دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، اسفند 1387، صفحه 1-111 

مقاله علمی

بررسی رابطه مؤلفه های زبان شناختی با هوش و سن

صفحه 1-22

10.22111/jeps.2009.743

ملیحه پیروز؛ شعله امیری؛ محمدباقر کجباف


عوامل مؤثر بر توانمند سازی مدیران مدارس

صفحه 23-38

10.22111/jeps.2009.744

سعید رجایی پور؛ احمد شعبانی؛ محمد نیاز پور زیلایی