تحلیل رابطه بین سبک زندگی و تربیت جنسی نوجوانان شهر زاهدان با نگاهی به پیش‌گیری از جرم

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی(مربی) گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در پژوهش پیش رو، هدف ، تحلیل رابطه بین سبک زندگی و تربیت جنسی نوجوانان شهر زاهدان می‌باشد تا تحلیل شود که سبک زندگی نوجوانان چه میزان در بزه آنان مؤثر است. نوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل نهایی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه اول نشان داد، در تمامی شاخص‌های مطرح شده با SIG به دست آمده 000/0 گویای رابطه مستقیم و مثبت بین سبک زندگی و تربیت جنسی می-باشد. همچنین نتایج فرضیه دوم گویای، تفاوت معناداری بین دو گروه نوجوان دختر و پسر در وضعیت تربیت جنسی می‌باشد. و در کل تربیت مثبت جنسی در پیش از ارتکاب جرایم جنسی بطور معناداری مؤثر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between lifestyle and sexual education of Teens in Zahedan

نویسندگان [English]

  • Eshagh Bameri 1
  • Amir Hamze Salarzaie 2
چکیده [English]

The importance of lifestyle studies is to reveal the ways in which social and social connections are derived from modern cultural and economic processes that have a significant impact on teenage sex education. In this regard, the purpose of this study was to analyze the relationship between lifestyle and sexual education in adolescents in Zahedan. The research, descriptive and analytical method is based on library, documentary, and field studies. SPSS software was used for final analysis. The results of the analysis of the first hypothesis showed that, in all of the indicators presented with SIG, 0/00 shows a direct and positive relationship between lifestyle and sexual education. Also, the results of the second hypothesis indicate that there is a significant difference between two teenage girls and boys in sexual education.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Sexual education
  • Teens
  • Zahedan city
قرآن

-       حاجی­ده­آبادی، محمدعلی، (1377)، درآمدی بر نظام تربیتی اسلام، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ص12.

-       حسینی، سید مجتبی، (1389)، جمعیت و تنظیم خانواده، ج15. انشارات حکیم، تهران.

-       خجسته، سعیده، (1395)، بررسی تربیت و آموزش مسایل جنسی در کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام و اهل بیت. سومین کنفرانس بین­المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی.

-       علی مردانی، ع، (1386)، ازدواج سنت نبوی، شمیم معرفت. شماره­ی 12.

-       فرمهینی فراهانی، محسن، (1387)، نگاهی گذرا بر تربیت جنسی در مقاطع مختلف تحصیلی، فصلنامه سلامت روان. سال اول، شماره اول

-       فقیهی، علی نقی. شکوهی یکتا، محسن. پرند، اکرم، (1387)، آموزش جنسی به کودک و نوجوان از دیدگاه اسلامی و مطالعات روان شناختی، دو فصلنامه علمی- تخصصی تربیت اسلامی. س3. ش7.

-       _______، (1388)، تربیت­جنسی، اصول و روش­ها، از منظر قرآن و حدیث. ج3، قم، دارالحدیث.

-       قائمی، علی، (1377)، خانواده و فرزندان. کتاب دوم آموزش خانواده، تهران. انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ سوم.

-       _______، (1378)، هدایت جنسی و مسائل مربوط به ازدواج. از مقالات ارائه شده در کتاب پنجم آموش خانواده، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، چاپ سوم.

-       کوچتکوف، و. د. لاپیک، و. م، (1373)، روان شناسی و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان، ترجمه محمد تقی زاده، ج. 14. تهران. بنیاد.

-       گیدنز، آنتونی، (1380)، پیامدهای مدرنیته، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، نشرمرکز، چاپ دوم.

-       ______، (1382)، تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید) ترجمه: ناصر موفقیان)، تهران: نشرنی،چاپدوم.

-       مرقاتی­خویی، عفت السادات، ابوالقاسمی، ناریا. تقدیسی، محمد حسین، (1392)، سلامت جنسی کودکان: مطالعه کیفی تبیین دیدگاه­های والدین.مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. دوره 11. شماره 2. صص65-74.

-        Adeloye, J. A., (1991), the attitude of adults to the teaching of sex education in postprimary schools, Nigerian Journal of Guidance and Counseling, Vol 4 (1-2), pp.71-78.

-        Anserson. E, (1999), Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner city. New York: Norton.

-        Bourdieu, Pierre, (1984), Distinction: A Social Critique of the Judgement of taste, Routledge. pp.15

-        Cockerham WC, (2005), Health lifestyle theory and the convergence of agency and structure, J Health Soc Behav, 4 6(1):51-67.

-        Ford ES, Li C, Zhao G, Pearson WS, Tsai J, Greenlund KJ, (2010), Trends in low-risk lifestyle factors among adults in the united states: Findings from the behavioral risk factor surveillance system 1996– 2007. Prev med, 51(5):403-7.

-        Huston, R. L. & L. J. Martin & D. M. Foulds, (1990), Effect of a program tofacilitate parent-child communication, Clinical Pediatrids, vol 29 (11), p.626-633.

-        King, B. M. & L. S. Parisi & K. R. Odwyer, (1993), College sexuality education promotes future discussions about sexuality between former students and their children, Journal of Sex Education and Therapy, Vol 19 (4), pp.258-293.

-        Kyman, W., (1995), the first step: sexuality education for parents, Journal of Sex Education and Therapy, Vol 21 (30), pp.153-157.

-        Pillai, V. K. & D. L. Yates., (1993), Teenage sexual activity in Zambia: The need for a sex education policy, Journal of Biosocial Science, vol 25 (3), pp.411-414.

-        Reis, Janet. & A. Seidl., (1989), School administrators, Parents, and sex education: A resolvable paradox? Adolescence, Vol 24 (95), p.639-645.

Rodrigues, O. M., (1989), Proposal for training sex educators in psychology