نقش واسطه گری سازگاری اجتماعی در بین الگوهای خانواده و سلامت روان نوجوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ګروه روانشناسی واحد مرودشت

2 استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحذ مرودشت، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین نقش واسطه گری سازگاری اجتماعی برای الگوهای خانواده و سلامت روان نوجوانان شهر شیراز بود.روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستانی گروه سنی13 تا 16 ساله شهر شیراز در سال تحصیلی96-95 بودند. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل603 نفر (286دختر و 317 پسر) که به شیوه شیوه ی نمونه‌گیری خوشه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های ابزار تجدید نظر شده الگوی ارتباطات خانواده ریچی و فیتزپاتریک(1990)، پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (1993) و پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28) بود  .تجزیه و تحلیل داده داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل مسیر انجام گردید. یافته یافته های تحقیق نشان داد از بین الگوهای ارتباطی خانواده تنها گفت و شنود قادر هاست واریانس سلامت روان را به میزان 12 درصد پیش  بینی کنند و متغیر سازگاری دارای نقش کامل واسطه واسطه ای در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و سلامت روان بود.در مجموع یافته یافته های این تحقیق نشان می دهد که اموزش  آموزش و فراهم سازی زمینه زمینه ای برای یادگیری مهارت-های سازگاری در هر زمینه زمینه ای ضامن سلامت روان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of the Social Adjustment for Family Communication Pattern and Adolescent Mental Health

نویسندگان [English]

  • farahnaz namazi 1
  • nadereh sohrabi shegefti 2
2 Dep. Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Fars
چکیده [English]

The purpose of the research was to check the mediating role of the social adjustment for family communication pattern and mental health. The research design was a correlational design. The sample consisted of 603 high school students (286 female and 317 male) between 13 to 16 years old. Cluster sampling was the sampling method in this research. The revised family communication research questionnaire, student adjustment questionnaire and, general mental health questionnaire were used in this study. The results of path analysis revealed that conversation dimension of the family communication pattern is a significant predictor for mental health (R square = 12%). Also the result showed a complete mediating role of social adjustment for family communication pattern and mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Adjustment
  • family communication pattern
  • Mental health

پیوسته گر، مهرانگیز؛ دروبزه،زهرا؛ طاووسی،سیما.(1394). بررسی رابطه دلبستگی محیطی با میزان سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان ورامین.نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی .دوره 8. شماره15.

خواجه نوری، بیژن؛ دهقانی،رودابه.(1395). مشکلات نوجوانان و ارتباط آن با نهاد خانواده و رابطه تعارضات والدینی و سلامت روان نوجوانان.دوفصلنامه اجتماعی جامعه شناسی نهادهای. دوره3. شماره7.

دادستان، پروین(1378). روان شناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی. (جلد اول). تهران: انتشارات سمت.

رحیمی، مهدی و خیر، محمد.(1386).رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی دانش آموزان دوره متوسطه شهر شیراز. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، 10(1)، صص5-26.

شجاعی, سارا و حسین مطهری نژاد، ۱۳۹۴، رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با سلامت روان و سازگاری نوجوانان دبیرستانی، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند ، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

صمدی اهری, مژده و نادره سهرابی شکفتی، ۱۳۹۴، نقش واسطه گری حل مسئله اجتماعی در رابطه بین فرایند ومحتوای خانواده و سازگاری اجتماعی، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز،

کشتکاران، طاهره(1388). رابطه الگوی ارتباطی خانواده با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه شیراز، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. سال یازدهم، شماره سی و نه، صص 44-53.

والی پور، ا.(1380)، روان شناسی سازگاری . تهران: انتشارات وحید.

Baumrind, D. (1996). The discipline controversy revisited. Family Relations, 45, 405-414.

Daniels, M., &Stupnisky, H. (2012). Not that different in theory: Discussing‌ the‌ control value theory of emotions in online learning environments. Internet and Higher  Education, 15. 222-226.

 

Fitzpatrick, M. A. (2004). The family communication patterns theory: Observations on its development and application. The Journal of Family Communication, 4, 167-179..

 

George, N. I., &Ukpong, D. E. (2012). Adolescents’ sex differential social adjustment problems and academic performance of junior secondary school students in Uyo Metropolitan City. International Journal of Business and Social Science, 3(19), 245-251.

 

Jéssica Batistela Vicente, Ieda Harumi Higarashi, Maria Cândida de Carvalho Furtado,(2015) Mental disorder in childhood: family structure and their social relations. Esc. Anna Nery vol.19 no.1 Rio de Janeiro Jan./Mar.

 

Khodayarfar, M. (2010) Preparing measurement scales for spiritual attitudes in Sharif university students [Dissertation]. Tehran: Sharif University of Technology.

 

Koerner, A. F, Fitzpatrick MA. (2002A). Understanding family communication patterns and family functioning: The roles of conversation orientation and conformity orientation. Communication Year Book, 28, 36-68.

 

Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2002). Understanding family. Communication pattern and family functioning: The role of conversation orientation and conformity orientation. Communication Year Book, 28, 36-68..

 

Lanyon, R. I., & Goodstein, L. D. (1997). Personality assessment: John Wiley & Sons.

 

Oyebode, F. (2015). Normality and mental health. In J. D. Wright (Ed.), International encyclopedia of the social & behavioral sciences (second Edition) (pp. 1-4). Oxford: Elsevier.

 

OkroduduG (2010).Influence of parenting styles on adolescent delinquency in Delta Central Senatorial District.EDO Journal of Counselling, 3, 58-86.

 

ZhouyiHu , Raymond CK chan , Grainne M Me Alonan(2010) maturation of social altributin skills in typically development children : an inverstigation using