بررسی رابطۀ هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی با سلامت روان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه روان شناسی و مشاوره، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی،مسجد سلیمان، ایران.

2 استادیار، گروه روان شناسی و مشاوره ، واحد مسجدسلیمان ، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطۀ هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی با سلامت روان بود. جامعۀ این تحقیق شامل همۀ معلمان آموزش‌وپرورش شهرستان مسجدسلیمان در سال تحصیلی 1396-1395 بود. 265 معلم به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های هوش هیجانی بار-آن، باورهای غیرمنطقی جونز و سلامت روان GHQ-28 را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که بین ابعاد هوش هیجانی (شاملِ خودآگاهی هیجانی، جرأت‌مندی، حرمت نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، واقعیت‌آزمایی، تحمل فشار روانی، کنترل تکانه، شادکامی و خوش‌بینی) و سلامت روان معلمان رابطۀ معناداری وجود دارد و از سوی دیگر، بین مؤلفه‌های باورهای غیرمنطقی (شامل انتظار زیاد از خود، واکنش به ناکامی، بی‌مسئولیتی عاطفی، اجتناب از مشکلات، وابستگی، ناامیدی نسبت‌به تغییر و کمال‌گرایی) با سلامت روان معلمان رابطۀ معنادار مشاهده شد. تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود 55 درصد از واریانس سلامت روان با متغیّرهای هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی تبیین می‌شود. براساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که باورهای غیرمنطقی و هوش هیجانی نقش بسیار خوبی در افزایش یا کاهش سلامت روان دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Irrational Beliefs with Mental Health

نویسندگان [English]

  • Homayra Behdar 1
  • masoud shahbazi 2
1 Master's degree of Science in consulting and Guidance, Department of Psychology and consulting, Masjedsoleiman Branch, Islamic Azad University, masjed soleyman, iran
2 Master's degree in consulting and guidance, Islamic Azad University, Masjed Soleyman Branch.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and irrational beliefs and mental health. The statistical population of this research is all teachers of education in Masjed-e-Sulayman city in the academic year of 96-95. The sample consisted of 265 teachers who were selected by stratified random sampling. To measure the variables, Baron's Emotional Intelligence Questionnaire, Jones's irrational beliefs and Mental Health Questionnaire (GHQ-28) were used. The results indicate that there is a significant relationship between the emotional intelligence dimensions (emotional self-awareness, courage, self-esteem, self-actualization, independence, empathy, social accountability, reality, tolerance, impulse control, happiness, optimism) has it. But between (interpersonal relationships, problem solving, flexibility), there was no correlation between mental health of teachers. Also, there is a significant relationship between the components of irrational beliefs including high self-esteem, reaction to failure, emotional insecurity, avoidance of problems, dependency, disappointment towards change, perfectionism with mental health teachers, and between (the need for confirmation and support of others, There is no meaningful relationship with mental health of teachers). The results of regression analysis showed that about 55% of variance of mental health is explained by emotional intelligence and irrational beliefs.

1.برزگر، کاظم و گنجی، کاظم. (1395). پیش‌بینی سلامت روان براساس باورهای غیرمنطقی معلمان مدارس استثنایی و عادی مقطع ابتدایی شهرستان یزد. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 17(2)، 97-88.

2.دریایی، گلرخ. (1393). بررسی رابطۀ هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی با سلامت روان در دبیران دورۀ اول متوسطۀ شهر شاهرود. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات شاهرود.

سازمان بهداشت جهانی (2007). به آدرس www.who.int

3.عبدی، سلمان؛ باباپور خیرالدین، جلیل و فتحی، حیدر. (1389). رابطۀ سبک‌های تنظیم هیجان شناختی و سلامت عمومی دانشجویان. مجلۀ علمی پژوهشی دانشکدۀ پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 8(4)، 258- 264.

4.قدرتی، مهدی و خرمایی، احسان. (1389). رابطۀ دینداری با سلامت روان. علوم رفتاری، 2(5)، 115- 131.

5.کلیشمی، فاطمه؛ اشقلی فراهانی، منصوره؛ جمشیدی اورک، روح انگیز؛  عرب عامری، زهرا؛ بنی‌هاشمی، سارا و سید فاطمی، نعیمه. (1395). هوش هیجانی در پرستاران، الگوها و روش‌های اندازه‌گیری آن، نشریۀ دانشکدۀ پرستاری و مامایی، 26(93)، 29-21.

6.میری، میر محمد؛ حسینی، سید مصطفی و مذهبدار، هما. (1395). مقایسۀ میزان سلامت روانی دانشجویان پزشکی و مهندسی در ایران در سال‌های 1394 و 1393. مجلۀ طب نظامی، 18(4)، 366-360.