بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تجدید نظر شده رویکرد معلم به تدریس تریگول

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد، واحد بندرلنگه، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22111/jeps.2020.5694

چکیده

هدف اصلی از اجرای پژوهش بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه تجدید نظر شده تریگول 22 سئوالی است. روش تحقیق پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری شامل معلمان پارسیان، عسلویه و شیبکوه از توابع استانهای هرمزگان و بوشهرمی باشد. گروه نمونه به تعداد 501 نفر معلم شامل 298 نفر معلم مرد و 203 نفر معلم زن به روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای انتخاب شدند. تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه به روش عامل یابی مؤلفه اصلی و چرخش به شیوه واریماکس انجام شد و دو عامل بنام رویکرد معلم محور–انتقال اطلاعات و رویکرد دانش آموز محور- تغییرات ادارکی از پرسشنامه استخراج شد و بر روی هر عامل 11 سئوال قرار گرفت. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که مدل نظری دو عاملی رویکرد معلم به تدریس با داده های پژوهش برازش قابل قبولی دارد. پایایی دو عامل رویکرد معلم به تدریس شامل عامل محور- انتقال اطلاعات و عامل رویکرد دانش آموز محور- تغییرات اداراکی با استفاده از روش آلفا کرونباخ به ترتیب به مقدار858 /0 و 862 /0 بدست آمد که قابل قبول بود. نتایج کلی نشان داد که این ابزار قابلیت استفاده در پژوهشهای آموزشی و روانشناختی در جامعه معلمان دبیرستان ایران دارد. تعمیم نتایج پژوهش به معلمان مقطع ابتدایی و اساتید دانشگاه با احتیاط صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation psychometric properties of Trigwell, s teacher approach to teaching revised- questionnaire

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasemi 1
  • Parvin Kadivar 2
  • Hadi Keramati 3
  • Mehdi Arabzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Azad University, Bandar Lengeh Branch, Iran
2 Professor, Department of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this article is investigation of psychometric properties Trigwell, approach to teaching- revised 22 Items questionnaire. Questionnaires were distributed between teachers, of Asalouyeh, Parsian and Shibkooh cities in south zone (Hormozgan and Bushehr) of Iran. From 501 teachers selected with randomized stratified sampling. 298 men and 203 women responded to questionnaire. Exploratory factor analysis (EFA) is done with principal components and rotated with varimax method. Two factors is earned consist informational transformation-teacher focused and conceptual change- student focused and There are 11 Items on each factor . Loading factors was than 0/30 and none of items is omitted. Result of confirmatory factor analysis (CFA) also showed that two factors questionnaire were good fit of the data to the hypothesized model. Reliability of teachers’ approach to teaching questionnaire is earned with Alpha Cronbach’s Coefficient method. Alpha Cronbach’s coefficient dimensions of teachers’ approach to teaching questionnaire consist informational transformation- teacher focused and conceptual change- student focused is obtained 0/858 and 0/862. The result showed that the two factors of approach to teaching questionnaire has acceptable validity and, reliability. This questionnaire can be used in instructional and psychological research for Iranian teachers of middle and high school course . Results of this research is generalized with caution to primary school teachers and university teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher approach to teaching"
  • teacher focused
  • " informational transfer"
  • student focused"
  • conceptual changes
1-جواهری دانشمند, محمد, زارعی, اقبال, شیخی فینی, علی‌اکبر. (1397). طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ عوامل مؤثر بر کاربرد یادگیری الکترونیک در دورۀ ابتدایی شهرستان کرجمجله مطالعات روانشناسی تربیتی،110-89، (31)15.
 2-حبیبی، آرش؛ عدن ور، مریم (1396)، مدل یابی معادله ساختاری و تحلیل عاملی(آموزش کاربردی نرم‌افزار لیزرل)، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 3-.سیف، علی‌اکبر (1386)، روانشناسی پرورشی (روانشناسی آموزش و یادگیری )، تهران، انتشارات آگاه.
4-.شعبانی، حسن(1390)، مهارت‌های آموزشی و پرورشی(روش‌ها و فنون تدریس)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، مرکز تحقیق و توسط علوم انسانی.
5-.قاسمى، وحید (1393)، مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش اجتماعی با کاربرد ایموس، تهران، انتشارات جامعه شناسان، چاپ دوم.
  6-.رسولی خورشیدی، فاطمه، عرب عامری، محمد، بهرامی، معصومه. (1398). سنجش مقیاس پنج مؤلفه‌ای اشتیاق دانش‌آموز در مدرسهمجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 99-77، (34)16.
 7-.لاورنس اس، میرز؛ گلن گاست؛ ا.جی. گارینو.(1385).(2006 ؛ ترجمه پاشا شریفی، حسن و همکاران، 1391)، پژوهش چند متغیری کاربردی(طرح و تفسیر)، (تهران، انتشارات رشد.
 8-هومن، حیدر علی. (1393). مدل یابی معادله ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل، انتشارات سمت، چاپ ششم