پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال در دانشجویان تربیت بدنی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دکترای روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

10.22111/jeps.2020.5308

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال در دانشجویان تربیت بدنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ ی آماری پژوهش را تمام دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی در سال‏تحصیلی 99-1398 تشکیل می‏دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‏ گیری در دسترس، 210 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده ‏ها از پرسشنامه ی ادراک از محیط یادگیری سوئینی، سورنسن و کمیس، پرسشنامه‏ ی امید به اشتغال قریشی‏راد و پرسشنامه‏ ی سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری استفاده شد. داده ‏های به‌دست آمده با آزمون‏ه ای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته‏ ها نشان داد که بین ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال با سرزندگی تحصیلی دانشجویان رابطه ‏ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال توان پیش‏بینی 33/0 از تغییرات سرزندگی تحصیلی را در جهت مثبت دارند. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال از متغیرهای مهم و مرتبط با سرزندگی تحصیلی دانشجویان می‏باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Academic Vitality Based on Perception of Learning Environment and Hope for Employment in Physical Education Students

نویسندگان [English]

  • Mahrokh Dehghani 1
  • zahra Roostamogliy 2
1 Assistant Professor of Motor Behavior, Mohaghegh Ardabili University
2 PhD in General Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch.
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict academic vitality based on perception of learning environment and hope for employment in physical education students. The research method was descriptive correlational. The statistical population of the study consisted of all physical education students of Mohaghegh Ardabili University in the academic year of 1389-99. 210 students were selected using available sampling method. To collect data, Sweeney, Sorensen and Commission learning environment questionnaire, Qureshi Rad employment hope questionnaire and Dehghanizadeh and Hossein Chari academic vitality questionnaire were used. The obtained data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The findings showed that there is a positive and significant relationship between perception of learning environment and employment hope with students' academic vitality. The results of regression analysis also revealed that perceptions of learning environment and hope for employment are able to predict 0.33 of changes in academic life in a positive direction. Therefore, it can be concluded that perceptions of learning environment and hope for employment are important variables related to students' academic vitality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students perception of learning environment
  • Employment hope
  • Academic vitality
1.افکاری شهرستانی، زهرا و علیزاده، عبدالله. (۱۳۹۴). رابطه امید به زندگی، نگرش مثبت به مرگ و بهزیستی روانشناختی در بین زنان و مردان بالای 30 سال در تهران، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند ، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
2.اکبری بورنگ، محمد، رحیمی بورنگ، حسن. (1395). تبیین سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان بر اساس ادراک آنان از محیط یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16(1). 22-231.
3.بالجانی، اسفندیار، خشابی، جواد، امان پور، الهام، عظیمی، ندا. (1390). بررسی ارتباط بین سلامت معنوی، مذهب و امید در بیماران مبتلا به سرطان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 3(17): 27-37.
4.بخشی، نگین، فولاد چنگ، محبوبه. (1397). رابطه جو مدرسه و تاب آوری تحصیلی: نقش واسطه ای سرزندگی تحصیلی. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 30(2): 80-.51
5.برزگر بفرویی، کاضم، سعدی پور، اسماعیل، ابراهیمی قوام، صغری، فرخی، نورعلی. (1391). ارائه مدلی برای عملکرد شیمی دانش آموزان بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختی سطح بالا. روانشناسی تربیتی، 8(26): 178-211.
6.بهرامی، فاطمه، بدری، مرتضی. (1396). رابطه ادراک از محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه ای شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان. راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(9). 1-24
7.بهمئی، جمشید، مستطاب، رزیتا، شمالی نژاد، رزیتا، مالکی، آناهیتا، مباشری، فاطمه. (1398). بررسی سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان براساس ادراک آنها از محیط یادگیری در دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال ۱۳۹۷. تحقیقات سلامت در جامعه، 5(2). 31-40.
8.حسام پور، فاطمه. (1395). رابطه امید و شادکامی با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه با نقش واسطه ای خودکارامدی تحصیلی. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه کاشان، دانشکده علوم تربیتی.
9.حسینی، سید محمد، کلانتر کوشه، سیدمحمد، میرزایی فندخت؛ امیر. (1393). بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. فرهنگ مشاوره ور واندرمانی، 5(17): 23-39
10.شیخ الاسلامی، علی، کریمیان پور، غفار، ویسی، روناک. (1395). پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال در دانشجویان. مطالعات روانشناسی تربیتی، 12(39). 29-43.
11.صفایی، مریم، محمدرضایی، علی، خسروی، مهدوی غروی، مریم، بهرامیان، طیبه. (1391). هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری، مطالعات روانشناسی تربیتی، 9(16). 1-23.
12.صنوبر، عباس، کثیر، صادق، تقوی نسب، امجد، رئیس، الهام. (1397). نقش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خوش بینی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاری، 11(2). 39-19.
13.عجمی اکرامی، آسیه، رضایی، طاهره، بیانی، علی اصغر. (1394). بررسی رابطه بین امید به کار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی. مجله ی دانش و تندرستی، 1(10): 44-50.
14.قریشی، فخر اسادات. (1387). بررسی میزان امیدواری به اشتغال در آینده دانشحویان رشته های علوم انسانی. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان. 1(29): 47-66
15.قوام، مریم، ملک پور، فرشاد، ایمانی، وجید. (1383): تاثیر اشتغال دانشجویان دندانپزشکی بر موفقیت تحصیلی آنان در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی. مجله ی دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 17(1): 104-112.
16.کارشکی، حسین، غلباش، سمانه، طاطاری، یونس. (1395). نقش ادراک از محیط یادگیری ساختن گرا بر مؤلفه‌های اهداف پیشرفت دانشجویان، رویکردهای نوین آموزشی، 11(1). 1-20.
17.محمدی علی، محمدی جمشید(1392). ادراک دانشجویان از محیط یادگیری وآموزشی در دا نشگاه علوم پزشکی زنجان. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی. ۶ (۱۱) :۵۰-۶۰.
18.مرادی، مرتضی، حسین چاری، مسعود، سلیمانی خشاب، عباسعلی، دهقانی زاده، محمد حسین. (1393). پیش بینی ابعاد بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس. روانشناسی تربیتی، 11(20): 135-.174
19.یاوری، هانیه، درتاج، فریبرز، اسدزاده، حسن. (1395). عنوان بررسی اثر بخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه، پژوهش در نظام های آموزشی، 51(4): 1-20.
20.Arens, A.K & Moller, J.(2016). Dimensional comparisons in students' perceptions of the learning environment. Learning and Instruction. 2016: 42(3):22-30.
21.Banson, W .(2006). The role of hope and study skills in predicting test anxiety level of university students highschool and psychological health, self-esteem, positive thinking and social communication. These is for degree of master of science in the department of educational sciences middle east technical university.
22.Bassaw, B., Roff, S., McAleer, S., Roopnarinesingh, S., De Lisl, J., Teelucksingh, S., and Gopaul, S. )2003(. Students’ perspectives on the educational environment, Faculty of Medical Sciences, Trinidad. Med Teach. 2003: 25(5); 522–526.
Bloom, BS.(1964). Stability and change in human characteristics. New York: John Wiley & Sons.
23.Comerford, J., Batteson, T., & Tormey, R. (2015). Academic buoyancy in second level schools: insights from Ireland. Journal of Social and Behavioral Sciences, 197, 98-103.
24.Dehghani, m; behtaj, a. (2015). Study and Comparison of Academic Adjustment of Athletes and Nonathletes First-year University Students. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 5(11S)585-589.
25.Fraser, B.J. (1998). Science Learning Environments: Assessment, Effects and Determinants. In B.J. Fraser & K.G. Tobin (Eds.), International handbook of Science Education: 1; 527-561). Dortrecht: Kluwer  Publishers.
26.Kwon, P., Birrueta, M., Faust, E., & Brown, E. R. (2015). The Role of Hope in Preventive Interventions. Social and Personality Psychology Compass, 9(12),407-696.
27.Mucherah, W. (2008). Classroom climate and students’ goal structures in high-school biology classrooms in Kenya. Learning Environments Research, 11(1), 63-81.
28.Nahar N, Talukder HK, Hossain Khan T, Mohammad S, Nargis T. (2010). Students’ perception of educational environment of medical colleges in Bangladesh. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU) Journal, 3(2); 97-102.
29.Newmann, F. M. (Ed.).(1992). Student engagement and achievement in American secondary schools. NewYork: Teachers College Press.
30.Oliveira, R. D; Caregnato, R. C. A. & Camara, S. G. (2012). Burnout syndrome in senior undergraduate nursing. Acta Paulista de Enfermagem, 25(2), 54-60.
31.Poondej, C; Lerdpornkulrat, TH.(2016). Relationship between motivational goal orientations, perceptions of general education classroom learning environment, and deep approaches to learning. Kasetsart, JSC, 37(2); 100-103.
32.Pourabdol, S;  Sobhi –Gharamaleki, N & Abbasi, M.(2015). A comparison of academic procrastination and academic vitality in students with and without specific learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 4(3);121-127.
33.Riekie, H., Aldridge, J. M. and Afari, E. (2017). The role of the school climate in high school students’ mental health and identity formation: A South Australian study. British Educational Research Journal, 43(1), 95-123.
34.Ryan, R. M. Frederick, C.M.(1997). On energy, personality and health: subjective vitality as a dynamic reflection of well-being, Personality, 65: 529-565.
35.Snyder, C. R. (2003). Hope theory: Rainbows in the mind, psychological. Psychological
Inquiry, 13, 249- 275.
36.Snyder, CR, shorey, H, cheavens, k, pulvers, m. (2002). Hope and academic success in college,  Journal of Educational Psychology 94(4):820-826. 
37.Soebari, T.S., and Aldridge, J.M.(2015). Using student perceptions of the learning environment to evaluate the effectiveness of a teacher professional development programme. J Learn Envirmental Research,18(2): 163-178.
38.Solberg, P. A., Hopkins, W.G., Ommundsen, Y. & Halvari, H.(2012). Effects of three training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective. J Psychol of Sport and Exerec,13(1):407-417.
39.Sweeney, J., Sorensen, C., & Kemis, M.(1994). Partnersin education studentsurvey: Middle/highschool. Sacramento City, CA: Sacramento City Unified School District.
40.Tinio, M. F. O. (2009): Academic Engagement Scale for Grade School Students.The assessment Handbook, 2(2): 64-75.
41.Togari, T., Sato, M., Yamazaki, Y., & Otemori, R.(2011): The Development of Japanese 13-item Version of Psychological Sense of School Membership Scale for Japanese Urban High School Students. J  School Health,1(7): 62-72.
42.Yavas, U., Babakus, E., & Karatepe, O. M. (2013). Does hope moderate the impact of job burnout on frontline bank employees’ in-role and extra-role performances?. International Journal of Bank Marketing, 31(1), 56-70.
43.Yotsidi, V, Pagoulatou, A, Kyriazos T, Stalikas A. (2018). The Role of Hope in Academic and Work Environments: An Integrative Literature Review. An Integrative Literature Review. Psychology, 9(2), 385-402.
44.Yun, s, hiver, p, al-hoorie. (2018). Academic buoyancy: Exploring learners’ everyday resilience in the language classroom. Studies in Second Language Acquisition, 40(1): 805-83.