بررسی اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی در کاهش نشانه های کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد

2 گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحداهواز

4 گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر‌بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر نشانه‌های اضطرابی کودکان پیش‌دبستانی ۵-۴ ساله منطقه شش تهران انجام گرفت. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از میان ۱۹۲ کودکی که در مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس ( فرم گزارش والدین)، نمره اضطراب آنها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، تعداد ۴۰ کودک به طور تصادفی انتخاب و در گروه کارکردهای اجرایی و گروه کنترل جای‌گرفتند. در گروه نخست، کودکان مورد آموزش کارکرهای‌اجرایی قرار‌‌گرفتند، در حالی که گروه دوم، آموزشی ندیدند. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده‌شد. نتایج نشان‌داد که نمره‌های گروه آموزش دیده در پس‌آزمون، نسبت به پیش‌آزمون، کاهش‌دارد ( .(P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of effectiveness of executive functioning training in in pre-school 4-5 years old children with anxiety disorders in city of Tehran

نویسندگان [English]

  • azadeh vaziri 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Behnam Makvandi 3
  • Parviz Askari 4
  • Saeed Bakhtiapour 4
1 Science and Research Branch
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the effectiveness of training executive functions on anxiety symptoms on preschool children (4-5 years old) from the region six in the city of Tehran. In this study, the Experimental Design with pre-post testing method and control group is considered. Of  the 192 children who according to Spence children's anxiety scale (parental report form) had an anxiety scores higher than the mean standard deviation, 40 children were selected and then divided into experimental and control group by using the simple random sampling method. In experimental group, children received executive function training, while the control group received no training. The analysis of covariance methodology was utilized to analyze the data. The result of analysis shown that the group who received training was significantly reduced in the post-test compared to pre-test (P < 0.001). Therefore, the effectiveness of training executive functions was confirmed for the anxiety disorders treatment in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive functions
  • anxiety
  • children
سلیمانی، محبوبه. (1390). بررسی عملی بودن اعتبار روایی و نرم یابی پرسشنامه اضطراب اسپنس. پایان نامه کارشناسی ارشد روانسنجی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

۲.کندال، فیلیپ سی. (1384). روان شناسی مرضی کودک (ترجمه بهمن نجاریان و ایران داوودی). تهران: رشد.

۳.مجتبی زاده، محمد. (1385). بررسی رابطه بین حافظه فعال، اضطراب و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان شهر زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، تهران، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی علامه طباطبایی.

۴.میر مهدی، سید رضا. (1386). تاثیر آموزش کارکردهای‌اجرایی و روش آموزش بیان نوشتاری بر بهبود عملکرد ریاضیات، خواندن وبیان نوشتاری دانش اموزان پایه چهارم با اختلالات یادگیری. رساله دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

5.Bannon, S; Gonsalves, C; Croft, R; Boyce, P. (2006). Executive Function In Obsessive-Compulsive Disorder. Development And Education 56. 24-38.

6.Barkley, R. A. (1997). ADHD and nature of selfcontrol. New York: Guilford Press.

7.Best, J. R; Miller, P. H; Jones, L. L. (2009). Executive functioning after age 5:

 

changes and Correlates. Journal of Developmental Review, (29)3, 163-220.

 

 

8.Darvishzadeh, P; Aguilar-Vafaie, M; Moradi, A. (2012). A comparative study of working memory executive functions processing efficiency considering high

and low levels of anxiety. www.ELSEVIER.com

9.Dukte, S; Stober, J. (2001). Test Anxiety And Working Memory. Journal of developmental Psychology. 28, 689-729.

10.Luftiz, W .C. (2004). An Ecological Validity Study Of Executive function Measures In children With And Without Attention Deficit Hyperactivity Disorders.

Journal Of Learning Disabilities, 34,237-248.

11.Meyer, A.  (2017). A biomarker of anxiety in children and adolescents: A review focusing on the error-related negativity (ERN) and anxiety across development. Developmental Cognitive Neuroscience. WWW.elsevier.com/locate/dcn.

12.Micco, J; Henin, A; Biederman, J; petty, C; Beker, D. (2009). Executive Function In patients With Depression And Anxiety. Psychology In The School. V.36 (2),     PP 88-100.

13.Skryabina, E; Taylor, G; Stallard, P. (2016). Effect of Universal Anxiety Prevention Program

(FRIENDS) On Children’s Academic Performance: Results

From Randomized Controlled trial. www.online library.wiley.com

14.Watkins, L; Robbins, T; Veale, D. (2005). Executive function In Obsessive- Compulsive. Journal of Brain and Cognition, (43), 98-120.