تأثیر آموزش مبتنی برشفقت بر کنترل عواطف دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.22111/jeps.2020.5744

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شفقت بر کنترل عواطف ( اضطراب، خلق افسرده، خشم،عاطفه مثبت) دانش آموان دختر شهر اصفهان بود. روش مورد استفاده در این پژوهش، نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری پژوهش 16522 دانش آموز دختر 13تا16 ساله در سال 1394- 1395 بودند. به همین منظور 30 نفر از دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) قرار گرفتند و گروه آزمایش در 8 جلسه، آموزش مبتنی بر شفقت(گیلبرت،2009) را دریافت کردند. شرکت کنندگان مقیاس کنترل عواطف (ویلیامز و همکاران ،1997) را پیش از مداخله، پس از آن و یک ماه بعد از آن (مطالعه پیگیری) پاسخ دادند. نتایج حاصل ازتحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری نشان داد آموزش مبتنی بر شفقت بر کنترل عواطف ( اضطراب، خلق افسرده، خشم،عاطفه مثبت) دانش آموزان دختر اثر معنی داری دارد( 05/0p < ). این نتیجه در دوره پیگیری نیز تداوم یافته بود( 05/0p < ). با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت آموزش مبتنی بر شفقت باعث افزایش کنترل عواطف( اضطراب، خلق افسرده، خشم،عاطفه مثبت) دانش آموان دختر است.بنابراین از این مداخله می توان برای بهبود وضعیت روانشناختی و کنترل عواطف دانش آموزان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching compassion focused on Affect Control amongst High School Female Students

نویسندگان [English]

  • Hadiseh Ghafarian 1
  • Flor Khayatan 2
1 M.A. Psycology, Islamic Azad University of Isfahan(Khorasgan),Iran
2 Faculty member, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)
چکیده [English]

This study aimed to investigate on the effect of training compassion focused on affect control in female students in Isfahan. The method used in this study was semi-experimental, of the sort of pretest and post-test with control group and the statistical population were 16522 the female students of 13 to 16 from the year 1394 to 1395. To accomplish the research, 30 female first grade high school students were chosen by accessible sampling method and were randomly assigned to experiment and control groups (15 persons in each group). The experiment group received eight training compassion focused sessions. Participants responded to Affective Control Scale (Williams, et al, 1997) before and after the intervention. Then, a month later (follow-up). The results of the analysis of variance with repeated measurements showed that teaching compassion focused had a meaningful effect on the affect control of the female students (p < 0/05). This result had also continued in the follow-up period (p < 0/05). Due to the results of this study, it could be said that teaching compassion focused leads to the enhancement of affect control of the female students. Therefore, this intervention could be used for the improvement of psycho-cognitive state and affect control of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "teaching compassion focused "
  • "affective control"
  • " female high school student"
1- اسدی، سهیلا؛ وکیلی، پریوش (1394). اثربخشی واقعیت درمانی بر اضطراب و افزایش امید به زندگی در بیماران مبتلا به HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز بیماری های رفتاری شبکه بهداشت شمیرانات. فصلنامه سلامت اجتماعی، 2 (4)، 16-38.
2- اسماعیلی، لیلا، امیری، شعله، عابدی، محمدرضا، مولوی، حسین (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تمرکز بر شفقت، بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، شماره(28)، 117-137.
3-افشانی، علیرضا؛ ابویی، آزاده (1397). اثربخشی آموزش شفقت به خود بر کنترل خشم دانش آموزان. فصلنامه خانواده و پژوهش، شماره(2)، 44.
4-بهبودیان، زهرا (1394). رابطه بیم مدیریت هیجانات و هوش هیجانی بر افزایش عملکرد شغلی کارمندان کمیته امداد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 16-36.
5-بیدخوری، جواد (1394). اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر افزایش تاب آوری و کنترل عواطف زندانیان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.
6- ترفیعی، افسانه (1392). اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه تلفیقی سایکودرام و تحلیل رفتار متقابل به کنترل عواطف. دانشجویان رشته مشاوره و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
7- دهش، زهرا(1388).تاثیر مشاوره تلفیقی رفتاری و هیجان محوربر کنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر کشکوئیه رفسنجان.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
8- شیرالی نیا، خدیجه؛ چلداوی، رحیم؛ امان الهی، عباس (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افسردگی و اضطراب زنان مطلقه. فصلنامه روانشناسی بالینی،(4)، 20-9.
9-کریمی، صبری؛ کرد، بهمن (1396). پیش بینی تنظیم هیجانی بر اساس شفقت ورزی به خود و تن انگاره دانشجویان. فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، شماره(28)، 230-207.
10- نور بالا، فاطمه؛ برجعلی احمد؛ نوربالا احمدعلی (1392). اثر تعاملی شفقت به خود و نشخوار فکری بیماران افسراده در درمان مبتنی بر شفقت. ماهنامه دانشور پزشکی، 104: 84-77.
11- نورتراپ، کریستین. (1385). دختران نوجوان. (ترجمه توراندخت تمدن مالکی). تهران: انتشارات فلسفه.
12- یدالهی، سعید (1394). اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر مدیریت عواطف و سخت رویی معتادین مبتلا به هپاتیت تحت درمان کلینیک بازتوانی اعتیاد مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.