تاثیر رهبری اصیل بر اثربخشی مدیریت مدارس با نقش میانجی تسهیم دانش

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار مدیریت آموزشی،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.22111/jeps.2020.5316

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر رهبری اصیل بر اثربخشی مدیریت مدارس با نقش میانجی تسهیم دانش سازمانی بود. روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود. 160 مدیر و معاون مدارس متوسطه دوم شهر زاهدان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی– طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) از طریق سه پرسشنامه رهبری اصیل (والومبوا و همکاران، 2008)، اثربخشی مدیریت مدرسه (علاقه‌بند، 1371) و تسهیم دانش (یو، 2003) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرام‌افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. بر اساس یافته‌ها مقدار ضریب همبستگی بین رهبری اصیل و تسهیم دانش (001/0, p=491/0r=)، رهبری اصیل و اثربخشی مدیریت مدارس (001/0, p=775/0r=) و تسهیم دانش و اثربخشی مدیریت مدارس (001/0, p=588/0r=) معنادار بود. اثر مستقیم رهبری اصیل بر اثربخشی مدیریت مدارس (28/6, t=71/0β=)، اثر مستقیم رهبری اصیل بر تسهیم دانش (85/4, t=65/0β=)، و اثر مستقیم تسهیم دانش بر اثربخشی مدیریت مدارس (79/2,t=28/0β=)، معنادار بود. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری اصیل بر اثربخشی مدیریت مدارس با میانجی‌گری تسهیم دانش (182/0β=)، معنادار بود. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رهبری اصیل هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی تسهیم دانش با اثربخشی مدیریت مدارس رابطه مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Authentic Leadership on Effectiveness of schools Management with Mediating Role of Knowledge Sharing

نویسندگان [English]

  • Zahra Kheykha 1
  • Naser Nastiezaie 2
1 M.Sc. Student of Educational Management, Department of Management and Educational Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology,University of Sistan and Baluchestan , Zahedan, Iran.
2 Associate Professor of Educational Management, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology,University of Sistan and Baluchestan , Zahedan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of authentic leadership on effectiveness of schools management through the mediation of knowledge sharing. This study is a correlation research. 160 school principals of Zahedan city were studied by using three questionnaires authentic leadership, knowledge sharing, and management effectiveness. For data analysis the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used by SPSS and Lisrel software. Based on results the direct effect of authentic leadership on effectiveness of schools management (β=0.71, t=6.28), direct effect of authentic leadership on knowledge sharing (β=0.65, t=4.851) and direct effect of knowledge sharing on effectiveness of schools management (β=0.28, t=2.79) was significant. The indirect effect of authentic leadership on effectiveness of schools management was also significant with the mediator role of knowledge sharing (β=0.182). Thus can conclude that authentic leadership is positively and significantly associated with effectiveness of schools management both directly and indirectly with the mediating role of the knowledge sharing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genuine leadership
  • management effectivenss. knowledge sharing
1.احمدی عبدآباد، محمد؛ غفاری، منصوره سادات؛ آسایش‌پور، فائزه. (1399). تأثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه‌های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان.  چشم انداز حسابداری و مدیریت، 3(24)، ۴۳-۵۶.
2.امام­جمعه، محمدرضا؛ کرامت، عزیز و ساکی، رضا. (1394). رابطه بین رهبری فکورانه با اثربخشی مدارس ابتدایی شهر قدس بر اساس الگوی پارسونز. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی؛ 7(4)، 167-149.
3.پوریزدانی کجور، مریم؛ کیاکجوری، داود؛ تقی‌پور، حسینعلی؛ غفاری مجلج، محمد. (1399). ارزیابی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در محل کار (مطالعه موردی: سازمان های دانش محور). مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 9(1)، 362-333.
4.جعفری، سکینه؛ امین بیدختی، علی اکبر؛ قاسمیان دستجردی، زهرا. (1399). تبیین رابطه ساختاری تسهیم دانش با اثربخشی گروه‌های آموزشی مدرسه: نقش میانجی اعتماد و همکاری درون‌گروهی. مدیریت مدرسه، 8(2)، 20-1.
5. روشت، سعید؛ رادمرد، سعید. (1399). پایش نقش کارکردهای مدیریت سایبرنتیک در پیشگیری از اینرسی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی‌گری تسهیم دانش در بین کارکنان. مدیریت سازمان‌های دولتی، 8(3)، 17-2.
6.داورپناه، هدایت الله؛ سیادت، سید علی؛ افشار، محمد هادی؛ ربیع دولت آبادی، حسین. (1395). بررسی رابطه بین رهبری اصیل و جو سازمانی (ملاحظه گری - نفوذوپویایی) در دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات. نوآوری‌های مدیریت آموزشی،11(3)، 48-35.
7.دهقانی سلطانی, مهدی, مصباحی, مریم, طالبی, یاسمن. (1397). تأثیر ارزش‌های سازمانی و رهبری دانش‌گرا بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش تسهیم دانش. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(3)، 74-43.
8.دهمرده، سمیه؛ ناستی‌زایی، ناصر. (1394). پیش‌بینی اثربخشی مدیران مدارس براساس الگوی شایستگی کامرون و کوئین. مشاوره شغلی و سازمانی، 7(24)، 110-93.
9.رئیسی، مجید؛ حسینی، عماد؛ طالب‌پور، مهدی؛ نظری، وحید. (1392). برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمانهای ورزشی منتخب کشور. مدیریت ورزشی، 5(4)، 65-47.
10.رجا، مصطفی. (1393).] بررسیرابطهسرمایهاجتماعی) درابعادفردیوتیمی)باتسهیمدانش)آشکارو پنهان)درکارکنانمردادارهثبتاسنادواملاکاستانگیلان[. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
11.زند، غلامرضا؛ احقر، قدسی؛ احمدی، امینه. (1397). رابطه راهبردهای مدیریت دانش، مهارت‌های کارآفرینی و توانمندسازی کارکنان با اثربخشی سازمانی و ارائه الگوی مناسب. رهبری و مدیریت آموزشی،12(3)، 160-141.
12.زندکریمی، مریم. (1398). بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تسهیم دانش با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی معلمان. روان شناسی مدرسه، 8(1)، 107-87.
13.سیدنقوی، میرعلی؛ کاهه، مریم. (1394). نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(76)، 28-1.
14.علی‌نژاد، محسن؛ عبدالله‌زاده، حمید؛ محمودی، مصطفی؛ احمدی، محسن. (1394). پیش‌بینی اثربخشی مدرسه بر اساس مؤلفه‌های رهبری اصیل. پژوهش‌های برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، 5(2)، 101-89.
15.قانع‌نیا، مریم؛ ارشدی، نسرین؛ بشلیده، کیومرث؛ فروهر، محمد. (1394). تأثیر آموزش رفتارهای رهبری اصیل به مدیران بر افزایش سرمایه روان شناختی کارکنان (مورد مطالعه شرکت پتروشیمی تهران). علوم مدیریت ایران، 10(38)، 123-98.
16.قنبری، سیروس؛ اسکندری، اصغر. (1393). روابط ساده و ترکیبی مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در مدارس هیأت امنایی و عادی. علوم تربیتی، 21(2)، 230-207.
17.کشاورزی، علی حسین؛ صفری، سعید؛ حمیدیراد، جواد. (1394). بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی، (22)، 128-103.
18.لسانی، مهدی؛ دهقانی، مریم. (1395). بررسی رابطه بین مهارت های مدیران و اثربخشی مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی ناحیه 3 شهرستان کرمان. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 2(4)، 18-5.
19.منصوری بروجنی، ویدا؛ اتقیا، ناهید؛ مختاری دینانی، مریم و نظریان مادوانی، عباس. (1395). ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 6(11)، 50-41.
20.میرمحمدی، سیدمحمد؛ رحیمیان، محمد. (1393). بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خلاقیت فردی کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 18(3)، 204-181.
21.نصیری، فخرالسادات؛ اسکندری، اصغر، نویدی، پرویز. (1394). بررسی تأثیر رهبری موثق بر بهبود خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی. مدیریت سرمایه اجتماعی، 2(4): 496-475.
22.یوسفی، بهرام؛ عیدی پور، کامران؛ غلامی ترکسلویه، سجاد. (1394). ارتباط بین سبک رهبری اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(4)، 63-57.