نقش رضایت از زندگی در پیش‌بینی خشم در محیط مدرسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22111/jeps.2020.5167

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش رضایت از زندگی در پیش‌بینی خشم در محیط مدرسه بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانش آموزان مقطعمتوسطه دوره اول شهرستان سراوان به تعداد 7054 نفر، که از میان آن‌ها 248 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار های گردآوری داده‌ها عبارت بودند از پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همکاران (1985)، و پرسشنامه چندبعدی خشم مربوط به مدرسه اسمیت، فورلانگ و بیتز (1998). پایایی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 و 79/0 محاسبه شد. از ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون خطی جهت آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین رضایت از زندگی و خشم مربوط به محیط مدرسه رابطه معکوس و معنادار وجود دارد، و رضایت از زندگی می‌تواند خشم در محیط مدرسه دانش آموزان را پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of life satisfaction and in predicting Anger in the school environment

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Mazaheri 1
  • Marzieh Mirshekar 2
  • morteza nikoofar 3
1 Associate Professor of Psychology, Sistan and Baluchestan University
2 Master of Science in General Psychology
3 Assistant Professor of Sports Management, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

The main purpose of this research was the role of life satisfaction in predicting Anger in the school environment. The research method was descriptive correlation. The statistical population included all the Secondary School students in saravn. The statistical population size was 7054 students. The number of 248 students, using Morgan's table were selected as a research sample. A cluster sampling was used as the sampling method. The Satisfaction With Life Scale (SWLS(1985, and Multidimensional School Anger Inventory (MSAI)1998 were used to obtained the necessary date to test research hyposis. The mentioned data’s content-related reliability was estimated to arrange 0/81, and 0/79by using the Cronbach's Alpha Coefficient. To analyze the data, Pearson correlation coefficient , and linear regression have been used.The results showed that There was a negative and significant relationship between life satisfaction and Anger in the school environment. The Results revealed that life satisfaction predicted Anger in the school environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • life satisfaction
  • Anger
  • school environment