اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اردبیل

2 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 استاد دانشگاه تبریز

10.22111/jeps.2020.5254

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم اجرا شد جامعه آماری پژوهش،معلمان پایه چهارم ابتدایی شهرستان بیله سوار وکلیه دانش آموزان پایه چهارم در سال تحصیلی 97-96 که تعداد 60 معلم به شیوه غربالگری دردسترس انتخاب و در گروه آزمایش 30نفر و در گروه کنترل نیز 30نفره جایگزین شدند و 3نفر از دانش آموزان هر معلم به صورت تصادفی انتخاب شدند که در گروههای آزمایش و کنترل هرکدام 90نفر دانش آموز قرار گرفتند و به گروه آزمایش 6 جلسه آموزش متمرکز بر جهت گیری یادگیری معلمان بر گرفته از آمایش بین المللی یادگیری حرفه ای معلمان ارائه شد. از پرسشنامه خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی استفاده شد.تحلیل داده ها نشان داد که آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان اثربخش بود . آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان منجر به تفاوت معنی‌دار بین گروه‌ها در خودکارآمدی معلمان به میزان 58 درصد شده است. و تفاوت معنی‌دار بین گروه‌ها در خودپنداره تحصیلی دانش آموزان به میزان 26 درصد شده است.مبتنی بر یافته ها می توان نتیجه گرفت که تغییر در جهت گیری یادگیری معلمان می تواند بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effectiveness instruction centeralizer on moderation of learning orientation teachers on self – efficacy teachers and students academic self - concept of fourth grade

نویسندگان [English]

  • esmail eslami 1
  • ozra ghafari 2
  • tavakkol mousazade 2
  • touraj hashemi 3
  • eskandar fathiazar 3
1 PhD student in Educational Psychology, Ardabil Azad University
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Ardabil Branch
3 Professor of Tabriz University
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the efficacy of centered training on modifying teachers 'learning orientation on teachers self-efficacy and fourth grade students academic self-concept. Sixty teachers were selected by screening method and 30 teachers in the experimental group and 30 in the control group were replaced. 3 students were randomly selected from each teacher. 90 students were assigned to the experimental and control groups and The experimental group received 6 sessions training of teacher orientation learning focused on international teacher professional learning preparation.. The questionnaire of teachers 'self-efficacy and academic self-concept was used. Data analysis showed that training focused on moderating teachers orientation learning was effective on teachers self-efficacy and students academic self-concept. training focused on modifying teacher orientation learning resulted in a significant difference between groups in teacher self-efficacy of 58%. It also led to a significant difference between the groups in students academic self-concept by 26%. According to the findings, it can be concluded that changes in teacher learning orientation can affect on teachers self-efficacy and students academic self-concept.