اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالوهاب پورقاز

روانشناسی، روانشناسی تربیتی دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/pourghaz/
w.pourghazped.usb.ac.ir
0000-0003-4329-2157

h-index: 8  

سردبیر

دکتر حسین جنا آبادی

روانشناسی، روانشناسی تربیتی استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/
hjenaabadiped.usb.ac.ir
0000-0002-4373-9353

h-index: 17  

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

روانشناسی، روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

aghamohammadian.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
aghamohammadianum.ac.ir
0000-0002-4926-5347

h-index: 4  

دکتر مهناز اخوان تفتی

روانشناسی، روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/makhavan/
makhavanalzahra.ac.ir
0000-0003-3018-1191

h-index: 9  

دکتر بهروز بیرشک

روانشناسی مشاوره استاد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

edu.iums.ac.ir/uploads/C.V.Birashk.pdf
birashk.biums.ac.ir
0000-0003-0126-2291

h-index: 17  

دکتر نورمحمد بخشانی

روانشناسی، آسیب‌شناسی روانی، سلامت روان استاد، روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

isid.research.ac.ir/NourMohammad_Bakhshani
nmbs14yahoo.com
0000-0003-2800-3564

h-index: 20  

دکتر حسین جناآبادی

روانشناسی، روانشناسی تربیتی استاد، رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/
hjenaabadiped.usb.ac.ir
0000-0002-4373-9353

h-index: 17  

دکتر محمد خیّر

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

civilica.com/p/183226/
m_khayyeryahoo.com

h-index: 4  

دکترسید حمیدرضا علوی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

www.sakhtar.com/Person-7692.html
hralaviuk.ac.ir
03431322428
0000-0003-1371-6094

h-index: 11  

دکتر افسانه مرزیه

روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/amarziyeh/
marziyehped.usb.ac.ir
0000-0003-1184-3487

h-index: 6  

دکتر مهرداد مظاهری دشت‌ارژندی

روانشناسی دانشیار، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/mazaheri/
mazaherihamoon.usb.ac.ir
0000-0001-9611-0412

h-index: 10  

دکتر تورج هاشمی نصرت‌آباد

روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/home.aspx?t.hashemi.n.a
tourajhashemiyahoo.com
0000-0002-2964-3259

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/en/~yaghoobi
yaghoobibasu.ac.ir
0000-0002-1949-6814

h-index: 7  

کارشناس نشریه

فاضله ریگی

مدیریت کسب و کار کارشناس مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

fazelehrigigmail.com
05431136817

صفحه آرا

مهدیه رجبی ستوده

نرم‌افزار کارشناس، نشریه روانشناسی تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

edupsystudiesusb.ac.ir
05431132607