دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، شهریور 1387 

مقاله علمی

بررسی رابطه ی ابعاد شخصیتی مادر با اضطراب در کودکان

صفحه 1-14

10.22111/jeps.2007.749

انسیه بابایی؛ طاهره گلستانی؛ قاسم یعقوبی


بررسی راههای بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران

صفحه 27-36

10.22111/jeps.2007.751

سعید رجائی پور؛ ابوالقاسم فرهنگ؛ تقی آقاحسینی؛ حسن قلاوندی


بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان

صفحه 37-54

10.22111/jeps.2007.752

سیدعلیقلی روشن؛ عبدالوهاب پورقاز؛ عبدالباسط مرادزاده


بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی

صفحه 79-98

10.22111/jeps.2007.754

فاطمه گلستان جهرمی؛ مه سیما پور شهریاری؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید


بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان

صفحه 99-112

10.22111/jeps.2007.755

اعظم مقدم؛ اکرم نیک بخت؛ شقایق نیک نشان؛ سید علی سیادت