تبیین نسبت میان برنامه فلسفه برای کودکان با فلسفه یادگیری از منظر کریستوفر وینچ

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مطهری

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین نسبت میان برنامه فلسفه برای کودکان با فلسفه یادگیری از منظر وینچ می باشد.در این راستا با استفاده از شیوه تحلیل مفهومی، ابتدا برنامه فلسفه برای کودکان  و اهداف آن ارائه شده است.سپس اصول اساسی فلسفه یادگیری از منظر وینچ تشریح شده است. در تحلیل نسبت میان برنامه فلسفه برای کودکان، با فلسفه یادگیری وینچ، مشخص شدکه که بین این دو دیدگاه، وجوه مشترکی در زمینه اهمیت تفکر،جامع نگری در ارتباط با یادگیری،اجتماعی بودن یادگیری، توجه به بعد اخلاقی، اعتقاد بر قابلیت پرورش مهارت ها و توجه به دوران کودکی، وجود دارد. همچنین در بررسی نسبت برنامه فلسفه برای کودکان با فلسفه یادگیری وینچ، مطابقت میان اهداف این دو دیدگاه نیز بررسی شد. علاوه بر نسبت تشابه میان این دو دیدگاه، برخی وجوه افتراقی میان برنامه فلسفه برای کودکان با فلسفه یادگیری وینچ در زمینه­های یادگیری، واقعیت، دانش، رابطه ارزش و واقعیت و تربیت اخلاقی نیز استنباط گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of philosophy for children and philosophy of human learning with emphasis on the Winch views

نویسندگان [English]

  • Gholamhasan Panahi 1
  • Yahya Ghaedy 2
  • saied zarghami 3
  • Mohammad hosein Abdollahi 3
1 Farhangian University
2 Associate Professor
چکیده [English]

 
The purpose of present study is to explain the philosophy of learning with emphasis on Winch's learning theory. To answer the question of what is the relation of Winch's philosophy of learning with the other learning approaches, by using the conceptual analysis method, first present the concept of learning psychological theories and philosophical approaches related to learning, then Winch's  view – points are elaborated. in order to show the place of Winch's philosophy of learning among the other psychological theories, the study shows that despite the emphasis of both behaviorist on the overt behavior and the cognitivists on the cognitive processes, Winch disagrees with the separation of affective, cognitive and behavioral dimensions in human being. He agrees with the educational concept of behaviorists, but his understanding of education differs from that behaviorists favor. He also emphasized on the importance of thinking and attention in learning, it is what that can be seen notably in cognitive theories and less clearly in behaviorist`s theories.              

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy for children
  • philosophy of learning
  • Winch's philosophy of learning
1.سیف،علی اکبر(1395).روان شناسی پرورشی:آموزش و یادگیری،تهران: انتشارات آگاه.
2.ضرغامی،سعید(1394). نسبت فلسفه تعلیم و تربیت با فلسفه برای کودکان،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
3.قائدی،یحیی(1386). بررسی بنیادهای نظری برنامه درسی فلسفه برای کودکان از دیدگاه فیلسوفان عقل گرا،فصلنامه مطالعات برنامه درسی،2(6)،50-21.
4.قائدی،یحیی  (1394). ارزشیابیفلسفهبرایکودکان،تهران : انتشاراتپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.
5.قائدی،یحیی(1395).مبانی نظری فلسفه برای کودکان،تهران: انتشارات مرآت.
6.ناجی،سعید(1389).کندو کاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان (گفت و گو با پیشگامان انقلابی نو در تعلیم و تربیت)، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
7.نقیبزاده،میرعبدالحسین ( 1395). نگاهیبهنگرشهایفلسفیسدهبیستم،تهران: انتشاراتطهوری.