سنجش میزان هوش فضایی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر همدان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

10.22111/jeps.2020.5697

چکیده

این تحقیق باهدف سنجش میزان هوش فضایی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه انجام‌شده است روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه یک همدان در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد آن‌ها 3430 نفر بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 346 نفر شامل 179 نفر پایه اول و 169 نفر پایه دوم به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سنجش هوش فضایی خانگ و همکاران (2011) بوده است. روایی ابزار با استفاده از روایی محتوی مورد تائید صاحب‌نظران قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون الفای کرونباخ 769/0 محاسبه گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های t تک گروهی و t مستقل استفاده‌شد . نتایج نشان داد که میزان هوش فضایی دانش‌آموزان در سطح متوسط بود و میزان توانایی چرخش ذهنی دانش آموزان هر دوپایه کمتر از دو مهارت توانایی تجسم و حافظه دیداری بود و بین میزان مهارت تجسم فضایی دانش‌آموزان پایه اول و دوم تفاوت معنادار وجود داشت. به طور کلی می توان با آگاهی از میزان هوش فضایی دانش آموزان،ضمن فراهم ساختن فرصت های مناسب برای تقویت و پرورش مهارت درک روابط فضایی،تصویرگری ذهنی و اندیشیدن به زوایای مختلف، آن ها رابرای رویارویی سازنده با آینده نا متعین و انجام انتخاب های بهتر مهیا ساخت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assesment of junior high school girl student spatial intelligrnce in Hamedan city

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Yousefzadeh 1
  • Sedighe Kazempour 2
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan
2 PhD student in Curriculum Planning, Bu Ali Sin University
چکیده [English]

The main purpose of this research was the assessment of junior high school girl student spatial intelligence. A survey research method was used. The statistical population (N=3430) included all girl secondary school students of region one of Hamedan city in (94-95) school year. Using Ratio Stratified sampling method and krejcie and Morgan table about 346 students (179) of first grade and (169) of second grade were selected as study sample. The data gathering instrument was Khaing &et al (2011) questionnaire. The instrument validity using content validity reported as acceptable by experts and its reliability were computed by cronbach alpha about 0/769. The collected data were analyzed using one sample and Independent t-test The findings showed that the student's spatial intelligence was at moderate level and the mental rotation ability in both grades was lower than visualization and visual memory components and there were significant differences between the second and first grade students in spatial visualization component. In sum it should be noted, through knowing the student amount of spatial intelligence, in addition of providing appropriate opportunity for education and reinforce of Thinking in different way, mental imagine and perception of spatial relations skills ,they will be ready for living in uncertain future and make suitable selections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial intelligence
  • Visualization
  • mental. Rotation
  • Visual memory
1.اصلی آزاد، مسلم؛ عابدی، احمد و یارمحمدیان، محمدحسین (1394).بررسی اثربخشی آموزش درک روابط فضایی برعملکردریاضی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری، فصلنامه افراداستثنایی، 5(17)،129-111.
2.راهی، قاسم (1392). بررسی جایگاه هوش فضایی در برنامه درسی دوره ابتدایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم انسانی.
3.رئیسی،محمد؛ محمودی زاده، علیرضا و جهانشاهی افشار، زهرا (1395).بررسی تأثیر هوش کلامی و فضایی دانش آموزان در یادگیری درس ریاضی، دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی،5-1.
4.سلیمی، علی(1394).کاربرد هوش چندگانه در کتاب جدید زبان انگلیسی دوره اول متوسطه، پژوهشنامه انتقادی متون وبرنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،15(3)، 230-215.
5.طاعتیان، سارا و اصغرزاده، علی (۱۳۹4). بررسی هوش دیداری فضایی و عوامل موثر بر آن، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی،9-1.
6.مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان (1392). فتح الفتوح، تهران: انتشارات دانش‌بنیان فناوری.
7.نقیب، فاطمه؛ میزابیگی، مهدیه والبرزی،محبوبه(1397). رفتارجستجویاطلاعاتدانش آموزاندبیرستانی باتوجهبهتجربه،هوشفضایی،وپیچیدگیوظیفه، فصلنامهمطالعاتملی کتابداریوسازماندهی اطلاعات29  (3)،199-221.
8.یوسف زاده چوسری، محمد رضا، راهی، قاسم (1398). بررسی میزان تأکید برنامه درسی دوره ابتدایی بر هوش فضایی،تهران، پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه ،16-1.