بررسی رابطه هویت(بزرگسالی در حال ظهور) با خودشناسی انسجامی و رفتار کمک طلبی تحصیلی دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استاد گروه آموزشی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل- ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22111/jeps.2020.5595

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین هویت (بزرگسالی در حال ظهور)با خودشناسی انسجامی و رفتار کمک طلبی تحصیلی در بین دانش آموزان دختر مقطع دوازدهم متوسطه شهرستان ارومیه بوده است. روش تحقیق، همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیری و جامعه آماری نیز شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع دوازدهم متوسطه شهرستان ارومیه می باشد. روش نمونه گیری تحقیق، خوشه ای و حجم نمونه با توجه به تحقیقات همبستگی 150 نفر بوده است. جهت گردآوری اطلاعات از 3 پرسشنامه، شامل مقیاس خودشناسی انسجامی(قربانی، 2003)، سیاهه هویت)ابعاد بزرگسالی در حال ظهور) ریفمن و همکاران(2007) و پرسشنامه کمک طلبی تحصیلی ریان و پنتریچ(1997) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به شیوه همزمان استفاده گردید. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نشان داد که هویت با هردو متغیر خودشناسی انسجامی و کمک طلبی تحصیلی ارتباط مثبت معنادار دارد و همه ابعاد هویت، متغیرهای خودشناسی انسجامی و کمک طلبی تحصیلی را به طور مثبت و معناداری پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of relationship between identity) emerging adulthood), integrative self-knowledge, and academic help seeking behavior among female senior students in high school in Urmia.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani 1
  • Shiva Rahimzadegan 2
1 Professor, Department of Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 PhD student in Psychology, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate relationship between identity (emerging adulthood)، integrative self-knowledge, and academic help seeking behavior among female senior students in high school in Urmia. The research method is correlation and multivariable regression. The statistical population includes all female senior students of high schools of Urmia. The glomerulative sampling method was used and the sample size was 150 people according to the correlational research. To collect information, three types of questionnaires including Inventory of Dimensions of Emerging Adulthood (IDEA)، Reifman and et al (2007). integrative self-knowledge Scale (Ghorbani, 2003), and Academic help seeking behavior ( reian and pentrichT 1997). were used. Descriptive and inferential statistics were used to organize, summarize and analyze the data. The results showed there was a positive and significant relationship between the identity (emerging adulthood) ، integrative self-knowledge, and academic help seeking behavior . The regression analysis showed that all caracteristics of identity predicted positively and significantly the integrative self-knowledge and help seeking behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity( emerging adulthood)
  • Integrative self-Knowledge
  • Academic help seeking behavior
1.آرام فر، رسول؛ زینالی، علی.(1394). رابطه تنیدگی تحصیلی و کمک طلبی آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه آموزش و ارزشیابی،  8( 31)، 48-37.
2.اعظامی، مهدی؛ کیهان، جواد.(1397). رابطه بین سبک های هویت و کمک طلبی تحصیلی در بین دانشجویان غیربومی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه: آزمون نقش میانجی هوش فرهنگی. مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی. 1(26) ، 26-1.
3.بشارت، محمدعلی؛ بزازیان، سعیده؛ قربانی، نیما؛ اصغری، مهسا سادات. (1393). پیش بینی خودشناسی انسجامی فرزندان بر اساس ویژگی های فرزندپروری والدین. فصلنامه خانواده پژوهی. 10، (37)، 78-65.
4.ﭘﺎﭘﺎﻟﯿﺎ، د. ای.، اﻟﺪز، س. و. و ﻓﻠﺪ ﻣﻦ، ر. د(1391). روان ﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل اﻧﺴﺎن . ﺗﺮﺟﻤﻪ د. ﻋﺮب ﻗﻬﺴﺘﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮان. ﺗﻬﺮان: انتشارات رﺷﺪ .(ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﺛﺮ به زبان اﺻﻠﯽ، 2004)
5.حسینیان، سیمین؛ یزدی، منور؛ حاجیان، فرهاد. (1391). بررسی رابطه بهوشمندی و ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده.7(20)،69-46
6.رستمی، مهدی؛ قزلسفلو، مهدی؛ محمدلو، هادی؛ قربانیان الهام. (1394). پیش بینی سلامت روانی بر مبنای شفقت خود، هویت و خودشناسی دانشجویان. فصلنامه آموزش، مشاوره و روان درمانی. 4 (15)، 44-30
7.صدری دمیرچی، اسماعیل؛ منصوری، بهمن و خدائی خیاوی، سیامک.( 1396). مقایسه خودشناسی انسجامی و ناگویی خلقی در بین دانش آموزان عادی و طلاق. فصلنامه مطالعات روان شناختی 13(4) : 112-102
8.فتحی .محمدرضا؛ کیامنش، علیرضا؛ جمهری، فرهاد.(1397). نقش عاملیت انسانی، جنس و سن در ویژگی های هویتی: بزرگسالی در حال ظهور آرنت. فصلنامه روان شناسی تحولی، روان شناسان ایرانی. 15 (57)، 44-33
9.قدم پور، عزت الله؛ سرمد، زهره.(1382). نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه روان شناسی.7(2)، 126-112
10.کرین، و. ک. (1390). نظریه های رشد- مفاهیم و کاربردها. ترجمه غ.ر. خوی نژاد و ع.ر. رجایی. تهران: رشد ( تاریخ انتشار اصلی، 2004)
11.کیهان، جواد؛ آهنگری آندریان، نازیلا.(1396). الگوی علی روابط بین خودشناسی انسجامی و سبک های هویت و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان، فصلنماه پژوهش های کاربردی روان شناختی. 8(4)، 125-109
12.گنجی، کامران؛ نوابخش، مهرداد؛ ذبیحی، رزیتا.(1390). رابطه سبک های هویت و سلامت اجتماعی با رفتار کمک طلبی در دانش آموزان پیش دانشگاهی در ریاضیات. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 22 (7)، 103 -95
13.لواسانی، غلامعلی؛ حجازی، مسعود؛ خندان، الهه. (1390). بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار کمک طلبی. مجله روان شناسی.60(1)، 411-397
14.مقصودی، ش؛ رحیمی محسنی، مائده؛ امامی، عبدالحسین.(1394). سبک های هویت و وضعیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه گیلان. فصلنامه علوم پرستاری و مامایی.25(5)،32-24
15.مالکی، فاطمه؛ سعادتی، نادره ؛ دربانی، سیدعلی(1395). نقش هویت، خودشناسی و تاب آوری در ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی نوجوانان. فصلنامه مشاوره و روان درمانی.5 (20)، 128-119
16.محمودیان، حسن ؛ صفری، هادی؛ آقایی، حدیث؛ رضوانی فر، شیرین و میرمحمدتبار، سید عبدا... (1391 )مقایسه رفتارهای کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری در ریاضی. مجله ناتوانی های یادگیری.2(1)، 119-107
17.مهری، یدا...؛ قربانی، نیما و سبزه آرای لنگرودی، میلاد.(1391). رابطه بین نیازهای بنیادین روان شناختی، خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، خودمهارگری و شاخص های سلامت روان با عملکرد شغلی معلمان.فصلنامه مطالعات روان شناختی. 3 (11) ، 20- 9
18.هاشمی نصرت آبادی، تورج؛ واحدی، شهرام؛ دبیری، سولماز. (1394). برآورد جهت گیری هدف مبتنی بر سبک های پردازش هویت: مطالعه نقش وضعیت تحصیلی. مجله روانشناسی مدرسه. 4(3)،152-137
19.Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469-480. 
20.Arnett, J. J. (2006). Emerging adulthood: Understanding the new way of coming of age. In J, J. Arnett & J. L. Tanner (Eds.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century (pp. 3-19).
21.Arnett, J. J. (2015). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties (2nded). New York: Oxford University Press.
22.Berzonsky, M.D., and Kuk, L. S. (2005). Identity styles, psychological maturity and academic performance. Personality and Individual Differences, 39, 235 – 247.
23.Berzonsky, M.D., Cieciuch, J., Duriez, B., & Soenens, B. (2011). The how and what of identity formation: Association between identity styles and value orientations, Personality and Individual Differences, 50(2), 259-299.
24.Butler, R. (1998). Determinants of help-seeking: Relations between perceived reasons for help-avoidance and help-seeking behaviors in an experimental context. Journal of Educational Psychology.90, 630-643.
25.Butler, R. (2006). An achievement goal perspective on student help seeking and teacher help giving in the classroom: Theory, research, and educational implications. In: S. Karabenick and R. Newman (Eds): Help seeking in academic setting: Goals, groups and contexts, Erlbaum.
26.Cheng, K. &C. Tsai (2011). “An Investigation of Taiwan University Students’ Perceptions of Online Academic Help Seeking and Their Web-Based Learning Self Efficacy”. The Internet and Higher Education, 14(3):150-157.
27.Conner, K., M. and Davidson, J. R.T (2003). Development of a new resilience scale: The Conner –Davidson Resilience scale (CDRISC) Depression and Anxiety. 18, 76-82.
28.Ericson, E. H. (1986). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton
29.Ghorbani, N., Bing, M. N., Watson, P. J., Davison, H. K., & LeBreton, D. L. (2003). Individualist and collectivist values: Evidence of compatibility in Iran and the United States. Personality and Individual Differences, 35, 431-447.
30.Kaplan, A., Flum, H. (2009). Motivation and Identity: The Relations of Action and Development in Educational Contexts—an Introduction to the Special Issue. Educational Psychologist, 44(2), 73-77.
31.Keyes,C. L. M, & Ryff, C. D. (2000). Subjective change and mental health: a selfconcept. Social psychology quarterly. 63, 264-279.
32.Long, D. M, Hayes     S. C.   (2014).  Acceptance     , mindfulness,     and     cognitive  reappraisal     as    longitudinal  predictors  of  depression  and  quality  of   life  in  educators  . J Contextual Behav Sci, 3(1): 38-44.
33.Newman, R. S. (1998). Student’s help-seeking during problem-solving: Influences of personal and contextual achievement goals. Journal of Educational Psychology, 90, 644-658.
34.Newman, R.S. (2000). “Social Influences on the Development of Children's Adaptive Help-Seeking: The Role of Parents, and Peers”. Developmental Review, 20: 350-404. –
35.Reifman, A., Arnett, J. J., & Colwell, M. J. (2007). Emerging adulthood: Theory, assessment, and application. Journal of Youth Development, 1, 1-12. 
36.Ryan AM, Pintrich PR. “Should I ask for help?” The role of motivation and attitudes in adolescents’ help seeking in math class. Journal of educational psychology. 1997;89(2):329.