اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالوهاب پورقاز

روانشناسی، روانشناسی تربیتی دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/pourghaz/
w.pourghazped.usb.ac.ir
0000-0003-4329-2157

h-index: 8  

سردبیر

دکتر حسین جنا آبادی

روانشناسی استادو رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/
hjenaabadiped.usb.ac.ir
0000-0002-4373-9353

h-index: 19  

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامعلی افروز

روانشناسی تربیتی استاد ممتازگروه آموزش روانشناسی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~afrooz
afroozut.ac.ir
0000-0003-2386-3223

h-index: 18  

دکتر مهناز اخوان تفتی

روانشناسی، روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/makhavan/
makhavanalzahra.ac.ir
0000-0003-3018-1191

h-index: 11  

دکتر بهروز بیرشک

روانشناسی مشاوره استاد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

edu.iums.ac.ir/uploads/C.V.Birashk.pdf
birashk.biums.ac.ir
0000-0003-0126-2291

h-index: 19  

دکتر حسین جناآبادی

روانشناسی استاد,و رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/
hjenaabadigmail.com
0000-0002-4373-9353

h-index: 19  

دکتر بهرام جوکار

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

shirazu.ac.ir/~jokar
b_jowkaryahoo.com
0000-0002-4976-7371

h-index: 4  

دکتر فرهاد خرمایی

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

.shirazu.ac.ir/~khormaei
fkhormaeigmail.com
0000-0001-9357-7068

h-index: 9  

دکتر سید عبدالوهاب سماوی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی تربیتی، دانشگاه هرمزگان،هرمزگان، ایران

ostad.hormozgan.ac.ir/
samavihormozgan.ac.ir
0000-0002-8660-6622

h-index: 9  

منیجه شهنی ییلاق

روانشناسی تربیتی عضو گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

shahniyailaghyahoo.com
0000-0002-8110-5335

h-index: 8  

دکتر علی شیخ الاسلامی

روانشناسی تربیتی استاد تمام گروه آموزشی راهنمایی و مشاور، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

uma.ac.ir
sheykholeslamiuma.ac.ir
0000-0002-7700-7206

h-index: 10  

دکتر عزت اله قدم پور

روانشناسی تربیتی استاد تمام دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

professors.lu.ac.ir/
ghadampour.egmail.com
0000-0003-3120-384X

h-index: 12  

دکتر نور علی فرخی

روانشناسی و علوم تربیتی استاد گروه سنجش و اندازه گیری،دانشکده روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران.

scimet.atu.ac.ir/Noorali_Farrokhi
farrokhinooraligmail.com
0000-0002-5941-2750

h-index: 12  

دکتر حسین کارشکی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

prof.um.ac.ir/kareshki
karshkigmail.com
0000-0003-1990-2365

h-index: 18  

دکتر افسانه مرزیه

روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/amarziyeh/
marziyehped.usb.ac.ir
0000-0003-1184-3487

h-index: 6  

دکتر جواد مصرآبادی

روانشناسی تربیتی استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی علوم تربیتی، داشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران.

ed.azaruniv.ac.ir
mesrabadiazaruniv.ac.ir
0000-0001-7717-2298

h-index: 6  

دکتر مهرداد مظاهری

روانشناسی دانشیار، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/mazaheri/
mazaherihamoon.usb.ac.ir
0000-0001-9611-0412

h-index: 12  

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/en/~yaghoobi
yaghoobibasu.ac.ir
0000-0002-1949-6814

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور رامالینگام پانچ

روانشناسی پروفسور رامالینگام، رییس انجمن روانشناسی مدرسه آسیا و حوزه پاسیفیک و استاد مرکز توسعه منابع انسانی دانشگاه پوندیچری

panchramalingamgmail.com
0000-0002-7827-2335

h-index: 7  

پروفسور راضیه بیلگه اوزون

روانشناسی مشاوره و راهنمایی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه باشاک شهیرترکیه

raziyebilge.uzunes.bau.edu.tr
0000-0001-6107-7384

h-index: 24  

پروفسور راجو

روانشناسی استاد ارشد دکترا و رئیس اکادمی روانشناسی کاربردی هند، مدیر مرکز ارزیابی و مشاوره روانشناختی، رئیس دانشکده علوم، عضو هیات علمی سنتا.

mvrrajuaugmail.com
0000-0002-1959-2232

h-index: 14  

پروفسور کمال الدین

روانشناسی تربیتی استاد روانشناسی، ساختمان دانشکده هنر، گروه روانشناسی دانشگاه داکا، داکا1000، بنگلادش

scholar.google.com/citations?user=3cMuIuUAAAAJ&hl=en
mu-psydu.ac.bd
0000-0003-2033-8933

h-index: 10  

ویراستار انگلیسی

دکتر بهمن کرد تمینی

روانشناسی دانشیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/kordtamini
bahman_kordped.usb.ac.ir

h-index: 10  

کارشناس نشریه

فاضله ریگی

مدیریت کسب و کار کارشناس مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

fazelehrigigmail.com
05431136817

ویراستار

مهدیه یحیی نژاد

روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

mahdiye75yahyanezhadgmail.com

صفحه آرا

مهدیه رجبی ستوده

نرم‌افزار کارشناس، نشریه روانشناسی تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

edupsystudiesusb.ac.ir
05431132607