پیش بینی امیدواری براساس دشواری تنظیم هیجانی و نگرش های مذهبی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دپارتمان روانشناسی، دانشگاه کارلتون، اوتاوا، انتاریو، کانادا.

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22111/jeps.2020.5743

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی پیش بینی امیدواری براساس دشواری تنظیم هیجانی و نگرش های مذهبی در دانشجویان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی با حجم نمونه 121 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل، پرسشنامه امیدواری اسنایدر (1991)، دشواری تنظیم هیجانی DERS و نگرش مذهبی (1389) بود. شاخص های استنباطی مورد استفاده در این پژوهش همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر بود. نتایج پژوهش نشان داد بین امیدواری، دشواری تنظیم هیجان و نگرش مذهبی رابطه معنادار وجود دارد (05/0p <)، و باتوجه به تحلیل مدل مسیر نتایج نشان داد متغیرهای نگرش مذهبی، عدم پذیرش پاسخ هیجان، دشواری دست زدن به رفتار هدفمند ، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان، فقدان شفافیت هیجان، کل دشواری تنظیم هیجان می توانند پیش بینی کننده امیدواری باشند (0001/p <) علاوه بر آن باتوجه به تحلیل مسیر برای پیش بینی امیدواری مطلوب ارزیابی شد. بدین ترتیب عوامل دشواری تنظیم هیجان و نگرش مذهبی پیش بینی کننده امیدواری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of hopefulness due to difficulties in emotional regulation and religious attitudes in students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asghari Ebrahim Abad 1
  • Seyed Mohammad Mahdi Moshirian Farahi 2
  • Shamim Razaghi Kashani 3
1 faculty of educational science and psychology، Ferdowsi university of Mashhad
2 PhD Student in Psychology, Department of Psychology, Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada.
3 Master of Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict hopefulness based on difficulties in emotional regulation and religious attitudes. Method of the present study was descriptive-correlation study. The sample size was 121 Undergraduate students' Ferdowsi University of Mashhad that were selected as volunteers. Research tools included: hope questionnaire of Snyder (1991), difficulties of emotional regulation (DERS) and religious attitudes questionnaire (2010). Pearson correlation, regression, and patch analysis were applied. Results showed that there are significant relationships between hopefulness, difficulties in emotional regulation and religious attitudes (p < 0.05), considering path analysis, results showed that religious attitude, reject responses excitement, difficulty handling the targeted behavior, limited access to emotion regulation strategies, lack of transparency in the excitement, the total of difficulties in emotional regulation can be predictors for hopefulness (p < 0.0001). In addition, according to patch analysis to predict hopefulness were desirable. Thus, the factor of difficulties in emotional regulation and religious attitudes can predict hopefulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hopefulness
  • difficulties in emotional regulation
  • religious attitudes
  • student
1.ارفعی، فریبرز؛ تمنایی فر، محمدرضا؛ عابدین آبادی، عاطفه. (1391). رابطه جهت‌گیری مذهبی، سبک‌های مقابله و شادکامی در دانشجویان. روانشناسی و دین، 5(3)، 135-163.
2.بالجانی، اسفندیار؛ خشابی، جواد؛ امانپور، الهام؛ عظیمی، ندا (1390). بررسی ارتباط بین سلامت معنوی، مذهب و امید در بیماران مبتلابه سرطان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 17(3)، 27-37.
3.حاجیان، احمدرضا؛ شیخ‌الاسلامی، محمود؛ همایی، رضا؛ رحیمی، فیض اله؛ امین الرعایا، مهین. (1391). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی. ویژه‌نامه سلامت روان، 10(6)، 500-508.
4.حمید، نجمه؛ گلستانی پور، مرتضی، کریم نزاد، فرزاد. (1392). رابطه ساده و چندگانه هویت دینی، سلامت روان و خوش‌بینی. روانشناسی و دین، 6(1)، 77-90.
5.حیدرئی، علیرضا؛ اقبال، فرشته. (1390). رابطه دشواری در تنظیم هیجان، سبک‌های دل‌بستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولادشهر اهواز. یافته‌های نو در روانشناسی، 113-132.
6.خدایاری فرد، محمد، گزارش آماده‌سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دین‌داری در جامعه دانشجویی کشور، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1385.
7.زاهد، عادل؛ اله قلیلو، کلثوم؛ ابولقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد. (1389). ارتباطبینراهبردهایتنظیمهیجانورفتاربینفردیدر سوءمصرفکنندگانمواد. اعتیاد پژوهی، 11، 99-113.
8.صادقی، محمدرضا؛ باقرزاده لداری، رحیم؛ حق شناس، محمدرضا. (1389). وضعیت نگرش مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله علوم پزشکی مازندران، 20(75)، 71-75.
9.صحرائیان، علی؛ غلامی، عبدالله؛ امیدوار، بنفشه. (1390). رابطۀ نگرش مذهبی و شادکامی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. افق دانش؛ فصلنامۀ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 17(1)، 74-69.
10.صیادی تورانلو، حسین؛ جمالی، رضا؛ میرغفوری، سیدحبیب الله. (1386). بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان. اندیشه نوین دینی، 3(11)، 145-172.
11.عباسی، روح اله؛ روشن چسلی، رسول. (1389). بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانی. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، 17(43)، 31-38.
12.علوی، خدیجه. (1388). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی در کاهش نشانه‌های افسردگی دانشجویان مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی.
13.فرامرزی، سالار؛ همایی، رضا؛ سلطان حسینی، محمد. (1388). بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان. دو فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات اسلام و روانشناسی، 3(5)، 7-23.
14.کرمی، جهانگیر؛ زکی یی، علی؛ علیخانی، مصطفی. (1391). رابطه جهت‌گیری‌های مذهبی با میزان تاب‌آوری و امیدواری در دانشجویان دانشگاه رازی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 2(2)، 243-256.
15.کلانتری، مهرداد. (1378). طرح اندیشه اسلامی در روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری در قلمرو اسلام، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
16.گلزاری، محمود. (1386). اعتباریابی مقیاس امید اشنایدر، چاپ‌نشده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
17.مشیریان فراحی، سیدمحمدمهدی؛ اصغری ابراهیم‌آباد، محمدجواد؛ رزاقی کاشانی، شمیم؛ مشیریان فراحی، سیده مریم؛ توکلی، حامد. (1392). رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و رضایت زناشویی در پرسنل زندان چناران. دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی، قوچان.
18.مشیریان فراحی، سیدمحمدمهدی؛ اصغری ابراهیم‌آباد، محمدجواد؛ مشیریان فراحی، سیده مریم؛ رزاقی کاشانی، شمیم؛ توکلی، حامد. (1395). ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب‌آوری، در کارمندان زندان. مجله پژوهش در دین و سلامت، 2(2)، 33-24.
19.مشیریان فراحی، سیده مریم؛ غنایی چمن آباد، علی؛ اصغری ابراهیم‌آباد، محمدجواد؛ مشیریان فراحی، سیدمحمدمهدی؛ نجمی، مصطفی؛ غفاریان مسلمی، حامد؛ محمددوست، محمد. (1394). پیش‌بینی دشواری تنظیم هیجان با توجه به هوش معنوی در مجرمین زندان مشهد. دین و سلامت، 3(1)، 48-39.
20.نظرزاده، فریده؛ میردورقی، فاطمه؛ کارشکی، حسین. (1391). نقش صفات شخصیتی در خودتنظیمی هیجانی دانشجویان. مجموعه مقالات ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، 977-988.