نقش ابعاد الگوهای ارتباط خانواده و ابعاد جو روانی- اجتماعی کلاس درس در اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زاهدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران، زاهدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران، زاهدان

10.22111/jeps.2020.5165

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباط خانواده و جو روانی- اجتماعی کلاس در اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر زاهدان بودند. 244 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های الگوهای ارتباط خانواده کوئرنر و فیتز پاتریک، پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس فرایزر و پرسشنامه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد، هر دو بعد الگوهای ارتباط خانواده با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی رابطه منفی معنی‌دار دارند و همچنین از میان ابعاد جو روانی- اجتماعی کلاس، بعد اصطکاک و بعد رقابت با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی رابطه مثبت معنی‌دار و بعد همبستگی و انضباط رابطه منفی معنی‌داری داشتند. تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که متغیرهای، گفت‌وشنود، اصطکاک، همنوایی، رقابت و همبستگی، توانستند مجموعاً چهل‌ونه درصد واریانس اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی را تبیین کنند؛ بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش به خانواده‌ها می‌توان پیشنهاد کرد که هنگام تعامل با فرزندان راهبردهای مبتنی بر گفت‌وگو را اتخاذ کنند و معلمان نیز جو کلاس را به سمت همبستگی و تعامل سازنده هدایت نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Dimensions of Family Communication Patterns and Dimensions of Classroom Psychosocial Environment in Addiction to Mobile-Based Social Networks among Male High School Students in Zahedan

نویسندگان [English]

  • Ali Farnam 1
  • Mehrdad Ghanbarpoor 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Sistan and Baluchestan University, Iran, Zahedan
2 M.Sc. Student of the Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Sistan and Baluchestan University, Iran, Zahedan
چکیده [English]

This study aimed to investigate the role of family communication patterns and classroom psychosocial and social environment in addiction to mobile-based social networks. The current study had a statistical population including all male senior high school students in Zahedan. 244 students were selected by using a multistage sampling method. In order to collect data, Koerner and Fitzpatrick Family Communication Patterns Questionnaire, Fraser et al. Classroom Psychosocial Environment Inventory, and addiction to mobile-based social networks questionnaire were used. The results indicated that both dimensions of family communication patterns were significantly and negatively related to addiction to social networks and among the dimensions of classroom psychosocial environment, friction and competition had significant and positive relationships with addiction to social networks and cohesion and discipline had significant and negative relationships with it. The results of a stepwise regression analysis showed that conversation, friction, conformity, competition, and cohesion could explain a total of 49% of variances in addiction to social networks. Therefore, according to the findings of the present study, families can be suggested to adopt conversational strategies when interacting with their children and teachers are recommended to direct their classroom environments towards cohesion and constructive engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Communication Patterns
  • Classroom Psychosocial Environment
  • Addiction to Mobile-Based Social Networks