پیش بینی تنظیم هیجانی بر اساس شفقت ورزی به خود و تن انگاره دانشجویان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

مطالعه  حاضر با هدف بررسی پیش بینی تنظیم هیجانی بر اساس شفقت ورزی به خود و تن انگاره دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه انجام گرفت. روش شناسی این پژوهش توصیفی- همبستگی است که 342 دانشجو (127 دختر و 215 پسر) در سال 1395 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. ابزارهای گردآوری شامل پرسشنامه های شفقت ورزی به خود(SCS) نف؛ مقیاس روابط چند بعدی خود- بدن (MSRQ) کش؛ مقیاس تنظیم هیجانی گروس- جان بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون t استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد: همه مؤلفه های شفقت ورزی به خود و تن انگاره به استثناء جهت گیری قیافه با تنظیم هیجان دانشجویان رابطه معنادار دارند. مؤلفه های مثبت شفقت ورزی به خود (خود مهربانی، حس اشتراک انسانی و ذهن آگاهی) و مؤلفه های جهت گیری تناسب اندام و رضایت بدنی در تن انگاره نقش معناداری در پیش بینی تنظیم هیجان دانشجویان دارند؛ یافته های این پژوهش نشان داد شفقت ورزی به خود و تن انگاره بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین، یافته های این مطالعه مؤید این موضوع است که ابعاد مثبت شفقت ورزی به خود (خود مهربانی، اشتراک انسانی و ذهن آگاهی) و تنها مؤلفه های جهت گیری تناسب اندام و رضایت بدنی نقش اساسی در تنظیم و مدیریت هیجان دانشجویان دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of emotional regulation based on the students' Self-Compassion and body image

نویسندگان [English]

 • Bahman kord 1
 • sabri karimi 2
2 MA in Clinical Psychology
چکیده [English]

This study aimed to predict emotional regulation based on self-compassion and body image undergraduate students of Islamic Azad University of Urmia. The methodology this study was discraptive -correlation. 342 students (127 girls and 215 boys) was selected using convenience sampling method in 2016. Measurement tools included Neef’s self-compassion, scale their multi-dimensional relations - the body (MSRQ) Cash, and the scale of emotional regulation (2003) Gross – John. To analyze the data, Pearson's correlation coefficient, and regression analysis were used and independent t test. The findings revealed that all components of self-compassion, and body image, except gesture orientation there is a significant relationship with emotion regulation. All the positive components of self-compassion (self-kindness, a sense of common humanity and mindfulness) and the components of orientation of fitness and physical satisfaction in the body image plays an important role in predicting emotional regulation. Similarly, the findings of this study showed that not significant difference between self-compassion and body image based on gender. Therefore, the findings of this study approves that the positive aspects of self-compassion (self-kindness, Common Humanity and mindfulness) and the components orientation of fitness and physical satisfaction in body image play a fundamental role in the emotional regulation and management. .

کلیدواژه‌ها [English]

 • self-compassion
 • Body Image
 • Emotional regulation
 1. اژه ای، جواد؛‌ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ ارمی، حسن (1394). مقایسه تنظیم هیجان، میان افراد دارای سوء مصرف مواد و عادی. مجله روانشناسی، شمارة 2 (74پیاپی)، 146-137.
 2. جناآبادی، حسین (1388). بررسی رابطه ی خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه از مؤلفه­های هوش هیجانی با استعداد اعتیاد دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، شمارة 9 (6)، 12-1.
 3. حیدری، علیرضا؛ خدادادی، شهلا (1391).مقایسه اضطراب اجتماعی و نگرانی تصویربدنی در دانشجویان زن ومرد. مجله یافته های نو در روانشناسی، شمارة 22 (7)، 83-95.
 4. ریاحی، محمداسماعیل(1390). بررسی تفاوت‌های جنسیتی در میزان رضایت‌مندی از تصویر بدن. فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شمارة 3 (9)، 33-5.
 5. زاهد، عادل؛ اله قلیلو، کلثوم؛ ابولقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد (1389). ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجان و رفتار بین فردی در سوء مصرف کنندگان مواد. اعتیاد پژوهی، 11، 113-99.
 6. سعیدی، ضحی؛ قربانی، نیما؛ سرافراز، مهدی رضا؛ شریفیان، محمد حسین (1392). اثر القای شفقت خود و حرمت خود بر میزان تجربه شرم و گناه. مجله روانشناسی معاصر، شمارة 8 (1)، 102-91.
 7. قاسم پور، عبدالله؛ ایل بیگی، رضا؛ حسن زاده، شهناز (1391). خصوصیات روانسنجی پرسشنامه تنظیم هیجانی گروس و جان در یک نمونه ایران. ششمین همایش بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه گیلان .724-722.
 8. کریمی، صبری (1395). بررسی نقش خوددلسوزی و تن­انگاره در پیش­بینی مدیریت هیجان دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.
 9. کُرد، بهمن؛ شریفی، حسن­پاشا؛ میرهاشمی، مالک (1390). بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خوددلسوزی در بین دانشجویان. مجله اندازه گیری تربیتی، شمارة 16 (4)، 92-76.
 10. کُرد، بهمن؛ شریفی، حسن پاشا (1394). نقش خوددلسوزی در پیش بینی استرس تحصیلی دانشجویان: با واسطه­گری انگیزش درونی و بیرونی. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، شمارة 21 (12)، 144-127.
 11. کُرد، بهمن؛ باباخانی، آرزو (1395). نقش خوددلسوزی و ذهن‌آگاهی در پیش‌بینی استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، شمارة 13(24)، 126-109.
 12. نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول (1390). اثربخشی آموزش­های ذهن­آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی جسمانی و روانشناختی جانبازان شیمیایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود)، شمارة 5 (15)، 357 - 347 .
 13. نریمانی، محمد؛ غفاری، مظفر (1395). بررسی ارتباط حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی با افسردگی پس از زایمان زنان. پژوهش پرستاری، شمارة 1(11)، 32-25.
 14. یاریاری، فریدون؛ دهقان، مجتبی؛ حسینی، امین (1394). مقایسه برخی از علل گرایش به استفاده از این شبکه­های اجتماعی (رضایت از تصویر بدن، تنظیم هیجان و احساس تنهایی) براساس جنسیت. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، شمارة 3 (35)، 42-34.

 

 

 

 1. Akin, U. (2014). Self-Compassion as a Predictor of Proactivity. International Online Journal of Educational Sciences, 6(1), 103-111.
 2. Akın, A. (2010). Self-compassion and loneliness. International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), 2(3), 702-718.
 3. Anderson, L.M., Erin, E., Reilly, E.E., Gorrell, S., Schaumberg, K., & Anderson, D.A. (2016). Gender- Based Differential Item Function for the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Personality and Individual Differences, 92, 87–91.
 4. Braun, T.D., Park, C.L., & Gorin, A. (2016). Selfcompassion, body image, and disordered eating: A review of the literature. Body Image, 17, 117–131.
 5. Cash, T. F. (1999). The psychosocial consequences of androgenetic alopecia: A review of the research literature. British Journal of Dermatology, 141(3), 398-405.
 6. Contreras, G. Sabiston, C., O'Loughlin, E., & Bélanger, M. (2015). Body image emotions, perceptions, and cognitions distinguish physically active and inactive smokers. Preventive Medicine Reports, 2, 141–145.
 7. Gilboa– schechtman, E., Avnon, L., Zubery, E., & Jeczmien, P. (2006). Emotional processing in eating disorders: specific impairment or general distress related deficiency? Journal of Depression and Anxiety, 23(6), 339-331.
 8. Gross, J.J (1999). Emotion regulation: Past present, future. Cognition and Emotion. 13(5), 551-537.
 9. Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual difference in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 348-362.
 10. Linley, P.A., & joseph, S. (2009). Positive psychology in practice. John Wiley & Sons, Inc, Canada.
 11. Louise, W., Anna, L., Mackinnon, M. & Maclellan, M. (2012). Exploring the link between self- campassion and body image in university women.department of psychology. Body image, 9(2), 236-245.
 12. Körner, A., Coroiu, A., Copeland, L., Gomez-Garibello, C., Albani, C., Zenger, M., & et al. (2015). The Role of Self-Compassion in Buffering Symptoms of Depression in the General Population. PLoS ONE, 10(10), PMID: 26430893.
 13. Kornblau, IS., Pearson, HC. & Breitkopf, CR. (2007. (Demographic, behavioral, and physical correlates of body esteem among low-income female adolescent. Journal of Adolescent Health, 41(6): 566–570.
 14. Neff, K.D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2, 223–250.
 15. Neff, K. D. (2008). Self-Compassion and Other-Focused Responding. Paper presented at the 8th Annual Convention of the Society for Personality and Vredenburg, Krames, & Flett. Psychological Reports, 57, 625-626.
 16. Neff, K. D. (2011). Self-compassion, Self-esteem, and well-being. Social and personality psychology compass, 5, 1-12.
 17. Neff, K.D., & Germer, C. (2017). Self-Compassion and Psychological Wellbeing. In J. Doty (Ed.)Oxford Handbook of Compassion Science, Chap. 27. Oxford University Press.
 18. Pruzinsky, T., & Cash, T. F. (1990). Integrative themes in body image development, deviance, and change. Guilford press, New York.
 19. Raspopow, K., Matheson, K., Abizaid, A., & Anisman, H. (2013). Unsupportive social interactions influence emotional eating behaviors. The role of coping styles as mediators. Appetite, Elsevier Ltd, 62, 143–149.
 20. Reyes, D. (2011). Self-Compassion: A Concept Analysis, Journal of Holistic Nursing American Holistic Nurses Association, 10(5), 1-9.
 21. Ryff, C.D, Singer, B. (1996). Psychological well-being: Meaning, measurement, and implications for psychotherapy research. Psychology and Psychosomatics, 65, 14-23.
 22. Steward, T., Perez, M., Mata, F., Zalacain, I., Cano, M., Rodriguez, O., Ardana, F., Yucel, M., Soriano, C., & Garcia, A. (2016). Emotion Regulation and Excess Weight: Impaired Affective Processing Characterized by Dysfunctional Insula Activation and Connectivity. PLoS One, 11(3), e0152150. (2017/06/05); https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
 23. Tangy, Y.Y., Tang, R., & Posner, M. (2016). Mindfulness meditation improves emotion regulation and reduces drug abuse. Published by Elsevier Leland ltd, 1(163), S13–S18.
 24.  Walter  O., & Golan, V.Sh. (2017). Effect of the Parent–Adolescent Relationship on Adolescent Boys’ Body Image and Subjective Well-Being. American Journal of Men's Health, 11(4), 920-929.
 25. Wu, Y.l., Li, H., Zhou, Y., Yu, J., Zhang, Y., Song, M., Qin, W., Yu, C., & Jiang, T. (2016). Sex-specific neural circuits of emotion regulation in the centromedial amygdale. Scientific Reports, 6(23112), 1-10.