نقش سبک های دلبستگی به والدین و همسالان در پیش بینی خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان کلاس سوم دوره راهنمایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش دلبستگی به والدین و همسالان در پیش‌بینی خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است که در سال 1392 انجام شد. جامعۀ این تحقیق را همۀ دانش‌آموزان پایۀ سوم راهنمایی شهرستان زابل به تعداد ۲۱۲۰ نفر تشکیل می‌دهند. از این جامعه 251 نفر از دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شد. برای سنجش متغیّرهای پژوهش از پرسش‌نامۀ دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرین‌برگ (1987) و پرسشنامۀ خودکارآمدی اجتماعی نوجوان کنلی (1989) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ویراست 21 نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد، بین اعتماد و ارتباط به همسالان با خودکارآمدی اجتماعیدانش‌آموزان رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که فقط ارتباط با همسالان، خودکارآمدی را در دانش‌آموزان پیش‌بینی می‌کند. با توجه به نتایج می‌توان استنباط کرد که اعتماد و ارتباط با همسالان، می‌تواند در افزایش خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان نقش بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Parents and peer Attachment in predicting Social Self-Efficacy in third grade Students of intermediary schools

نویسندگان [English]

  • farhad kahrazei 1
  • Narges Bamedi 2
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim to determine the role of parents and peer attachment in predicting social self-efficacy in Students.
This research was a correlational study that was conducted in 2013. The study population comprised all third grade Students of intermediary schools of Zabol. 251 students were selected based on Multi-stage cluster. To evaluate the research variables, Armsden & Greenberg (1987) Attachment to Parents and Peers scale, and the Connolly (1989) Adolescent Social Self efficiency Questionnaire were used. The data of research were analyzed Pearson correlation and multiple regression analyzes. SPSS version 21 was used for data analyzed. The findings showed that Trust and relationship with peers have a positive and significant relationship with social self-efficacy in Students (P<0.01). According to regression analysis findings showed that the relationship with peers predicted the variance in social self-efficacy in Students (P<0.01). According to the results, it can be concluded that trust and communication with peers can play a significant role in increasing the social self-efficacy of adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment to Parents and Peers
  • Social Self-efficacy
  • Adolescents
1.اردلان، الهام؛ حسین‌چاری، مسعود (1390). پیش‌بینی سازگاری تحصیلی بر‌اساس مهارت‌های باواسطه باورهای خودکارآمدی. فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی، 17 (6)، 28-1.

2.حجازی، الهه؛ اژه‌ای، جواد؛ رنجبر، غفار (1392). پیش‌بینی ارتباط با مدرسه بر‌اساس دلبستگی به والدین و همسالان. فصلنامۀ خانواده‌پژوهی، ۹ (33)، 97-83.

3.حجازی، الهه؛ نگهبان‌سلامی، محمود (1388). رابطۀ سبک‌های دلبستگی به والدین و همسالان با سبک‌های هویت در نوجوانان. مجلۀ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، ۲۹ (۱)، 131-107.

4.طهماسبان، کارینه؛ غلام‌رضایی، مریم (1388). بررسی رابطۀ خوداثرمندی و طرد همسالان در نوجوانان. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 4 (14)، 122-107.

5.خجسته‌مهر، رضا؛ ممبینی، جعفر؛ اصلانی، خالد (1392). مقایسۀ نگرش به ازدواج و طلاق و همبستگی به همسالان در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی خانواده‌های عادی و طلاق. مجلۀ روانشناسی مدرسه، ۲ (۳)، 75-57.

6.شکری، امید؛ طولابی، سعید؛ غنایی، زیبا؛ تقوایی‌نیا، علی؛ کاکابرایی و همکاران (1390). مطالعۀ روان‌سنجی پرسشنامۀ باورهای خودکارآمدی. مجلۀ مطالعات آموزش و یادگیری، ۳ (۲)، 61-45.

7.عباسیان‌فرد، مهرنوش؛ بهرامی، هادی؛ قدسی، احقر (۱۳۸۹). رابطۀ خودکارآمدی با انگیزۀ پیشرفت در دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی. روان‌شناسی کاربردی، ۴ (1)، 109-95.

8.عبدی‌زرّین، سهراب؛ ادیب‌راد، نسترن؛ یونسی، سید جلال؛ عسگری، علی (1387). رابطه سبک‌های هویت و خودکارآمدپنداری فردی و جمعی: مقایسۀ دانش‌آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم. فصلنامۀ روا‌‌ن‌شناسی کاربردی، ۲ (۴)، 700-686.

9.مهبد، مینا؛ فولادچنگ، محبوبه (1391). نقشدلبستگیبهوالدیندرپیشرفتتحصیلیباواسطه‌گریخودکارآمدی. فصلنامۀروان‌شناسیکاربردی، ۶ (1)، 102-88.

10.نصرتی، محمد صالح؛ مظاهری، محمدعلی؛ حیدری، محمود (1385). بررسی تحولی رابطۀ پایگاه‌های هویت با میزان دلبستگی ایمن پسران نوجوان به والدین و همسالان. فصلنامۀ خانواده‌پژوهی، ۲ (۵)، 53-36.

11.واحدی ، شهرام و مرادی، شهرام (1388).  رابطه سبک های دلبستگی پدر و مادر با سازگاری هیجانی، رفتاری و اجتماعی در دانشجویان غیربومی سال اول. اصول بهداشت روانی، ۳(43)، ۲۳۲-۲۲۳.