تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانش آموخته کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس صدیقه طاهره مازندران

چکیده

هدف:  پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل بوده است. روش: به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، نمونه‌ای شامل 300 نفر از معلمان شهرستان بابل به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. ابزارهای مورداستفاده جهت دستیابی به اهداف پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه سبک‌های هویتی برزنسکی (ISI_6G)، پرسشنامه احساس شکست و پرسشنامه تاب‌آوری بزرگ‌سالان (RSA). جهت تحلیل داده، از تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها : یافته‌ها نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی به‌صورت مستقیم، سبک هویت هنجاری با نقش واسطه­ای احساس شکست و سبک هویت اجتنابی و سردرگم به‌صورت مستقیم و با نقش واسطه­ای برتاب آوری تأثیر دارد. نتیجه‌گیری: هویت اجتنابی و هویت هنجاری در مواقعی که موقعیت استرس‌آور و تنش‌زایی در موفقیت وجود دارد به‌شدت دچار تنیدگی می‌شوند. احساس شکست موجب می‌شود تا تاب‌آوری و مقاومت افراد در برابر استرس کمتر باشد؛ بنابراین تأثیر منفی بر تاب‌آوری دارند. برعکس افراد دارای هویت اطلاعاتی در برابر استرس از مقاومت و تاب‌آوری بالایی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation of Resiliency Models According to Identity Styles and Sense of Failure in Married Teachers in City of Babol

نویسندگان [English]

  • Saeed Mohsentabar Fioozjaee 1
  • Kiomars Farahbakhsh 2
  • Mojtaba salmabadi 3
  • Sepide Mohsentabarfiroozjaie 4
3 Teacher Education
چکیده [English]

The present study was carried out to formulate resiliency model with regard to identity styles and sense of failure among married teachers in the city of Babol. Method: To collect data, a sample of 300 individuals of teachers in the city of Babol was selected through random cluster sampling. The instruments used to achieve the objectives of research include Brzonsky Identity Style Inventory (ISI-6G), the Sense of Failure Scale, and Resiliency Scale for Adults (RSA). To analyze data, path analysis was used. Findings: The results showed that the informational identity style directly, the normative identity style with mediating role of the sense of failure, and avoidant identity style directly and with mediating role of the sense of failure affect on resiliency. Conclusion: The avoidant identity style and normative identity style are severely suffered from stress when there is a stressful situation for success. Sense of failure causes resiliency and tolerance of individuals to be reduced against stress. So, they have a negative impact on resiliency. On the contrary, people with informative identity style have high resiliency and tolerance against stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resiliency
  • identity styles (informative
  • Normative
  • avoidant)
  • sense of failure
-احمدزاده، مهناز. (1384). بررسی میزان گرایش به خودکشی و ارتباط آن با هویت‌های موفق، زودرس، سردرگم و سبک‌های هویتی بین نوجوانان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
2-بیرامی، منصور. (1389). مقایسۀسبک‌هایهویت،انواعهویتدردانشجویاندخترو پسر. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی (دانشگاه تبریز)، 5(20)، 39-21.
3-ترصفی، مهدیه؛ کلانتر کوشه، سید محمد؛ لستر، دیوید. (1392). هنجاریابی پرسشنامۀ احساس شکست در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، مجلۀ فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی علامه، زیر چاپ.
4-جوکار، بهرام. (1385). رابطۀ کنش سبک‌های تفکرو سبک‌های هویت. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی (دانشگاه تبریز)، 1(1)، 48-31.
5-سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام؛ صحراگرد، نرگس. (1386). تاب‌آوری سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجلۀ روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 13(3)، 295-290.
6-سروقد، سیروس. (1392). نقش میانجی تاب‌آوری در رابطۀ سبک‌های هویت و شیوه‌های مقابله با استرس در میان دانش‌آموزان سوم راهنمایی شهر شیراز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.
7-سید نوزادی، محسن. (1380). کلیات و اصول اپیدمیولوژی، تهران: نشر واقفی.
8-شیرازی، ام‌البنین. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر خودتنظیمی یادگیری و تاب‌آوری در دانشجویان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 9-طاهری، مهدی؛ یار‌یاری، فریدون؛ صرامی، غلامرضا؛ ادیب‌منش، مرزبان. (1392). رابطۀ بین سبک‌های هویت، شادکامی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دانشگاه. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 14(1)، 82-72.
10-عبدی‌زرین، سهراب؛ سجادیان، پریناز؛ شهیا، شیما؛ بیان معمار، احمد؛ عظیمی، حسین. (1389). رابطۀ بین سبک هویت و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر قم. فصلنامۀ پژوهشی طلوع بهداشت یزد، 9(1)، 77-69.
11-غضنفری، احمد. (1382). بررسی تأثیر هویت و راهبردهای مقابله‌ای بر سلامت روان دانش‌آموزان دبیرستانی و پیش‌دانشگاهی شهر اصفهان، رسالۀ دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
12-فروغی، علی‌اکبر. (1390). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر در ارتقای تاب‌آوری افراد وابسته‌به مواد. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی.
13-کردمیرزا نیکوزاده، عزت‌اله. (1388) الگویابی زیستی-روانی-معنوی در افراد وابسته‌به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب‌آوری مبتنی‌بر روایت‌شناسی شناختی و روان‌شناختی مثبت‌نگر، رسالۀ دکتری رشتۀ روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
14-نجات، حمید؛ تو‌زنده‌جانی، حسن؛ هنر‌بخش، مسعود. (1387). بررسی رابطۀ وضعیت هویت و سلامت روانی دانشجویان، مجموعه مقالات چهارمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه شیراز.