مقایسه نگرش به خشونت، همدلی و رشد اخلاقی در کاربران نوجوان انواع بازی‌های رایانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22111/jeps.2019.5089

چکیده

نگرش به خشونت، همدلی و رشد اخلاقی از جمله متغیرهای با اهمیت و مرتبط با انواع بازی‌های رایانه‌ای هستند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرش به خشونت، همدلی و رشد اخلاقی در کاربران نوجوان انواع بازی‌های رایانه‌ای در قالب یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شد. 144 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از بین دانش آموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل در پایه اول دبیرستان مدارس منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، سنجش بازی‌های رایانه‌ای، مقیاس نگرش نسبت به خشونت-نسخه نوجوانان، پرسشنامه بازتاب اخلاقی اجتماعی- فرم کوتاه و پرسشنامه همدلی عاطفی پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی شفه بررسی شد. مطابق نتایج به دست آمده، میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای با نگرش به خشونت همبستگی مثبت و با همدلی و رشد اخلاقی همبستگی منفی دارند. همچنین بین استفاده کنندگان انواع بازی‌های رایانه‌ای در همدلی، نگرش به خشونت و میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای تفاوت معناداری وجود دارد در حالیکه در رابطه با رشد اخلاقی تفاوت معناداری دیده نشد. بر این اساس، نگرش به خشونت و همدلی متغیرهایی مرتبط و مهم در رابطه با انواع بازی‌های رایانه‌ای می‌باشند که می‌توانند به صورت متفاوتی از انواع بازی‌های رایانه‌ای تاثیر بپذبرند که با توجه به آن، می‌توان با طرح‌ریزی و اجرا برنامه‌ها و مداخلات، کاهش نگرش مثبت به خشونت و افزایش همدلی را موجب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Attitude toward Violence, Empathy and Ethical Development in Adolescent Users of Computer Games

نویسندگان [English]

  • mansooreh nikoogoftar 1
  • reza shabahang 2
1 Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 M.Sc. Student of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Computer games have made a profound change in teenagers' leisure time and have become the most popular form of entertainment. Attitudes toward violence, empathy, and moral development are important variables associated with a variety of computer games. The purpose of this study was to compare attitude toward violence, empathy and moral development in adolescent users of computer games in a descriptive and correlational study.
144 students were selected through cluster random sampling from male and female students in the first grade of high school in district 15 of Tehran's education district. O, the Attitude toward Violence-Adolescents Scale, Social Moral Reflection Questionnaire-Short Form, and Emotional Empathy Questionnaire.
Data were analyzed using multivariate analysis of variance and Scheffe post hoc test. According to the results, the use of computer games was positively correlated with attitude toward violence and negatively correlated with empathy and moral development. There was also a significant difference between users of different types of computer games in empathy, attitude toward violence and the amount of use of computer games, while there was no significant difference in moral development. Accordingly, attitudes toward violence and empathy are relevant and important variables in relation to the types of computer games that can affect different types of computer games that, according to them, may be relevant. By designing and implementing programs and interventions, one can reduce positive attitudes toward violence and increase empathy.