بررسی تأثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، ایران

2 استاد گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه روان شناسی،واحدبندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان در سالتحصیلی 96-95 انجام شد. به این منظور از تعداد 8000 نفر دانش آموز دوره ابتدایی 287 نفر (159 نفر دختر و 128 نفر پسر) در پایه چهارم به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نمونه انتخابی در یک جلسه، آزمون محقق ساخته درک مطلب خواندن، پرسشنامه حل مسئله هپنر و کراسکوف (1987)، پرسشنامه اضطراب و افسردگی کودک ابسیوتانی و همکاران (2016) نسخه والدین، را تکمیل کردند. نتایج حاصل از برآورد مدل نهایی پژوهش نشان می‌دهد از بین متغیرهای درنظر گرفته شده در پیش‌بینی حل مساله، بالاترین ضریب به ترتیب مربوط به متغیر اضطراب در حالت مستقیم با 71/0 (01/0=p) و در حالت غیر مستقیم از طریق درک مطلب 10/0 (01/0=p) بوده است این مقدار در حالت مستقیم 74/0- (01/0=p) و در حالت غیر مستقیم و از طریق درک مطلب 09/0- (01/0=p) بوده است. بر این اساس مشخص است که توانایی درک مطلب نقش واسطی در کاهش اثر افسردگی و اضطراب بر حل مساله داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of negative emotions (anxiety and depression) on reading comprehension and problem solving in order to develop a structural model in the elementary period of Hamedan

نویسندگان [English]

  • nafise yarimoghadam 1
  • ali delavar 2
  • Fariborz Dortag 2
  • kobra hagalizadeh 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University of Bandar Abbas, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University of Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of negative emotions (anxiety and depression) on reading comprehension and problem solving in order to elaborate a structural model in the elementary period of the city of Hamedan in the 96-95 academic year. For this purpose, 8000 primary school students of 287 students (159 girls and 128 boys) were selected through random cluster sampling in the fourth grade. Selected sample at a meeting, a researcher-made reading comprehension test, Hepner and Kreskov problem-solving questionnaire (1987), anxiety and depression inventory questionnaire of Abishotani et al. (2016) completed the parental version. The results of the estimation of the final model of the research show that among the variables considered in the prediction of problem solving, the highest coefficient was related to the direct anxiety variable (p <0.01) and (0.71) Directly through the reading comprehension, it was 10.10 (p = 0.01). This value was in the direct mode (-0.44) (p = 0.01) and indirectly through comprehension -0.90 0 = p). Based on this, it is clear that understanding comprehension has a mediator role in reducing the effect of depression and anxiety on problem solving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading Comprehension
  • problem solving
  • anxiety
  • Depression