بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

چکیده

در عصر گسترش روزافزون علوم و فنون و حاکمیت صنایع و تکنولوژی برتر بر همه ی ابعاد و جنبه های زندگی، مسئله ای که بیش از هر چیز دیگر توجه کارگزاران جوامع را به خود جلب کرده است، مسئله ی خلاقیت، نوآوری، هدایت و حمایت از صاحبان اندیشه های خلاق است. بحث درباره ی خلاقیت به معنای سخن گفتن درباره ی با ارزش ترین و سرنوشت ساز ترین مفاهیم و پدیده هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع ایجاد خلاقیت در دانش آموزان مدارس راهنمایی از دیدگاه معلمان است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی و نمونه ی آماری تحقیق شامل 310 نفر (128 نفر مرد و 182 نفر زن) از معلمان مدارس راهنمایی نواحی 1 و 2 شهر زاهدان می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. یافته های پژوهش نشانگر این بود که از دیدگاه معلمان کمبود و ضعف امکانات و تجهیزات آموزشی، اهداف و محتوای کتب درسی نامناسب، روش های تدریس فعلی معلمان و تأکید زیاد بر نمره ی دانش آموز به عنوان ملاک ارزشیابی از عمده ترین موانع خلاقیت در نظام آموزشی ما هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر این بود که روش های تدریس فعلی معلمان عامل اصلی در عدم خلاقیت دانش آموزان می باشد، اهداف و محتوای کتب درسی و کمبود و ضعف امکانات و تجهیـزات آموزشـی در رتبه¬های بعدی قـرار داشتنـد و تأکید زیاد بر نمره ی دانش آموز به عنوان ملاک ارزشیابی اگر چه مانع خلاقیت تلقی می شود ولی در بین سایر عوامل در رتبه ی آخر قرار دارد و دارای کمترین اهمیت و تأثیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان

نویسندگان [English]

  • aligholi rowshan
  • abdolvahab puorghaz
  • abdolbaset moradzadeh
چکیده [English]

در عصر گسترش روزافزون علوم و فنون و حاکمیت صنایع و تکنولوژی برتر بر همه ی ابعاد و جنبه های زندگی، مسئله ای که بیش از هر چیز دیگر توجه کارگزاران جوامع را به خود جلب کرده است، مسئله ی خلاقیت، نوآوری، هدایت و حمایت از صاحبان اندیشه های خلاق است. بحث درباره ی خلاقیت به معنای سخن گفتن درباره ی با ارزش ترین و سرنوشت ساز ترین مفاهیم و پدیده هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع ایجاد خلاقیت در دانش آموزان مدارس راهنمایی از دیدگاه معلمان است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی و نمونه ی آماری تحقیق شامل 310 نفر (128 نفر مرد و 182 نفر زن) از معلمان مدارس راهنمایی نواحی 1 و 2 شهر زاهدان می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. یافته های پژوهش نشانگر این بود که از دیدگاه معلمان کمبود و ضعف امکانات و تجهیزات آموزشی، اهداف و محتوای کتب درسی نامناسب، روش های تدریس فعلی معلمان و تأکید زیاد بر نمره ی دانش آموز به عنوان ملاک ارزشیابی از عمده ترین موانع خلاقیت در نظام آموزشی ما هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر این بود که روش های تدریس فعلی معلمان عامل اصلی در عدم خلاقیت دانش آموزان می باشد، اهداف و محتوای کتب درسی و کمبود و ضعف امکانات و تجهیـزات آموزشـی در رتبه¬های بعدی قـرار داشتنـد و تأکید زیاد بر نمره ی دانش آموز به عنوان ملاک ارزشیابی اگر چه مانع خلاقیت تلقی می شود ولی در بین سایر عوامل در رتبه ی آخر قرار دارد و دارای کمترین اهمیت و تأثیر است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • موانع خلاقیت
  • تجهیزات آموزشی
  • محتوای کتب درسی
  • شیوه های تدریس
  • نمره ی دانش آموز