اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 استاد گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.22111/jeps.2020.5254

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم اجرا شد جامعه آماری پژوهش،معلمان پایه چهارم ابتدایی شهرستان بیله سوار وکلیه دانش آموزان پایه چهارم در سال تحصیلی 97-96 که تعداد 60 معلم به شیوه غربالگری دردسترس انتخاب و در گروه آزمایش 30نفر و در گروه کنترل نیز 30نفره جایگزین شدند و 3نفر از دانش آموزان هر معلم به صورت تصادفی انتخاب شدند که در گروههای آزمایش و کنترل هرکدام 90نفر دانش آموز قرار گرفتند و به گروه آزمایش 6 جلسه آموزش متمرکز بر جهت گیری یادگیری معلمان بر گرفته از آمایش بین المللی یادگیری حرفه ای معلمان ارائه شد. از پرسشنامه خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی استفاده شد.تحلیل داده ها نشان داد که آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان اثربخش بود . آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان منجر به تفاوت معنی‌دار بین گروه‌ها در خودکارآمدی معلمان به میزان 58 درصد شده است. و تفاوت معنی‌دار بین گروه‌ها در خودپنداره تحصیلی دانش آموزان به میزان 26 درصد شده است.مبتنی بر یافته ها می توان نتیجه گرفت که تغییر در جهت گیری یادگیری معلمان می تواند بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effectiveness instruction centeralizer on moderation of learning orientation teachers on self – efficacy teachers and students academic self - concept of fourth grade

نویسندگان [English]

  • Esmail Eslami 1
  • Ozra Ghafari 2
  • Tavakkol Mousazade 3
  • Touraj Hashemi 4
  • Eskandar Fathiazar 4
1 PhD Student, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
4 Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the efficacy of centered training on modifying teachers 'learning orientation on teachers self-efficacy and fourth grade students academic self-concept. Sixty teachers were selected by screening method and 30 teachers in the experimental group and 30 in the control group were replaced. 3 students were randomly selected from each teacher. 90 students were assigned to the experimental and control groups and The experimental group received 6 sessions training of teacher orientation learning focused on international teacher professional learning preparation.. The questionnaire of teachers 'self-efficacy and academic self-concept was used. Data analysis showed that training focused on moderating teachers orientation learning was effective on teachers self-efficacy and students academic self-concept. training focused on modifying teacher orientation learning resulted in a significant difference between groups in teacher self-efficacy of 58%. It also led to a significant difference between the groups in students academic self-concept by 26%. According to the findings, it can be concluded that changes in teacher learning orientation can affect on teachers self-efficacy and students academic self-concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher learning orientation
  • teachers self-efficacy. students academic self-concept
1.آتش افروز ،عسگر.(2018).رابطه علّی باورهای هوشی و برخی مؤلفه های خودتنظیمی با میانجی‌گری جهت‌گیری های هدف در دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر اهواز.مجله مطالعات روانشناسی تربیتی سیستان.دوره 15، شماره 29،بهار 1397،صفحه 1-36.
2.آریان پوران، سعید، عزیزی، فرامز و دیناروند، حسن. (1392).رابطه‌ی سبک مدیریت کلاس معلمان با انگیزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی. روانشناسی مدرسه، (23)2، صص: 41-23.
3.احمدی محمدسعید*, حاتمی حمیدرضا, احدی حسن, اسدزاده حسن (1392)تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر .رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره  4 , شماره  4 پیاپی (16) ; از صفحه 105 تا صفحه 116 .
4.اسماعیلی، محمدرضا، کتابیان، شهره و خداداد، شعله. (1391). رابطه­ی خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران. مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 1(1)، صص: 28-21.
5.باقری مجد،روح اله ؛ زید ابادی، مهدیه.(1398)تأثیر کاربردهای پداگوژیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودتنظیم‌گری دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نقش میانجی خودکارآمدی.مجله مطالعات روانشناسی تربیتی سیستان.دوره 16، شماره 35،پاییز 1398،صفحه 1-22.
6.براری،رضا؛جمشیدی،لاله(1394)نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بیه هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی . فصلنامه نرهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره 4- صص 177-200.
7.پیرکمالی، محمدعلی ؛ مؤمنی مهموئی، حسین ، پاکدامن ،مجید (1392) بررسی رابطه بین سطح خودکارآمدی معلمان علوم تجربیبا انگیزش، نگرش و پیشرفت تحصیلی دان شآموزان پایه پنجم ابتدایی ، پژوهش در برنامه ریزی درسی. سال دهم، دوره دوم، شماره10، پیاپی 37،صص 123-135.
8.حسین چاری، مسعود و فداکار، محمدمهدی (1389). بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت‌های ارتباطی براساس مقایسه دانش آموزان و دانشجویان. ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار،15، 32-21.
9.جلیلی، فرخ رو ؛ عارفی ،مژگان ؛ قمرانی، امیر ؛ منشئی ،غلامرضا.(1398)اثربخشی آموزش خودتعیین‌گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند،مجله مطالعات روانشناسی تربیتی سیستان. دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 27-58.
10.فانی،حجتاله 1 وخلیفه مصطفی.(1388). بررسیرابطهادراکازرفتارمعلمباخودپندارهیتحصیلیوعملکردتحصیلیدانشآموزاندورهیراهنماییشهرشیراز. فصلنامهرهیافتینودرمدیریتآموزشی،سالدوم - شمارهسومبهار88 صص64-37.
11.زن پاپ،عبدالحمید ؛سلیمانی ،عادل(2010) مقایسه ی دو تأثیر آموزش روش طریق از همراه تلفن و سخنرانی هنرجویان یادگیری میزان.فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول ـ شماره اول ـص55-65.
12.خجسته مهر،عباس پور،کرایی و کوچکی،(1391). تاثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خودپنداره تحصیلی ،نگرش نسبت به مدرسه،یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان.مجله روانشناسی در مدرسه،1(1).45-27.
13.قلائی،بهروز؛کدیور،پروین؛صرامی،غلامرضا؛اسفندیاری،محمد(1391)ارزیابیمدل باورهایخودکارآمدی معلمان به عنوان تعیین کنننده میزان رضایت شغلی آنها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.پژوهش در برنامه ریزی درسی،سال نهم،دوره دوم، شماره15 (پیاپی32، ص95-107.
14.عسگری،میرمهدی، و مظلومی،.(1390).تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی اراک. فصلنامه روانشناسی تربیتی7(21).44-24.
15.عشورنژاد،فاطمه (1387).بررسی روابط ساختاری خودپنداره یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
16.رضایی راد، مجتبی؛فلاح، ابراهیم(1393) تاثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر انگیزش پیشرفت، خودپندار ه پیشرفت تحصیلی دانشجو یان در درس زبان عربی. پژوهش در برنامه ریزی درسی(سال یازدهم).، دوره دوم، شماره 16 پیاپی 43 ، صفحات 13-1.
17.زراعت، ز.، و غفوریان، ع. (1388). اثربخشی آموزش حل مسأله بر خودپندارة تحصیلی دانشجویان. مجلة راهبردهای آموزشی سال 2، شمارة1، 26 23.
18.مصرآبادی، جواد. (1395). کاربست آمار استنباطی در علوم رفتاری. تبریز: انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
19.مهری، داریوش؛ خیر اندیش، مهدی(1393).پیمایشی در زمینه ی کاربرد یادگیری خودراهبر به عنوان رویکردی نو در توسعه ی حرفه ای معلمان،توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی ؛ شماره 32 ؛‏(22) صفحه - از41 تا 62.
20.نیکدل ،فریبرز ؛ کدیور، پروین ؛ فرزاد ،ولی اله ؛ عربزاده مهدی و کاووسیان جواد (1391) رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجانهای تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان، فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 6، شماره(21)، بهار1391 ،119-103.