دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، دی 1396 

تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل

صفحه 231-252

10.22111/jeps.2017.3596

سعید محسن تبار فیروز جایی؛ کیومرث فرح بخش؛ مجتبی سلم آبادی؛ سپیده محسن تبار فیروزجائی