رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 معاونت آموزشی دانشکده علوم تربیتی

3 رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خود راهبر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که 234 نفر از دانشجویان بر اساس جدول مورگان به‌صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2004)، تفکر انتقادی ریکتس (2003)، یادگیری خود راهبر فیشر، کینگ و تاگو (2001) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون،t تک نمونه استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد میانگین هوش فرهنگی، تفکر انتقادی و یادگیری خود راهبر در دانشجویان بالاتر از حد متوسط بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسان نشان داد بین هوش فرهنگی و یادگیری خود راهبر و همچنین تفکر انتقادی با یادگیری خود راهبر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0 < p). نتایج تحلیل رگرسیون

 

مشخص کرد از بین مؤلفه‌های هوش فرهنگی، انگیزش و فراشناخت و از بین مؤلفه‌های تفکر انتقادی، تعهد و بالیدگی قادر به‌پیش بینی یادگیری خود راهبر می‌باشد. (01/0 < p). درمجموع به نظر می‌رسد هوش فرهنگی، عملکرد تحصیلی و یادگیری آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین با توسعه تفکر انتقادی، رغبت برای یادگیری افزایش می‌یابد و درنتیجه میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان بیشتر می‌شود. با توجه به تحلیل داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت بین هوش فرهنگی، و تفکر انتقادی با یادگیری خود راهبر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Cultural Intelligence And Critical Thinking With Self-Directed learning Students

نویسندگان [English]

  • Behnoush shahraki niya 1
  • abdolvahab pourghaz 2
  • Hossein Jennaabadi 3
1 sistan &amp; baluchestan university
چکیده [English]

The Purpose Of This Research is Determining Of The Relationship Between Cultural Intelligence And Critical Thinking With Self-Directed Learning Among MA Students Of Humanity Faculty At Sistan And Baluchistan University. A Descriptive-Correlation Method Was Used In This Research Through Which 234 Students Were Selected Based On Morgan Table Using Random Sampling. Ang et al (2004) Cultural Intelligence Questionnaire, Rickettes Critical Thinking Questionnaire (2003) And Fisher, King, Taugo Self-Directed learning (2001) Questionnaire Were Used as The Instruments. Data Analysis Processes Were Done Using Pearson Correlation Coefficient Test, Regression Analysis, One-Sample t-test. Due to The Results It Was Found That The Average Of Cultural Intelligence, Critical Thinking And Self-Directed learning is More Than Normal Among Students. Based on Findings From Pearson Correlation Coefficient, There is a Positive And Meaningful Relationship Between Cultural Intelligence And Self-Directed learning And Between Critical Thinking And Self-Directed learning (p<0/01). The Results Of Regression Analysis Has Showed That Motivation And Metacognition Has Been Among Components Of Cultural Intelligence And Obligation And Maturity Has Been Among Components Of Critical Thinking Which Were Able To Predict Self-Directed learning (p<0/01). Overall It Seems That Students’ Academic Performance And learning Are Affected By Cultural Intelligence. In Addition, The learning Tendency Increases Among Students As The Critical Thinking Develops And Consequently It leads To An Increase In The Amount Of Academic Achievement. Due To The Data Analysis It Can Be Found That There Is a Positive And Meaningful Correlation Between Cultural Intelligence And Critical Thinking With Self-Directed learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence- Critical Thinking- Self-directed learning-Students
بیژن، مسعود؛ مرادی، حوریه؛ کرمی، غلامحسین. (1390). بررسی مفهوم و جایگاه انگیزش در برنامه‌های آموزش بزرگ‌سالان. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، شماره 132-133، ص 100-112.
2-حسنی، فهیمه.(1394). تأثیر هوش فرهنگی بر یادگیری خود راهبر دانشجویان پرستاری. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،8 (2)، ص 115-122.
3-غفاری، مظفر؛ خانی، لطفعلی. (1392). رابطه سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،13(8)، ص 642-651.
4-قنبر هاشم‌آبادی، علی؛ گرا وند، هوشنگ؛ محمد زاده قصر، اعظم؛ حسینی، علی‌اکبر. (1391). رابطه گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خود راهبر در دانشجویان پرستاری و مامایی و تأثیر آن در موفقیت تحصیلی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 7(4)، 15-27.
5-کاظمی، معصومه. (1387). بررسی ارتباط هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان جامعه المصطفی العالمیه. قم. مجتمع آموزش عالی قم.
6-نادی، محمدعلی؛ گردان شکن، مریم؛ گلپرور، محسن. (1390). تأثیر آموزش تفکر انتقادی، حل مسئله، و فراشناخت بر یادگیری خود راهبر در دانشجویان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال 8، 2(1-2)، 54-61.
7-نعیمی، لیلا؛ بیگدلی، شعله؛ سلطانی عربشاهی، کامران. (1391). میزان آمادگی یادگیری خود راهبر در دانشجویان رشته پزشکی، فصل‌نامه راهبردهای آموزش، 5(3)، 177-181.
8-نادی، محمدعلی؛ سجادیان، ایلناز. (1385). هنجاریابی مقیاس سنجش خود راهبری در یادگیری، در مورد دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 5(18)،111-134.
9-ویسکرمی، حسنعلی؛ گراوند، هوشنگ؛ ناصریان حاجی‌آبادی، حمید؛ افشاری زاده، سید احسان؛ منتظری، رسول؛ محمد زاده قصر، اعظم. (1391). مطالعه تطبیقی کارکردهای سبک تفکر با یادگیری خود راهبر در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 4 (2)، 53-62.
10- Aktamis, H. & Yenice, N. (2010). Determination of the science process skills and critical thinking skills levels. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(14), 3282-3288.
11- Azevedo, R. Moos, D. C. Johnson, A. M. & Chauncey, A. D. (2010). Measuring cognitive and metacognitive regulatory processes during hypermedia learning:issues and challenges. Educational Psychologist,10(45),210-223.
12- Chaffee J. Thinking Critically. 10rd ed: Cengage Learning; 2014.
13- Choi, E & Lindquist, R & Song, Y (2013). Effects of problem-based learning vs. traditional lecture on Korean nursing students' critical thinking. problem-solving, and self-directed learning. Elsevier. Nurse Education, 34(11),6-25.
14-Earley, P.C. and Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Palo Alto: Stanford University Press APA.12(20),29-58.
15-fisher, m.king,j.& tague,g.(2001).development of self-directed learning readiness scale for nursing education.nurse education today.26,2,2-25.
16- Ghanizadeh, A. & Mirzaee, S. (2012). EFL Learners' self-regulation, critical thinking and language achieve-ment. International Journal of Linguistics, 4(3), 451-468.
17-kamgar,n.& jadidi, E. (2016). Exploring the relationship of Iranian efl learners critical thinking and regulation with their reading comprehention ability.procedia-social and behavioral sciences45(232), 776-783.
18-kahrizi,p. & farahian, M.(2014). The relationship between self- regulation and critical thinking among iraninan EFL learners. Modern journal of language teaching methods,4(45),157-162.
19- Long. B & Huey. b (2009). Skills for self-Director learning.[cited 2009 jun23].Avalablefrom:from:http://facultystaff.ou.edu/L/Huey.B.Long1/ Articles /sd/selfdirected. htm1.
20- McGuire,L. A. (2010). Improving student critical thinking and perceptions of critical thinking through direct instruction in rhetorical analysis.Thesis of Doctor of Philosophy. Capella University.
21- McIlvenny, L (2013). Critical and creative thinking in the new Australian curriculum part on. Journal Article,27(1),18-22.
22- Merriam, S. B. (2001). “Andragogy and Self-Directed Learning:Pillars of Adult Learning Theory”.New Direction fro Adult and Continuing Education.89(5),100-126.
23- MacNab BR, Worthley R.(2012). Individual characteristics as predictors of cultural intelligence development: The relevance of self-efficacy. Int J Intercult Relatsh, 36(5), 56-78.
24- Naber J, Wyatt TH.(2014). The effect of reflective writing interventions on the critical thinking skills and dispositions of baccalaureate nursing students. Nurse Educ Today.34(1), 67-72.
25-Ng KY, Van Dyne L, Ang S. (2013). Cultural Intelligence: A Review, Reflections, and Recommendations for Future Research. Ryan.Conducting multinational research:Applying organizational psychology in the workplace. Washington.
26-Petrovic DS. How do teachers perceive their culturalintelligence? Procedia Soc Behav Sci.11(14),80-276.
27- Roberson DN. Self- directed learning-past and present ERIC Document. 2005; Available from:http: // www. eric. ed. gov/ PDFS/ ED490435.pdf
28- Ricketts JC.(2003). The Efficacy of Leader ship Development, Critical Thinking Dispositions, and Students Academic Performance on the Critical Thinking Skills of Selected Youth Leaders. Ma Thesis. University of Florida.
29 -Simpson, E. Courtney, M. (2002). Critical thingking in nursing education: literature review. International journal of nursing practice, 8(4),89-98.
30-Shin Yih Chen A, Lin YC, Zpattanakul A.(2011). The relationship between cultural intelligence and performance with the mediating effect of culture shock: A case from Philippine laborers in Taiwan. Int JIntercultural Relations, 35(2), 58-246.
31- Triandis, Harry C. (2006). Cultural intelligence in organizations. Group and Organization Management,32(1),20-26.
32- Tiruneh DT, Verburgh A, Elen J.(2014). Effectiveness of critical thinking instruction in higher education: A systematic review of intervention studies. Higher Educ Stud, 4(1),1-17.
33- Zimmerman, B.J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodologi-cal development, and future prospects.