پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس افسردگی و هیجان خواهی در دختران دانش‌آموز

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس افسردگی و هیجان خواهی در دختران دانش‌آموز بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل دختران دانش‌آموزپایه دوم و سوم دوره دوم متوسطه بود که در سال تحصیلی 95-1394 در مدارس دولتی منطقه 8 شهر تهران به تحصیل اشتغال داشتند.240 نفر نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌های افسردگی بک (2000)، هیجان خواهی زاکرمن (1978) و اعتیاد به اینترنت یانگ (1998) اجرا شد. نتایج تحلیل داده‌هابا روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری سلسله‌مراتبی، نشان داد که بین افسردگی و مؤلفه‌های هیجان خواهی با اعتیاد به اینترنت همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>ρ). افسردگی می‌تواند 1/29 درصد و مؤلفه‌های هیجان خواهی 9/3 درصد (و هر دو متغیر افسردگی و مؤلفه‌های هیجان خواهی در مجموع 33 درصد) از اعتیاد به اینترنت را در گروه نمونه پیش‌بینی کند. همچنین، یافته‌ها نشان داد از چهار مؤلفه هیجان خواهی تنها مؤلفه ماجراجویی به صورت مثبت و معنادار اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی می‌کند (01/0>ρ،190/0=β).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prognosis of Internet addiction based on depression and sensation seeking in female students

نویسندگان [English]

  • Almara Darasian salmasi 1
  • simindokht rezakhani 2
1 Graduated from consulting group, Rooden Department, Islamic Azad University, Rooden, Iran
2 Counselling department, Islamic azad university of roudehen
چکیده [English]

The purpose of the present study was to predict the internet addiction based on depression and sensation-seeking in female students. The research method was correlation and the statistical population consisted of female students of the second and third grade secondary schools who were studying in the public schools in district 8 of Tehran during the school year 2015-2016. 240 persons were selected as a sample by multi-stage randomized sampling. Beck Depression (2000), Zuckerman Sensation-seeking (1978), and Young's Internet Addiction questionnaires (1998) were implemented. The results of the data analysis with Pierson correlation method and multivariate hierachical regression indicated that there is a positive and significant correlation between depression and components of sensation-seeking with Internet addiction (p <0.01). Depression can predict 29.1% and components of sensation-seeking predict 3.9% of addiction in the sample group by and (and both variants of depression and components of sensation-seeking in total of 33%). The findings also showed that the four components of sensation-seeking predict the only component of adventure positively and significantly predict the addiction to Internet (p<0.01, b=0.19).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction to Internet
  • Depression
  • Sensation-seeking
-احمدی،حبیب؛منصوری،فردین و شاه‌چراغ،سیدعلی(1395).بررسی ابعاد آسیب‌زای استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان جوانان شهرکرمانشاه. دوفصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی،1(2)،21-1.
2-انسرودی،الناز؛ حسینیان ،سیمین؛ صالحی، فاطمه و مومنی، فرشته(1392). رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارضات نوجوان با والدین،حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و شادکامی. فصلنامه خانواده و پژوهش، 10(3)، 94-77.
3- جعفری ندرآبادی،معصومه(1397). بررسی رابطه بین میزان وابستگی به فضای مجازی با کارکرد خانواده و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان.مجله جامعه شناسی آموزش و پرورش،8،45-30.
4- خانجانی، زینب و اکبری، سعیده(1391). هیجان خواهی و وابستگی نوجوانان به اینترنت. فصلنامه آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)،5(20)، 75-63.
5-­خسروی، زهره و علیزاده صحرایی، ام هانی (1390). رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و سلامت روان در دانش‌آموزان.مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 14(8)، 80-59.
6-دهقانی، یوسف (1396). بررسی ارتباط روان رنجورخویی، تعلل ورزی و اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر.مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 14(26)، 84-63.
 
 
 
7-رضایی جمالویی، حسن؛آریا پوران، سعید؛ کچویی، محسن؛ مرادی، حسین و طاهری، مهدی (1394). پیش‌بینی کاهش مصرف مواد در دانش‌آموزان دبیرستانی بر اساس دل‌بستگی به خدا، نگرش مذهبی، حمایت اجتماعی و هیجان خواهی. فصلنامه روانشناسی و دین،2، 96-79.
8- سادوک،بنجامین .جیمز؛ سادوک، ویرجینیا .آلکوت و روئیز،پدرو(1395).خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک:علوم رفتاری/ روان‌پزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضاعی.تهران: انتشارات ارجمند.(تاریخ انتشار به زبان اصلی،2015).
9- ساراسون،اروین .جیوساراسون،باربارا .ر (1393). روانشناسی مرضی (مشکلات رفتار غیرانطباقی).ترجمه بهمن نجاریان،محسن دهقانی،داودعرب قهستانی وایران داودی .تهران:انتشارات رشد.(تاریخ انتشار به زبان اصلی،2005).
10-علوی،سیدسلمان؛اسلامی،مهدی؛مرآثی،محمدرضا؛نجفی،مصطفی؛جنتیفرد ،فرشته ورضاپور،حسین (1389). ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ. مجله علوم رفتاری، 4،(3)، 189-183.
11-گنجی، مهدی(1395). آسیب‌شناسی روانی  بر اساس5- DSM .تهران :نشر ساوالان .
12-محوی شیرازی،مجید(1387).بررسی اعتبار ،پایایی و هنجاریابی مقیاس هیجان خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ.دوماهنامه دانشور رفتار،15(8)، 48-35.
13- مختاری ، زهرا و میر مهدی، سید رضا(1394). رابطه هیجان خواهی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان شهر همدان . فصلنامه دانش انتظامی همدان،2(4)، 44 -21.
14-مقصودی ،سوده و تندولی، سمیرا(1394).اعتیاد اینترنتی و عوامل موثر برآن در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر کرمان. فصلنامه راهبردهای اجتماعی فرهنگی،14،211-185.
 
 
 
15-ناصح،اشکان(1386). درمانگری افسردگی:تألیف شناخت-رفتار درمانگری گروهی، مهارت‌آموزی والدین و جلسه‌های مشترک نوجوانان- والدین. فصلنامه روان‌شناسی تحولی (روان‌شناسان ایرانی)، 3(12) ،332-323.
16- هویت ، دنیس و کرامر، دانکن(1389).مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و مشاوره، ترجمه حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، قدسی احقر، مالک
17- میرهاشمی، فریده دوکانه ای فرد و نسترن شریفی. تهران : انتشارات سخن (تاریخ انتشار به زبان اصلی،2004).