دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، فروردین 1397 

مقاله علمی

تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

صفحه 97-124

10.22111/jeps.2018.3604

تکتم سادات جعفر طباطبایی؛ حسن احدی؛ هادی بهرامی؛ احمد خامسان


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان کلاسی

صفحه 209-236

10.22111/jeps.2018.3610

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر؛ علی محمد رضایی