اثر‌بخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر افسردگی، بهزیستی و پیشرفت تحصیلی ‏دانش‌آموزان در دروس‌ ریاضیات و علوم تجربی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

3 دانشیار گروه روانشناسی مثبت دانشکده روانشناسی دانشگاه استرالیا

چکیده

تاکید روان‌شناسی مثبت‌گرا بر سلامت و بهزیستی، به ایجاد مداخله‌های آموزشی جدید با هدف ارتقاء بهزیستی در مدارس انجامیده است که باعث بهبود یادگیری و همچنین افزایش سطح بهزیستی دانش‌آموزان می‌شود. هدف عمده این مطالعه به‌کارگیری مدل مداخله روان‌درمانی مثبت‌گرا برای نیل به این اهداف است. پژوهش حاضر به صورت شبه‌آزمایشی و با طرح پیش آزمون–پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. از مدارس راهنمایی تهران به صورت تصادفی یک مدرسه به عنوان گروه آزمایشی (43 نفر) و مدرسه دیگر به عنوان گروه کنترل (41 نفر) در نظر گرفته شد. مداخله روان‌درمانی مثبت‌گرا در گروه آزمایشی اجرا شد. شرکت‌کنندگان، قبل و بعد از اجرای مداخله 14 جلسه‌ای، آزمون‌های افسردگی و‌‌‌ بهزیستی را تکمیل کرده و نمرات درس‌های ریاضیات و علوم تجربی، ثبت شد. از آزمون‌‌ تحلیل اندازه‌گیری مکرر چند متغیری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. داده‌ها به صورت یک ماهه پیگیری شدند. یافته­ها نشان داد که روان‌درمانی مثبت‌گرا در گروه آزمایشی، اثر معناداری بر روی کاهش میزان افسردگی داشته است (مجذور اتای تفکیکی = 35/0). همچنین گروه آزمایشی به میزان بالاتری از بهزیستی [معنا (مجذور اتای تفکیکی=28/0)، روابط (مجذور اتای تفکیکی= 27/0) و دستاورد (مجذور اتای تفکیکی= 17/0)] نسبت به گروه کنترل دست یافت. به علاوه، سطح پیشرفت‌تحصیلی ریاضیات (مجذور اتای تفکیکی = 05/0) و علوم‌تجربی (مجذور اتای تفکیکی= 12/0) نیز در گروه آزمایشی افزایش پیدا کرد. روان‌درمانی مثبت‌گرا به‌دلیل توجه ویژه‌ای که بر افزایش جنبه‌های مثبت‌گرا افراد دارد، می‌تواند موجب پیشگیری و کاهش علائم افسردگی و نیز افزایش شکوفایی دانش‌آموزان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Positive Psychotherapy Effects on Students’ Depression, Well-being, and Academic Achievement in Mathematics and Experimental Sciences

نویسندگان [English]

  • Soraya Hakimi 1
  • Siavash Talepasand 2
  • Issaq Rahimian 2
  • Margaret Kern 3
1 Faculty of Psychology. University of Semnan
3 University of Australia
چکیده [English]

The emphasize of Positive Psychology on health and well-being of people has led to new intervention models by positive psychology in shools to promote well-being in education system, which will result in achievement in learning and well-being. Therefore, the main purpose of this study was to utilize Positive Psychotherapy intervention for achieving these targets. The present study was a semi-experimental design with pretest-posttest and a control group. Two schools were randomly selected for having one class in each school as experimental group (n=43) and control group (n=41). Participants in both groups completed the questionnaire of well-being. Then, the intervention was performed in the experimental group. Multivariate repeated measures analysis of variance was used to analyze the data. Data were also followed for a month. The results showed that Positive Psychotherapy had a significant effect on the reduction of depression in experimental group (Partial Eta Square=0.35). It had a significant effect on increasing the level of well-being (meaning (Partial Eta Square=0.28), relationships (Partial Eta Square=0.27) and accomplishment (Partial Eta Square =0.17) compared to the control group. The intervention also increased the level of academic achievement in Mathematic (Partial Eta Square=0.05) and Sciences (Partial Eta Square=0.12) in the experimental group. Positive Psychotherapy due to special attention to the positive aspects of individuals, may also flourish students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement
  • Depression
  • Positive Psychotherapy
  • well-being
 
منابع فارسی
خانجانی، مهدی. شهیدی، شهریار. فتح ابادی، جلیل. مظاهری، محمدعلی. شکری، امید (1393). ساختار عاملی و ویژگیهای روان سنجی سیاهه روان درمانی مثبت‌گرا نگر. فصلنامه روانشناسی کاربردی. سال 8. شماره 1(29). بهار 1393. 69-86.
خدابخش، روشنک. خسروی، زهره، شاهنگیان، شهره (1394). تاثیر روان درمانی مثبت‌گرا نگر بر علائم افسردگی و توانمندیهای منش در بیماران مبتلا به سرطان. پژوهش نامه روانشناسی مثبت. سال اول. شماره اول. ص 35-50. بهار 1394.
 
References
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5 nd Ed). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Amini, S., Namdari, K., & Kooshki, H. M. (2016). The effectiveness of positive psychotherapy on happiness and gratitude of female students. International Journal of Educational and Psychological Researches, 2(3), 163-169.
Asgharipoor‎, N.‎, Farid‎, A. A.‎, Arshadi‎, H.‎, & Sahebi‎, A. (2012). A comparative study on the effectiveness of positive psychotherapy and group cognitive-behavioral therapy for the patients suffering from major depressive disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 6(2), 33- 41.
Beck, A. T., Steer, R. A., & Garbin, M. G., (1988) Psychometric properties of the Beck Depression Inventory. Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review, 8, 77-100.
Beck‎, A. T.‎, Ward‎, C. H.‎, Mendelson‎, M.‎, Mock‎, J.‎, & Erbaugh‎, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry‎, 4(6)‎, 561-571.
Bolier‎, L.‎, Haverman‎, M.‎, Westerhof‎, G. J.‎, Riper‎, H.‎, Smit‎, F.‎, & Bohlmeijer‎, E. (2013). Positive psychology interventions: A meta-analysis of randomized controlled studies. BMC Public Health, 13‎, 119.
Bronk. K. C.‎, Hill‎, P. L.‎, Lapsley‎, D. K‎, Talib‎, T. L.‎, Finch‎, H. (2009). Purpose‎, Hope and Life satisfaction ‎in three age groups. Journal of Positive Psychology‎, 4. 500-510.
 
Butler‎, J.‎, & Kern‎, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing‎, 6(3)‎, 1-48.
Csikszentmihalyi‎, M. (1990). Flow. The Psychology of Optimal Experience. New York HarperPerennial.
Cuadra-Peralta‎, A.‎, Veloso-Besio‎, C.‎, Pérez‎, M.‎, & Zúñiga‎, M. (2010). Positive psychotherapy results in patients with depression. Terapia Psicológica‎, 28‎, 127–134.
Dowlatabadi, M. M., Ahmadi, S. M., Sorbi, M. H., Beiki, O., Razavi, T. K., & Bidaki, R. (2016). The effectiveness of group positive psychotherapy on depression and happiness in breast cancer patients: A randomized controlled trial. Electronic Physician8(3), 2175-2180.
Durlak‎, J. A.‎, Weissberg‎, R. P.‎, Dymnicki‎, A. B.‎, Taylor‎, R. D.‎, & Schellinger‎, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development‎, 82‎, 405–432.
Froh‎, J. J.‎, Kashdan‎, T. B.‎, Yurkewicz‎, C.‎, Fan‎, J.‎, Allen‎, J.‎, and Glowacki‎, J. (2010). The benefits of passion and absorption in activities: Engaged living in adolescents and its role in psychological well-being. The Journal of Positive Psychology‎, 5(4)‎, 311-332.
Giannopoulos‎, V. L.‎, & Vella-Brodrick‎, D. (2011). Effects of positive interventions and orientations to happiness on subjective well-being. The Journal of Positive Psychology‎, 6‎, 95–105.
Gonzales‎, T.R.‎, Ehrenzweig‎, Y.‎, Gracida‎, O.D.S.‎, Hernandez‎, C.B.E.‎, Mora‎, G.L.‎, Martinez‎, A.J.‎, Larralde‎, C. (2014). Promotion of Individual Happiness and Wellbeing of Students by a Positive Education Intervention. Journal of Behavior‎, Health and Social Issues. vol. 5 num. 2. 79-102.
Guney‎, S.‎, (2011). The Positive Psychotherapy Inventory (PPTI): Reliability and Validity Study in Turkish Population. Social and Behavioral Sciences 29, 81 – 86.
Guo, Y. F., Zhang, X., Plummer, V., Lam, L., Cross, W., & Zhang, J. P. (2017). Positive psychotherapy for depression and self-efficacy in undergraduate nursing students: A randomized, controlled trial. International Journal of Mental Health Nursing26(4), 375-383.
Howell, A. J. (2009). Flourishing: Achievement-related correlates of students’ well-being. The Journal of Positive Psychology4(1), 1-13.
Hoyt‎, L. T.‎, Chase-Lansdale‎, P. L.‎, McDade‎, T. W.‎, & Adam‎, E. K. (2012). Positive youth‎, healthy adults: Does positive wellbeing in adolescence predict better perceived health and fewer risky health behaviors in young adulthood? Journal of Adolescent Health‎, 50‎, 66–73.
Huebner‎, S. (2010). Feelings Count: Conceptualizing and measuring students’happiness in schools. Communiqué: The Newspaper of the National Association of School Psychologists‎, 39‎, 1- 13.
Kern‎, M. L.‎, Waters‎, L. E.‎, Adler‎, A.‎, & White‎, M. A. (2015). A multidimensional approach to measuring well-being in students: Application of the PERMA framework. The Journal of Positive Psychology‎, 10(3)‎, 262-271.
Marques‎, S. C.‎, Lopez‎, S. J.‎, & Pais-Ribeiro‎, J. L. (2011). “Building hope for the future”: A program to foster strengths in middle-school students. Journal of Happiness Studies‎, 12(1)‎,  139-152.
Norrish‎, J.‎, Williams‎, P.‎, O’Connor‎, M.‎, & Robinson‎, J. (2013). An applied framework for positive education. International Journal of Wellbeing‎, 3(2)‎, 147–161.
Oades‎, L. G.‎, Robinson‎, P.‎, & Green‎, S. (2011). Positive education: Creating flourishing students‎, staff and schools. InPsych: The Bulletin of the Australian Psychological Society Ltd‎, 33(2)‎, 16- 17.
Ochoa, C., Casellas-Grau, A., Vives, J., Font, A., & Borràs, J. M. (2017). Positive psychotherapy for distressed cancer survivors: Posttraumatic growth facilitation reduces posttraumatic stress. International Journal of Clinical and Health Psychology17(1), 28-37.
Parks-Sheiner‎, A. C. (2009). Positive psychotherapy: Building a model of empirically supported self-help (Doctoral dissertation‎, University of Pennsylvania).
Peterson, C. (2006). A primer in positive psychology. New York, NY: Oxford Press.
Rashid‎, T. (2015). Positive psychotherapy: A strength-based approach. The Journal of Positive Psychology‎, 10(1)‎, 25-40.
Rashid‎, T.‎, & Seligman‎, M. E. P. (2013). Positive Psychotherapy. In D. Wedding & R. J. Corsini (Eds.)‎, Current Psychotherapies (pp. 461–498). Belmont‎, CA: Cengage
Reinsch‎, C. C. (2013). Adding science to the mix of business and pleasure: An exploratory study of positive psychology interventions with teachers accessing employee assistance counselling. University of Manitoba (Canada).
Roozitalab‎, P.‎, Ebrahimi‎, Z.‎, & Pashin‎, P. (2013). A review of prevalence and severity of depression in adolescent girls in Tehran‎, 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry. Tabtiz University of medical sciences.
Roth, R. A., Suldo, S. M., & Ferron, J. M. (2017). Improving middle school students' subjective well-being: efficacy of a multicomponent positive psychology intervention targeting small groups of youth. School Psychology Review, 46(1), 21-41.
Seabrook‎, E. M.‎, Kern‎, M. L.‎, & Rickard‎, N. S. (2016). Social networking sites‎, depression‎, and anxiety: a systematic review. Retrived from https://mental.jmir.org/2016/4/e50[s1] /
Seligman‎, M. E. (2002). Positive psychology‎, positive prevention‎, and positive therapy. In: Lopez SJ‎, Snyder CR (Eds). Handbook of positive psychology‎, 2‎, 3-12.
Seligman‎, M. E. (2012). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Simon and Schuster.
Seligman‎, M. E.‎, Ernst‎, R. M.‎, Gillham‎, J.‎, Reivich‎, K.‎, & Linkins‎, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education‎, 35(3)‎, 293-311.
Seligman‎, M. E.‎, Parks‎, A. C.‎, & Steen‎, T. (2004). A balanced psychology and a full life. Philosophical Transactions-Royal Society of London Series B Biological Sciences‎, 1379-1382.
Seligman‎, M. E.‎, Rashid‎, T.‎, & Parks‎, A. C. (2006). Positive psychotherapy. American Psychologist‎, 61(8)‎, 774- 788.
Seligman‎, M. E.‎, Steen‎, T. A.‎, Park‎, N.‎, & Peterson‎, C. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American Psychologist‎, 60(5)‎, 410–421.
Schrank, B., Brownell, T., Jakaite, Z., Larkin, C., Pesola, F., Riches, S., Tylee, A., & Slade, M. (2016). Evaluation of a positive psychotherapy group intervention for people with psychosis: pilot randomised controlled trial. Epidemiology and Psychiatric Sciences25(3), 235-246.
Shoshani‎, A.‎, & Steinmetz‎, S. (2014). Positive psychology at school: A school-based intervention to promote adolescents’ mental health and well-being. Journal of Happiness Studies‎, 15(6)‎, 1289-1311.
Sin‎, N. L.‎, & Lyubomirsky‎, S. (2009). Enhancing well‐being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice‐friendly meta‐analysis. Journal of clinical psychology‎, 65(5)‎, 467-487.
Stefan-Dabson‎, K.‎, Mohammadkhani‎, P.‎, & Massah-Choulabi‎, O. (2007). Psychometrics characteristic of Beck Depression Inventory-II in patients with magor depressive disorder. Journal of rehabilitation‎, 8‎, 80-86.
Suldo, S., Thalji, A., & Ferron, J. (2011). Longitudinal academic outcomes predicted by early adolescents’ subjective well-being, psychopathology, and mental health status yielded
 [s1] [s1]مطابق با ضوابط APA اصلاح شود.
اصلاح شد.