استلزامات تربیتی مؤلفه‌‌‌‌های زیبایی‌‌شناسی جان دیویی در نظام آموزش از دور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور؛ تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه پیام نور؛ تهران، ایران

3 استاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعة مؤلفه‌‌‌‌های زیبایی‌‌شناسی از دیدگاه دیویی و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش ازدور ایران است. 6 مؤلفة زیبایی‌‌‌‌شناسی دیویی (شاملِ وحدت و انسجام، خودآگاهی کیفی، احساس، ابراز، تخیل و تجسم) و استلزامات تربیتی آن‌‌ها در محتوا، روش تدریس و ارزشیابی آموزش از دور ایران مورد بررسی قرار گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است. به‌‌منظور گردآوری داده‌‌های لازم برای پاسخگویی به سؤال‌‌های پژوهش، همۀ منابع و مراجع مرتبط با استفاده از فرم گردآوری داده‌‌ها و یافته‌‌ها به شیوۀ کیفی تحلیل شد. بدین منظور سعی شده است داده‌‌‌‌ها از منابع مختلفی نظیر پژوهش‌‌‌‌ها، تولیدات تربیتی، تألیفات و کتب علمی، منابع خارجی و انسانی و نظایر آن جمع‌‌‌‌آوری شود. برای تجزیه‌‌وتحلیل داده‌‌‌‌ها از تحلیل تفسیر استفاده شد. نتایج پژوهش در زمینة میزان تناسب مؤلفه‌‌های زیبایی‌‌‌‌شناسی با حوزة آموزش از دور نشان داد که اکثر استلزامات تربیتی استخراج‌‌شده در منابع مکتوب متناسب با آموزش از دور می‌‌باشد؛ ازجمله خارج‌‌کردن محتوا از بسط و سکون، یکپارچگی و انسجام در محتوا، معنادار کردن هیجانات انسان، پرورش احساسات متعالی و بیداری وجدان انسانی، ایجاد کنش و واکنش و تعامل بین فرد و محیط، انطباق‌‌دادن بین امور قبلی و جدید، انتقال سریع مفهوم و استقلال فکری فراگیران، ایجاد شور و نشاط در زندگی افراد و بانشاط کردن کلاس درس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational institutions of John Dewey's Aesthetic Components in Iran's Far distance Education System

نویسندگان [English]

  • mohamadreza sarmadi 1
  • zohre esmaeily 2
  • mehran farajollahi 3
  • sayed saheb mousavi 4
2 Payam Noor university
4 دانشگاه
چکیده [English]

 
The purpose of this study is to study the components of aesthetics from the viewpoint of Dewey and its educational implications in the distant education system of Iran. Six components of Dewey's aesthetics include (unity and cohesion, qualitative self-awareness, feeling, expression, imagination, and visualization) were considered by their educational content, teaching methodology and evaluation of distance education in Iran. The research method is descriptive and came of practical nature. To collect the necessary data in order to answer the research questions of all relevant sources and references, using the data collection form, the findings were analyzed in a qualitative way. For this purpose, data has been gathered from various sources such as research, educational products, compilations and scientific books, external and human resources, and so on. Interpretation analysis was used to analyze the data. The results of the research on the proportion of the aesthetic components to the distance education field showed that most of the educational requirements extracted from written sources are appropriate to distance education. Including removing the content of expansion and rest, the integrity and cohesion in the content, the meaning of human excitement, the cultivation of transcendental feelings and the awakening of human conscience, the creation of the interaction and improve between the individual and the environment, adapting between the past and present , the rapid transfer Concepts and intellectual independence of learners, creating vitality in the lives of individuals, and boosting the classroom.

1. آرنشتاین، دونالد. (1378). زیبایی‌‌شناسی در تعلیم و تربیت (چند مبحث اساسی) ترجمه سید مهدی سجادی. تهران: انتشارات امیرکبیر.

2.ابراهیم‌‌‌‌زاده، عیسی. (1387). آموزش بزرگسالان. تهران: انتشارات پیام نور.

3.اسماعیل‌‌پور، علی. (1386). موسیقی در تاریخ و قرآن. چاپ اول. تهران: نشر مؤلف.

4.الیاس، جان. 1381). فلسفۀ تعلیم و تربیت (قدیم و معاصر). ترجمۀ عبدالرضا ضرابی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1995).

5.امام‌‌جمعه، محمدرضا. (1385). نقد و بررسی رویکردهای نوریس فکورانه. تهران: فصلنامه علمی پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی، شماره 3، صص 66 – 30.

6.امامی، جمعه، سید مهدی. (1389). فلسفة هنر در عشق‌‌‌‌شناسی ملاصدرا. تهران: فرهنگستان هنر

7.امینی، محمد. (1384). تربیت هنری در قلمرو آموزش‌‌وپرورش. تهران: نشر آییژ.

8.انصاری، مریم و همکاران. (1393). تحلیلی بر نظریة تجربة زیبایی‌‌‌‌شناسی جان دیویی. پژوهش در برنامه‌‌‌‌ریزی درسی، سال یازدهم، دورة دوم، شمارۀ 14(پیاپی 41).

8.بیده، علیرضا. (1390). بررسی و تبیین چیستی هنر و زیبایی از منظر علامه جعفری(ره) و استنتاج دلالت‌‌های تربیتی آن. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

9.باقری، خسرو. (1387). درآمدی بر فلسفۀ تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

10.بازرگان، عباس. (1387). مقدمه‌‌‌‌ای بر روش‌‌های تحقیق کمّی و کیفی آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.

11.تاجیک، علیرضا و حسینی قلعه‌‌بهمن، سید اکبر. (1391). هنر و زیبایی در اندیشۀ آیت‌‌‌‌اله مصباح. فصل‌‌نامۀ معرفت فلسفی، سال دهم، شمارۀ اول، پاییز 91، 198-167.

 

 

 

12.جعفری، محمدتقی. (1369). زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام. تهران: انتشارات حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

13.حسن‌‌‌‌زاده، روح‌‌اله. (1392). مقایسۀ دیدگاه‌‌های علامه جعفری و هری برودی دربارة تربیت زیباشناختی. پایان‌‌نامة دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

14.دولت‌‌‌‌آبادی، شیوا؛ عشایری، حسن. (1376). زیرساخت‌‌‌‌های عاطفی- هیجانی هنر و بینش علمی. پرورش بینش علمی در آموزش و پرورش. تهران: پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت.

15.رضایی، منیره. (1383). نقد و بررسی نظریۀ زیباشناسی برودی در تعلیم و تربیت. رسالۀ دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

16.رضایی، منیره. (1392). تربیت هنری در نظام آموزشی ایران. فصل‌‌نامۀ مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شمارۀ 22، 14،

17.رضای الهی، محمود. (1354). فلسفۀ هنر. تهران: انتشارات مدرسه عالی ورزش.

18. رهبر، محمد‌‌‌‌تقی و محمدحسن رحیمیان. (1380). اخلاق و تربیت اسلامی. چاپ ششم. تهران: انتشارات سمت.

19.شرفی، حسن. (1386). آموزش هنر متناسب با فعالیت‌‌‌‌های زیباشناسانه، تولید هنری و مفاهیم وابسته. دانشگاه تهران: نشریۀ علمی پژوهشی هنرهای زیبا، شمارۀ 32.

20.شمشیری، بابک؛ نقیب‌‌زاده، عبدالحسین. (1384). فرایند تعلیم و تربیت با اقتباس از مبانی عرفان اسلامی، دوماهنامۀ دانشور رفتار. سال 12. شمارۀ 12،

21.علیق، محمدحسن. (1390). تبیین دیدگاه‌‌های زیباشناختی ابوحیان توحیدی در تعلیم و تربیت و نقد آرای زیبایی‌‌شناختی الیوت آیزنر براساس آن. رسالة دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

22.علم الهدی، جمیله. (1388). نظریة اسلامی تعلیم و تربیت. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

 

 

 

23. فتحی واجارگاه، کورش؛ ابراهیم‌‌‌‌زاده، عیسی؛ فرج‌‌‌‌اللهی، مهران؛ خشنودی، مهرنوش. (1390). روند بین‌‌المللی‌‌سازی برنامه‌‌های درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران. فصل‌‌نامة علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شمارة 2، 106-77.

24.صادق‌‌زاده، علیرضا؛ حسنی، محمد؛ کشاورز، سوسن و احمدی، آمنه. (1389). گزارش نهایی پژوهش ملی آموزش و پرورش. تهران: دبیرخانة شورای عالی آموزش و پرورش.

25.صابری، رضا و سعیدی رضوانی، محمود. (1391). کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینی. دوفصلنامه تربیت اسلامی، شمارة 15، ص 113

26.گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس(1386). روش‌‌های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌‌شناسی. ترجمة جمعی از مؤلفان. تهران: انتشارات سمت.

27.گرمابی، حسن علی؛ ملکی، حسن؛ بهشتی سعید؛ افهمی، رضا. (1394). بازشناسی مؤلفه‌‌های زیبایی‌‌شناسی و هنر برای برنامۀ درسی ازمنظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحب‌‌نظران. فصل‌‌نامة مطالعات برنامة درسی ایران، سال 10، شمارة 39،

28.مایر، فردریک. (1374). تاریخ اندیشه‌‌های تربیتی. ج 2. ترجمۀ علی‌‌اصغر فیاض. تهران: انتشارات سمت.

29.موسوی، سید صاحب، رهنما، اکبر و فرمهینی فراهانی، محسن. (1392). هنر و تعلیم و تربیت. تهران: دارینوش.

30.مهرمحمدی، محمود. (1390). تببین چرخش زیباشناسانه در تعلیم و تربیت: درس‌‌‌‌های خُرد و کلان برای بهبود کیفیت آموزش با الهام از عالم هنر. تهران: فصل‌‌نامة تعلیم و تربیت. سال 27، شمارة 105، 11.

31.مهرمحمدی، محمود و عابدی، لطفعلی. (1380). ماهیت تدریس و ابعاد زیباشناختی آن. مجلۀ مدرس علوم انسانی. شمارۀ 20،

 

 

 

32.مهرمحمدی، محمود. (1368). نقش قابلیت‌‌های زیباشناختی در آموزش علوم تجربی. اصفهان: نخستین سمینار آموزش علوم تجربی در دورۀ ابتدایی.

33.مهرمحمدی، محمود. (1383). آموزش عمومی هنر، چیستی، چرایی و چگونگی. تهران: انتشارات مدرسه.

34.مهدوی نژاد، محمد جواد؛ قدمی، مجید و افضلی، کوثر. (1390). نقش هنر در تربیت معنوی، فصل‌‌نامۀ تعلیم وتربیت، شمارة 10، 10891.

35.نجفی، محمد؛ متقی، زهره. (1389). پیامدهای تربیتی آموزش نظام احسن از دیدگاه اسلام. دو فصل‌‌نامۀ تربیت اسلامی، سال 5، شمارۀ 11،

36.نجفی، حسین؛ فرج‌‌‌‌اللهی، مهران؛ نوروززاده، مهران و سرمدی، محمدرضا. (1391). بررسی نقش نظام آموزش از دور بر توسعۀ منابع انسانی در دانشگاه پیام نور (ایران). فصل‌‌نامۀ پژوهش در برنامه‌‌‌‌ریزی درسی. سال 9، دورۀ 2، شمارۀ 8، 73ـ60.

37.نوروزی، رضاعلی و متقی، زهره. (1388). زیبایی‌‌شناسی از منظر علامه جعفری و پیامدهای تربیتی آن. فصل‌‌نامۀ بانوان شیعه، سال 6. شمارۀ 21،