دوره و شماره: دوره 15، شماره 32، دی 1397 
فرا تحلیل مطالعات هوش اخلاقی

صفحه 247-270

10.22111/jeps.2018.4427

ابوالقاسم یعقوبی؛ فتانه فتحی؛ سروره محمدزاده