاظمی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
ذبیح الله کاوه استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد
بهمن کرد* استادیار دکترای تخصصی هیات علمی
فرهاد کهرازهی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
طاهره گلستانی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه پیام نور
محمدعلی محمدی فر استادیار دکترای تخصصی هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه سمنان
افسانه مرزیه دانشیار دکترای تخصصی دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهرداد مظاهری دانشیار دکترای تخصصی معاونت آموزشی و پ‍ژوهشی  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
بهروز مهرام دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
سیده فاطمه موسوی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)
پرویز رضا میر لطفی   دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نیلوفر میکائیلی استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی/دانشگاه محقق اردبیلی
فرزانه میکائیلی منیع دانشیار دکترای تخصصی هیات علمی
ناصر ناستی زایی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان
ثنا نوری مقدم استادیار دکترای تخصصی هئیت علمی
زهرا نیک منش دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه سیستان وبلوچستان
قربان همتی علمدارلو دانشیار دکترای تخصصی استادیار / دانشگاه شیراز
شهرام واحدی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
رقیه وحدت استادیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه
پیمان یارمحمد زاده دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
احمد یارمحمدیان دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه اصفهان
ابوالقاسم یعقوبی استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی
فریده یوسفی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شیراز