دوره و شماره: دوره 15، شماره 32، زمستان 1397 
10. فرا تحلیل مطالعات هوش اخلاقی

صفحه 247-270

ابوالقاسم یعقوبی؛ فتانه فتحی؛ سروره محمدزاده