اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالوهاب پورقاز

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/pourghaz/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
w.pourghazped.usb.ac.ir

سردبیر

دکتر حسین جنا آبادی

روانشناسی استاد.رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hjenaabadiped.usb.ac.ir
0000-0002-4373-9353

اعضای هیات تحریریه

دکترحمید رضا آقا محمدیان

روانشناسی استاد . روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

aghamohammadian.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
aghamohammadianum.ac.ir

دکتر بهروز بیرشک

روانشناسی دانشیار روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

birashk.biums.ac.ir

دکتر نورمحمد بخشانی

روانشناسی استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

nmbs14yahoo.com

دکتر عبدالوهاب پورقاز

روانشناسی دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/pourghaz/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
w.pourghazped.usb.ac.ir

دکتر حسین جناآبادی

روانشناسی استاد-رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hjenaabadiped.usb.ac.ir
0000-0002-4373-9353

دکترمحمد خیر

روانشناسی استاد دانشگاه شیراز

majalatyahoo.com

دکترمهوش رقیبی

روانشناسی دانشیار-دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=915&Culture=fa-ir
mahvash_raghibiyahoo.com

دکترحمید رضا علوی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

www.sakhtar.com/Person-7692.html
hralaviuk.ac.ir
03431322428

دکتریحیی کاظمی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/ykazemi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
kazemiped.usb.ac.ir

دکتر افسانه مرزیه

روانشناسی تربیتی دانشیار

www.usb.ac.ir/astaff/amarziyeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
marziyehped.usb.ac.ir

h-index: 1  

دکترمهرداد مظاهری

روانشناسی دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/mazaheri/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
mazaherihamoon.usb.ac.ir

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

research.basu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=681
yaghobi41yahoo.com

h-index: 4  

کارشناس نشریه

داود مختاری

روانشناسی کارشناس مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

davoudmokhtari70gmail.com
05431136817

صفحه آرا

مهدیه رجبی ستوده

نرم افزار کارشناس مرکز نشریات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

edupsystudiesusb.ac.ir
05431132607

ویراستار ادبی

دکتر خاور قربانی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی افتخاری گروه ادبیات و زبانشناسی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی

ghorbanikhavaryahoo.com
09141684626