دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، زمستان 1396 

مقاله پژوهشی

1. رابطة حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری شناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی

صفحه 1-20

مرتضی امیدیان؛ زهرا عبداللهی طزرجان؛ مهدی رحیمی


2. تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس

صفحه 21-48

مریم پور آقا؛ یحیی قائدی؛ آن پیلگرن؛ سعید ضرغامی


6. رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان

صفحه 127-148

بهنوش شهرکی نیا؛ عبدالوهاب پورقاز؛ حسین جناآبادی


10. تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل

صفحه 231-252

سعید محسن تبار فیروز جایی؛ کیومرث فرح بخش؛ مجتبی سلم آبادی؛ سپیده محسن تبار فیروزجائی