دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 1-111