رابطه بین نیازهای اساسی روان شناختی و درگیری تحصیلی با واسطه گری خودکارآمدی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

2 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساختاری بین  نیازهای اساسی روان­شناختی و درگیری تحصیلی با واسطه­گری خودکارآمدی انجام شد.طرح پژوهش از نوع همبستگی است که در آن روابط بین سه متغیر مکنون مورد بررسی قرار گرفت. شرکت­کنندگان 330 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که بر اساس روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند و پرسشنامه نیازهای اساسی روان­شناختی (گانیه، 2003)، مقیاس ابعاد خودکارآمدی (موریس، 2001) و پرسشنامه درگیری تحصیلی (ریو، 2013) را در محل کلاس‌های عادی خود تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش آماری مدل‌یابی معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزار اموس مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که نیازهای اساسی روان­شناختی، به نحو مثبت  خودکارآمدی و درگیری تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند. خودکارآمدی نیز، اثر مستقیم بر درگیری تحصیلی داشت. همچنین نیازهای اساسی روان­شناختی از طریق خودکارآمدی به عنوان میانجی‌گر بر درگیری تحصیلی تاثیر غیرمستقیم داشت. نقش واسطه‌گری خودکارآمدی با استفاده از آزمون بوت‌استراپ به لحاظ آماری معنادار بود. بر اساس نتایج به‌دست آمده از این پژوهش می‌توان گفت به منظور افرایش احتمال درگیری تحصیلی دانشجویان، باید به برآورده شدن نیازهای اساسی روان شناختی و نیز ارتقای خودکارآمدی آنها توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between basic psychological needs and academic engagement with mediating role of self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Zahra Eghdami 1
  • Faride Yousefi 2
چکیده [English]

This study with the aim of investigating the structural relationship between basic psychological needs and academic engagement with mediation of self-efficacy was conducted. Research design was correlational and the relationships among three latent variables were investigated. The participants were 330 undergraduate university students selected through random multistage cluster sampling method from Shiraz University, completed the Basic Psychological Needs questionnaire (Gagné, 2003), the Self-efficacy Scale (Muris, 2001), and the Academic Engagement Scale (Reeve, 2013) in their regular classes. Data was analyzed using structural equation modeling and applying AMOS software. The findings showed that basic psychological needs could predict self-efficacy and academic engagement positively. Self-efficacy had direct effect on academic engagement. Also, basic psychological needs had indirect effect on academic engagement through self-efficacy as a mediator. The mediating role of self-efficacy using bootstrap test was statistically significant. According to findings of this research, it can be concluded that for increasing the probability of students’ academic engagement, it should be consider their basic psychological needs and self-efficacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic engagement
  • basic psychological needs
  • self-efficacy
1. بردبار، مریم و یوسفی، فریده (1395). نقش واسطه­ای فرایندهای نظام خود و هیجان­های تحصیلی در رابطه بین محیط حامی خودپیروی و درگیری تحصیلی. روا­ن­شناسیتحولی:روان­شناسانایرانی، 13 (49)، 28-13.
2. چناری، سمیرا و یوسفی، فریده (1393). ابعاد خودکارآمدی نوجوانان در گونه‌های مختلف خانواده در مدل بافت‌نگر فرایند و محتوای خانواده. مجله روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 5 (18)، 24-1.
3. حجازی، الهه؛ قاضی طباطبایی، محمود؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ مرادی، آسیه (1393). روابط معلم با دانش آموز و درگیری در مدرسه: نقش میانجی­گر نیازهای اساسی روان­شناختی. فصلنامه پژوهش­های کاربردی روان­شناختی، 5، (1)، 40-19.
4. دهقانی­زاده، محمدحسین و حسینچاری، مسعود (1391). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطی خانواده؛ نقش    واسطه­ای خودکارآمدی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 4 (2)، 47- 21.
5. رستمی، شهلا, طالع­پسند، سیاوش و رحیمیان بوگر، اسحاق (1396). نقش میانجی خودکارآمدی در رتبطه بین ویژگی­های شخصیتی و درگیری تحصیلی. فصلنامه مطالعات روان­شناسی تربیتی، 14 (26)، 122-103.
6. زینلی­پور، حسین؛ زارعی، اقبال و زندی­نیا، زهره (1388). خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش­آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی. پژوهش­نامهمطالعاتروان­شناسیتربیتی، 9 (3)، 28-13.
7. شیخ­الاسلامی، راضیه و دفترچی، عفت (1394). پیش­بینی نشاط ذهنی دانش­آموزان بر اساس جهت­گیری­های هدف و نیازهای اساسی روان­شناختی. مجله روان­شناسی، 74 (2) ، 174 – 147.
8. صابر، سوسن و شریفی، حسن‌پاشا (1392). پیش­ینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس سبک­های هویت در دانش­آموزان دختر پایه اول دبیرستان­های دولتی تهران. فصلنامه پژوهش در برنامه­ریزی درسی، 2 (11)، 85-72.

9. قلاوندی، حسن؛ امانی‌ساری‌بگلو، جواد؛ بابایی‌سنگلجی، محسن (1391). تحلیل کانونی رابطه فرهنگ مدرسه با نیازهای روان‌شناختی اساسی در میان دانش آموزان . اندیشه­های نوین تربیتی، 8 (4)، 28-9.

 
10. Adie, J. W., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2012). Perceived coach-autonomy support, basic need satisfaction and the well-and ill-being of elite youth soccer players: A longitudinal investigation. Psychology of Sport and Exercise, 13(1), 51-59.
11. Akin, S. (2009). What does the Community College Survey of Student Engagement (CCSSE) have to do with learning? Community College Journal of Research and Practice, 33(8), 615–617.
12. Akinsola, M. K., & Awofala, A. O. (2009). Effect of personalization of instruction on students' achievement and self-efficacy in mathematics word problems. International Journal of Mathematical Education in Science & Technology, 40(3),389-404.
13. Appleton, J. J., Christenson, S. L., & Furlong, M. J. (2008). Student engagement with school: Critical conceptual and methodological issues of the construct. Journal of Psychology in the Schools, 45(5), 369-386.
14. Areepattamannil, S., Freeman, J. G., & Klinger, D.A. (2011). Intrinsic motivation, extrinsic motivation, and academic achievement among Indian adolescents in Canada and India. Journal of Social Psychology of Education, 14, 427-439.
15. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: W. H. Freeman.
16. Bandura, A. (2008). Toward an agentic theory of the self. In H. Marsh, R. G. Craven, & D. M. McInerney (Eds.), Advances in Self Research: Self-processes, learning, and enabling human potential (Vol. 3), (pp. 15-49). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
17. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26.
18. Bohnert, A., Fredricks, J., & Randall, E. (2010). Capturing unique dimensions of youth organized activity involvement: Theoretical and methodological considerations. Journal of Review of Educational Research, 80(4), 576-610.
19. Chang, D. F., & Chien, W. C. (2015). Determining the relationship between academic self-efficacy and student engagement by meta-analysis. 2nd International on Education Reform and Modern Management.
20. Chaudhary, R., Rangnekar, S., & Barua, M. K. (2012). Relationships between occupational self-efficacy, human resource development climate, and work engagement. Journal of Team Performance Management, 18(7), 370 – 383.
21. Chen, K. C., & Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of self-determination theory. Journal of Computers in Human Behavior, 26(4), 741-752.
22. Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Van der Kaap-Deeder, J., ..., & Verstuyf, J. (2015). Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures. Journal of Motivation and Emotion, 39, 216-236.
23. Chirkov, V. I., Ryan, R. M., & Willness, C. (2005). Cultural context and psychological needs in Canada and Brazil. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4), 423-443.
24. Christenson, S. L., Reschly, A. L., & Wylie, C. (2012). Handbook of research on student engagement. New York, NY: Springer Science.
25. Clounch, T. L. (2010). An exploration of how involvement in a freshman retention program relates to intention to complete an undergraduate degree (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses.
26. Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (1991). Competence, autonomy and relatedness: A motivational analysis of self-system processes. In M. Gunnar, & L. A. Sroufe (Eds.), Minnesota Symposium on Child Psychology: Self processes and development (Vol. 23, pp. 43-77). Chicago: University of Chicago Press.
27. De Bilde, J., Vansteenkiste, M., &Lens, W. (2011) Understanding the association between future time perspective and self-regulated learning through the lens of self-determination theory. Learning and Instruction, 21, 332 – 344.
28. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Journal of Psychological Inquiry, 11(4):227-268.
29. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2011). Levels of analysis, regnant causes of behavior and well-being: The role of psychological needs. Journal of Psychological Inquiry, 22, 17-22.
30. Duffin, L. C., French, B. F., & Patrick, H. (2012). The teachers’ sense of efficacy scale: Confirming the factor structure with beginning pre-service teachers. Journal of Teaching and Teacher Education, 28, 827-834.
31. Errey, R., & Wood, G. (2011). Lessons from a student engagement pilot study: Benefits for students and academics. Journal of Australian Universities’ Review, 53(1), 21–34.
32. Flowers, L. A., Moore, J. L., Flowers, L. O., & Clarke, M. J. (2011). Chapter 4: The relationship between academic self-concept and career self-efficacy among African-American males in stem disciplines at two historically black colleges and universities: an exploratory study. In H. T. Frierson & W. F. Tate (Eds.), Beyond Stock Stories and Folktales: African Americans' Paths to STEM Fields (Diversity in Higher Education, 11, 73-83), Emerald Group Publishing Limited.
33. Furlong, M. J., & Christenson, S. L. (2008). Engaging students at school and with learning: A relevant construct for all students. Journal of Psychology in the Schools, 45(5), 365–368.
34. Gagne, M. (2003). The role of autonomy support and autonomy orientation in prosocial behavior engagement. Journal of Motivation and Emotion, 27, 199–223.
35. Galyon, C. E., Blondin, C. A., Yaw, J. S., Nalls, M. L., & Williams, R. L. (2012). The relationship of academic self-efficacy to class participation and exam performance. Journal of Social Psychology of Education, 15, 233-249.
36. Grigorenko, E., Jarvin, L., Diffley, R., Goodyear, J., Shanahan, E., & Sternberg, R. (2009). Are SSATS and GPA enough? A theory-based approach to predicting academic success in secondary school. Journal of Educational Psychology, 101(4), 964-981.
37. Jang, H. (2008). Supporting students' motivation, engagement, and learning during an uninteresting activity. Journal of Educational Psychology, 100, 798-811.
38. Kitsantas, A., & Zimmerman, B. (2009). College students' homework and academic achievement: The mediating role of self-regulatory beliefs. Metacognition and Learning, 4(2), 97-110.
39. Klassen, R. M., Bong, M., Usher, E. L., Chong, W. H., Huan, V. S., Wong, I. Y. F., & Georgiou, T. (2009). Exploring the validity of a teachers’ self-efficacy scale in five countries. Journal of Contemporary Educational Psychology, 34, 67-76.
40. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd. Ed.). NY: The Guilford Press.
41. Komarraju, M. & Nadler, D. (2013). Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter? Learning and Individual Differences, 25, 67-72.
42. Kuvaas, B. (2009). A test of hypotheses derived from self-determination theory among public sector employees. Journal of Employee Relations, 31(1), 39-56.
43. Lee, H. (2012). ESL learners’ motivation and task engagement in technology enhanced language learning contexts. (Unpublished doctoral dissertation). Washington State University, WA.
44. Lee, Y., Patterson, P. P., & Vega, L. A. (2011). Perils to self-efficacy perceptions and teacher-preparation quality among special education intern teachers. Journal of Teacher Education Quarterly, 38, 61-76.
45. Lin, T. (2012). Student engagement and motivation in the foreign language classroom. (Unpublished doctoral dissertation). Washington State University, WA.
46. Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in the classroom. Journal of Reading and Writing Quarterly, 19, 119- 137.
47. Martinez, E., Tatum, K. L., Glass, M., Bernath, A., Ferris, D., Reynolds, P., & Schnoll, R. A. (2010). Correlates of smoking cessation self-efficacy in a community sample of smokers. Journal of Addictive Behaviors, 35(2), 175-178.
48. Martos, T., & Sally, V. (2017). Self-determination theory and the emerging fields of relationship science and Nich construction theory. European Journal of Mental Health, 1(12), 73-87.
49. Mehdipour Maralani, F., & Gholamali Lavasani, M., & Hejazi, E. (2016). Structural modeling on the relationship between basic psychological needs, academic engagement, and test anxiety. Journal of Education and Learning, 5 (4), 44-52.
50. Mesurado, B., Richaud, M. C., & Mateo. N. J. (2016). Engagement, flow, self-efficacy, and eustress of university students: a cross-national comparison between the Philippines and Argentina. Journal of Psychology, 150 (3), 281-299.
51. Mitchell, S. N., & DellaMattera, J. N. (2010). Teacher support and student’s self-efficacy beliefs. Journal of Contemporary Issues in Education, 5, 24–35.
52. Moen, F., & Skaalvik, E. (2008). The triggering effect of business coaching on performance psychology. The International Journal of Coaching in Organizations, 4, 93–116.
53. Moen, F., Skaalvik, E., & Hacker, C. M. (2009). Performance Psychology among business executives in an achievement oriented environment. Journal of Excellence, 13, 78–96.
54. Muris, P. (2001). A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youth. Journal of Psychology and Behavioral Assessment, 23 (3), 145-149.
55. Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7, 133-144.
56. Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Journal of Review of Educational Research, 66, 543–578.
57. Papa, L. P. (2015). The impact of academic and teaching self-efficacy on student engagement and academic outcomes. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Educational Specialist in Psychology. Utah State University
58. Paunonen, S. V., & Hong, R. Y. (2010). Self-efficacy and the prediction of domain-specific cognitive abilities. Journal of Personality, 78(1), 339-360.
59. Pekrun, R., & Linnenbrink-Garcia, L. (2012). Academic emotions and student engagement. In S. L. Christenson, A. L. Reschly, & C. Wylie (Eds.), Handbook of research on student engagement (pp. 259–282). New York, NY: Springer.
60. Phan, H. P. (2012). Relations between informational sources, self-efficacy and academic achievement: A developmental approach. Educational Psychology, 32(1),81-105.
61. Phan, H. P., & Ngu, B. H. (2014). Interrelations between self-esteem and personal self-efficacy in educational context: an empirical study. International Journal of Applied Psychology, 4(3), 108-120.
62. Quested, E., Ntoumanis, N., Viladrich, C., Haug, E., Ommundsen, Y., Van Hoye, A., … Duda, J. L. (2013). Intentions to drop-out of youth soccer: A test of the basic needs theory among European youth from five countries. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 11(4), 395-407.
63. Ratelle, C. F., & Duchesne, S. (2014). Trajectories of psychological need satisfaction from early to late adolescence as a predictor of adjustment in school. Journal of Contemporary Educational Psychology, 39(4), 400- 388.
64. Reeve, J. (2013). How students create motivationally supportive learning environments for themselves: The concept of agentic engagement. Journal of Educational Psychology, 105, 579–595.
65. Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing students’ engagement by increasing teachers’ autonomy support. Journal of Motivation & Emotion, 28(2), 69-147.
66. Reeve, J., & Lee, W. (2014). Students’ classroom engagement produces longitudinal changes in classroom motivation. Journal of Educational Psychology, 106, 527–540.
67. Reeve, J., & Tseng, M. (2011). Agency as a fourth aspect of student engagement during learning activities. Journal of Contemporary Educational Psychology, 36, 257–267.
68. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2009). Promoting self-determined school engagement: Motivation, learning, and well-being. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation at school (pp. 171-196). New York; London: Routledge.
69. Salanova, M., Llorens, S., & Schaufeli, W. B. (2011). Yes, I can, I feel good, and I just do it! On gain cycles and spirals of efficacy beliefs, affect, and engagement. Journal of Applied Psychology, 60, 255-285.
70. Salanova, M., Schaufeli, W., Martíneza, I., & Bresó, E. (2010). How obstacles and facilitators predict academic performance: The mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, Stress, & Coping, 23, 53–70.
71. Shkullaku, R. (2013). The Relationship between Self Efficacy and Academic Performance in the context of gender among Albanian Students. Journal of European Academic Research, 4, 467–478.
72. Silva, M. N., Vieira, P.N., Coutinho, S. R., Minderico, C. S., Matos, M. G., Sardinha, L. B., & Teixeira, P. J. (2010). Using self-determination theory to promote physical activity and weight control: A randomized controlled trial in women. Journal of Behavioral Medicine, 33(2), 110-122.
73. Skinner, E. A., Furrer, C., Marchand, D., & Kindermann, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic? Journal of Educational Psychology. 100. 4, 765–781.
 
74. Soenens, B., Deci, E. L., & Vansteenkiste, M. (2017). How parent contribute to children’s psychological health: The critical role of psychological need support. In M. Wehmeyer, K. Shogren, T., Little, & S. Lopez (Eds.), Development of self-determination through the life-course (pp. 171-187). Springer, Dordrecht.
75. Southerland, J. N. (2010). Engagement of adult undergraduates: Insights from the national Survey of Student Engagement (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses database.
76. Talley, A. E., Kocum, L., Schlegel, R. J., Molix, L., & Bettencourt, A. (2012). Social roles, basic need satisfaction, and psychological health: The central role of competence. Journal of Personality and Social Psychology Bulletin, 38(2), 155-173.
77. Ugwu, F. O., Onyishi, I. E., & Tyoyima, W. A. (2013). Exploring the relationships between academic burnout, self-efficacy and academic engagement among Nigerian college students. An online Journal of the African Educational Research Network, 13(2), 37-45.
78. Usher, E. L., & Pajares, F. (2006) Source of academic and self-regulatory efficacy beliefs of entering middle school students. Journal of Contemporary Educational Psychology, 31(2): 125–141.
79. Vandercammen, L., Hofmans, J., & Theuns, P. (2014). The mediating role of affect in the relationship between need satisfaction and autonomous motivation. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87(1), 62-79.
80. Vansteenkiste, M., Niemiec, C.P., & Soenens, B. (2010). The development of the five mini-theories of self-determination theory: An historical overview, emerging trends, and future directions. In T. C. Urdan & S. A. Karabenick (Eds.), Advances in Motivation and Achievement, 16A The decade ahead: Theoretical perspective on motivation and achievement (pp. 105-165). London, UK: Emerald Group Publishing.
81. Vansteenkiste, M., & Ryan, R.M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as a unifying principle. Journal of Psychotherapy Integration, 23(3), 263-280.
82. Van Zundert, R. P., Ferguson, S. G., Shiffman, S., & Engels, R. E. (2010). Dynamic effects of self-efficacy on smoking lapses and relapse among adolescents. Journal of Health Psychology, 29(3), 246-254.
83. Vuong, M., Brown-Welty, S., & Tracz, S. (2010). The effects of self-efficacy on academic success of first-generation college sophomore students. Journal of College Student Development, 51(1), 50-64.
84. Wang, M. T., & Eccles, J. S. (2012a). Adolescent behavioral, emotional, and cognitive engagement trajectories in school and their differential relations to educational success. Journal of Research on Adolescence, 22, 31-39.
85. Wang, M. T., & Eccles, J. S. (2012b). Social support matters: longitudinal effects of social support on three dimensions of school engagement from middle to high school. Journal of Child Development, 83, 877-895.
86. Wang, M. T., & Peck, S. (2013). Adolescent educational success and mental health vary across school engagement profiles. Journal of Developmental Psychology. 49, 1266-1276.
87. Webb, T. L., & Sheeran, P. (2008). Mechanisms of implementation intention effects: The role of goal intentions, self-efficacy, and accessibility of plan components. British Journal of Social Psychology, 47, 373–395.
88. Wigfield, A., Eccles, J. S., Schiefele, U., Roeser, R., & Davis-Kean, P. (2006). Development of achievement motivation. In W. Damon & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development (6th Ed., pp. 933–1002). New York: Wiley.
89. Wolters, C. A., & Taylor, D. J. (2012). A self-regulated learning perspective on student engagement. In S. L. Christenson, A. L. Reschly, & C. Wylie, The handbook of research on student engagement. (pp. 635 – 651). New York: Springer Science.
90. Yazzie-Mintz, E. (2007). Voices of students on engagement: A report on the 2006 high school survey of student engagement. Center for Evaluation and Education Policy, Indiana University.
91. Yu, C., Li, X., & Zhang, W. (2015). Predicting adolescent problematic online game use from teacher autonomy support, basic psychological needs satisfaction and school engagement: A two-year longitudinal study. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 18(4), 228-233.
92. Zimmerman, B. J. (1995). Self -efficacy and educational development. In A. Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies. Cambridge: Cambridge University Press.