دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، مهر 1396 

رابطة هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی

صفحه 63-86

10.22111/jeps.2017.3420

محمد رئوف انجم شعاع؛ مسعود حسینچاری؛ مرتضی لطیفیان؛ فرهاد خرمایی