تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی( نویسنده مسئول)

3 استاد و پژوهشگر دانشگاه استکهلم

4 دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

این مقاله تحت عنوان" تمایز و تشابه مشاوره فلسفی  با رویکرد عقلانی عاطفی الیس"به دنبال مقایسه مشاوره فلسفی با نظریه روان درمانی  عقلانی- عاطفی الیس است  در این راه سه پرسش اساسی مطرح شده است:1.ماهیت مشاوره فلسفی چیست؟ 2. ماهیت فلسفی نظریه عقلانی عاطفی الیس چیست؟3. مشاوره فلسفی  چه تمایز ها و تشابه هایی با نظریه عقلانی عاطفی الیس دارد؟ برای پاسخ به پرسش نخست و دوم از روش تحلیلی استفاده شده است.هم تحلیل زبانی مد نظر بوده است که در آن به مفهوم ها توجه شده است و هم تحلیل گزاره ها در قالب ادعاها و تعاریف متفاوتی که از مشاوره فلسفی بعمل آمده است. برای پاسخ به پرسش سوم از تحلیل تطبیقی استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که تحلیل تعریف‌های مشاوره فلسفی می‌تواند تا حدودی چیستی آن را تبیین کند. نظریه الیس از فلسفه های شرقی چون بودیسم، کنفسیوسیسم، تائوئیسم، فلسفه سقراطی، رواقی[S1]  و اپیکوری نشات گرفته است. به همین دلیل  نظریه الیس برخی خصایص فلسفی و مشاوره فلسفی را دارد و از جهاتی نیاز با مشاوره فلسفی متمایز است . این[S2]  مقایسه به لحاظ نظری و عملی سودمندیهایی دارد. از انجا که مشاوره فلسفی  همچون  پارادایم و رشته جدید خود را مطرح می سازد باید بتواند حد و مرز های خود را با سایر پارادایم ها و رشته ها مشخص کند و نیز کسانی که قرار است چون مشاوران فلسفی عمل کنند باید بتوانند تمایز خود را با مشاوره و روان درمانی مرسوم نشان دهند. مشاوره فلسفی برای کمک به مراجع، بیشتر بر واکاوی تفکر، کسب شناخت، خودشناسی، وادار کردن فرد به  گفتگو و پرسشگری با استفاده از روشهای فلسفی تکیه و تاکید دارد و به دنبال  توجیه صرف رفتارهای مراجع و درمان به شیوه سنتی نیست. بکارگیری استدلال منطقی در نظریه الیس بر استاندارد هایی جهان شمول استوار است. در حالیکه در مشاوره فلسفی بر  استاندارد های درونی و منحصر بفرد هر فرد تاکید می‌شود. و نیز بررسی ارتباط عقل، عاطفه و باور چنانکه در نظریه الیس مطرح است، بررسی می شود. [S1]اشاره به زمینه ، اهداف روش کار یافته‌ها و نتیجه گیری در چکیده
 [S2]اشاره به کاربردهای این مقایسه
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The differences and similarity of philosophical counseling with the rational emotional approach of Ellis

نویسندگان [English]

  • Maryam Pooragha 1
  • Yahya Ghaedi 2
  • An Pigleren 3
  • Saeed Zarghami 4
1.آقازاده، سید‌ابراهیم؛ رضایی، اکبر؛ محمدزاده، علی. (1388). رابطة باورهای معرفت‌شناختی و انگیزشی دچار درگیری شناختی. فصلنامة تازه‌های علوم شناختی، 4 (11)، 74-63.
2.اصغرنژاد، طاهره؛ ده قطب‌الدینی، محمد؛ فرزاد، ولی‌الله؛ خداپناهی، محمدکریم. (1385). مطالعة ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر. مجلة روان‌شناسی، 3 (10)، 274-262.
3.باغبانی، مریم؛ دهقانی نیشابوری، محسن. (1390). بررسی تأثیر انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی ور رویکردهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. اولین همایش ملی یافته‌های علوم شناختی در تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد، 125-113.
4.بیرامی، منصور؛ شالچی، بهزاد. (1390). ارتباط باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با هوش هیجانی در دانش‌آموزان. فصلنامة تعلیم و تربیت، 107، 49-29.
5.رضایی، لیلا؛ احدی، حسن؛ اسدزاده، حسن. (1394). ارائۀ مدل علّی برای انگیزش و پیشرفت بر‌اساس ابعاد الگوی یادگیری با واسطة خودکارآمدی. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 6 (20)، 16-1.
6.رضایی، اکبر؛ سیف، علی‌اکبر. (1384). نقش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری و جنسیت در عملکرد تحصیلی. فصلنامة تعلیم و تربیت، 84، 85-43.
7.زوّار، تقی؛ جعفری، فریبا. (1393). پیش‌بینی رویکردهای یادگیری براساس باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان. مجلة مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 11 (19)، 200-181.
8.جلوداران‌زاده، سپیده (1388). بررسی رابطة شیوه‌های فرزندپروری، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه گیلان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی، گروه روان‌شناسی.
9.حجازی، الهه؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ بابایی، ابوالفضل. (1390).رابطة ادراک از ساختار هدفی کلاس، سبک‌های تفکر، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. نشریة پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه‌ریزی درسی)، 8 (30)، 38-28.
 
 
 
 
 
10.سلیمی، عظیمه؛ جوکار، بهرام؛ نیک‌پور، روشنک. (1388). ارتباطات اینترنتی در زندگی: نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت. مطالعات روان‌شناختی، 5 (3)، 102-81.
11.سماوی، سیدعبدالوهاب؛ ابراهیمی، کلثوم؛ جاودان، موسی. (1395). بررسی رابطة درگیری‌های تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس، دو فصلنامة راهبردهای شناختی در یادگیری، 4 (9)، 71-92.
12.صالح‌ صدق‌پور، بهرام؛ عظیمی، سیدنصرت. (1393). مدل‌یابی ساختاری رابطة خودتنظیمی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی. مجلة روان‌شناسی مدرسه، 3 (4)، 91-73.
13.غلامعلی لواسانی، مسعود؛ حجازی، الهه؛ خضری‌آذر، هیمن. (1391). نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون مدل علّی، فصلنامة نوآوری های آموزشی،11 (41)، 28-7.
14.قلاتی، نگهدار .(1380). بررسی رابطة حمایت اجتماعی ادراک‌شده با خودکارآمدی و عادات مطالعه در درس علوم و مقایسة آن در دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی نواحی چهارگانة شهر شیراز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، گروه روان‌شناسی تربیتی.
15.ملکی‌ پیر‌بازاری، معصومه؛ نوری، ربابه؛ صرامی، غلامرضا. (1390). حمایت اجتماعی و علائم افسردگی: نقش واسطه‌گری خودکارآمدی. روان‌شناسی معاصر، 6 (2)، 34-25.