دوره و شماره: دوره 20، شماره 50، شهریور 1402 
کاربرد رگرسیون لوجستیک در پیش‌بینی قلدری بر اساس مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی

صفحه 113-94

10.22111/jeps.2023.43994.5240

سعید فخاری زاده نجف آبادی؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر؛ سیاوش طالع پسند