نقدی بر روش‌های نوین تربیت فلسفی معلمان و سیاست‌گذاری در نظام تربیت‌معلم ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف مقالةحاضر، بررسی الگوهای نوین تربیت فلسفی ‌معلمان و پیشنهاد راهکارهای عملی برای اجرایی‌کردن این نظریه‌ها در نظام تربیت‌معلم ایران است. روش تحقیق، نظری و تحلیلی وبه‌شیوة مروری و کتابخانه‌ای است. یافته‌ها نشان می‌دهند که دلایلی چون، توسعة مهارت‌های استدلال تفکر عمیق و منطقی، یادگیری تلفیق فلسفة تئوری و عمل، ضرورت توسعة توانایی‌‌ها‌‌ی بالقوة ذهنی معلمان، حمایت از معلمان برای پذیرش فلسفة ذهن‌، ترویج فلسفة‌ ذهن در مدارس، تقویت حس کنجکاوی در تفکر فلسفی، تمرین تفکر خلّاق ازلحاظِ ایدئولوژیک‌‌، لزوم گسترش تفکر انتزاعی‌، لزوم شرکت در استدلال فلسفی و تلاش برای پاسخ به پرسش‌های فلسفی ودانش و مهارت‌‌های موردِ نیاز برای تعامل با دانش‌‌آموزان در بحث فلسفی، از مهم‌‌ترین دلایلی است که آشنایی با فلسفة ذهن در تربیت‌معلمان را مهم می‌‌سازد؛ ازاین‌رو، تربیت‌ معلمان آشنا با فلسفة ذهن و لزوم تدریس فلسفة ذهن در مراکز تربیت‌معلم ایران مهم می‌باشد و استفاده از الگوهایی نظیرِ تفکر استقرایی‌‌، الگوی بدیعه‌‌پردازی‌‌، الگوی یادیاری‌‌، الگوی کاوشگری به‌شیوة علم زیست‌شناختی، الگوی کاوشگری به‌شیوة محاکم قضایی‌‌، الگوی ایفای نقش، الگوی دریافت مفاهیم و الگوی کاوشگری گروهی در نظام تربیت‌معلم ایران پیشنهاد می‌‌شود. با توجه بهشرایط فرهنگی و جامعة ایرانی استدلال می‌شود که الگوهای ایفای نقش و الگوی کاوشگری گروهی برای بهبود نظام تربیت‌معلم ایران کارساز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critique of modern methods of teaching philosophical education and policy making in Iran's education system

نویسنده [English]

  • aboosaeed davarpanah
چکیده [English]

The purpose of this article is to examine modern patterns in the philosophical education of teachers and suggest practical strategies for implementing these theories in the teacher education system of Iran. The method of research is theoretical and analytical and in the way of review and library. The findings show that developing the skills of reasoning for deep and logical thinking, learning to integrate the philosophy of theory and practice, the need to develop the teachers' potential abilities, supporting teachers to accept the philosophy of mind, promoting the philosophy of mind in schools, enhancing curiosity in philosophical thinking, practicing The ideological creative thinking, the need to expand abstract thinking, the need to participate in philosophical reasoning, the attempt to answer philosophical questions, the knowledge and skills needed to interact with students in philosophical discussion are the most important reasons that make learning philosophy of mind important in educating teachers. Therefore, educating teachers who are familiar with the philosophy of mind and the need to teach the philosophy of mind in Iranian teacher training centers is important. Therefore, it is suggested to use patterns such as inductive thinking, regression model, adventure model, exploratory model in the method of biological science, model of prosecution of judiciary, role play pattern, pattern of receiving concepts and group exploration model in teacher education system of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher
  • Education
  • Pattern
  • Iran
1.داورپناه، ابوسعید. (1392). فلسفة تربیت‌معلم تا آرمان‌شهری به نام معلمان بدون مرز:جایگاه و نقش فلسفة تربیت‌معلم در تحول نظام آموزش‌و‌پرورش. چهارمین همایش انجمن فلسفة تعلیم‌وتربیت ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

2.                    (1394). سیر تحول فلسفة تربیت‌معلم در ایران معاصر. رسالة دکتری فلسفة تعلیم‌وتربیت، دانشگاه فردوسی مشهد.

3.داورپناه، ابوسعید و غفاری، ابوالفضل. (1394). بررسی حقوق متقابل معلم و شاگرد از دیدگاه فلسفة تربیتی اسلام. دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روان‌شناسی، مشاوره و آموزش در ایران، تهران.

4.داوری‌اردکانی، رضا. (1378). فرهنگ، خرد و آزادی. تهران: انتشارات ساقی.

5.شریعتمداری، علی. (1380). اصول و فلسفة تعلیم‌وتربیت. تهران: انتشارات ساقی.

6.شعاری نژاد، علی‌اکبر. (1377). فلسفة آموزش‌و‌پرورش. تهران انتشارات امیر‌کبیر.

7.فریره، پائولو. (1365). فرهنگ سکوت (آموزش محرومان). ترجمة علی شریعتمداری. تهران: چاپخش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 1985).

8.قاسم‌پورِ دهاقانی، علی‌ و جعفری، سیدابراهیم. (1393). تربیت فلسفی و روش‌های نوین آموزش‌و‌پرورش. تهران: راسخون.http://rasekhoon.net/article/show/1035854

9.لطف‌آبادی، حسین. (1386). رویکردی جدید به فلسفة تعلیم‌وتربیت. فصلنامة نوآوری‌‌های آموزشی، 6 (20)، 11-40.

10.مهرمحمدی، محمود. (1382). برنامه‌ریزی درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها. مشهد: انتشارات قدس رضوی.