بررسی راههای بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله ی حاضر، بررسی راههای بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران مدارس ابتدایی است. روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. نمونه ی آماری شامل 420 آموزگار بوده است ابزار تحقیق پرسشنامه ی محقق ساخته و دارای 36 سؤال بوده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که از نظر آموزگاران ویژگی های شخصی مدیران از قبیل داشتن ظاهری آراسته، مشهور بودن به حسن خلق، برخورد با ارباب رجوع با خوشرویی و رعایت عدالت در برخورد با افراد مختلف در بهبود رابطه ی خانه و مدرسه تأثیر دارد. همچنین مهارتهای فنی مدیر، شامل آشنایی مدیر با امور اداری مدرسه، نظارت صحیح بر امور مالی، ارتباط با آموزگاران و اولیا را جزو وظایف حرفه ای دانستن، در بهبود رابطه¬ی خانه و مدرسه تأثیر دارد. همچنین مهارت های انسانی مدیر و مهارت های ادراکی مدیر در بهبود مناسبات خانه و مدرسه تأثیر دارد. پاسخگویان با هر سطح از تحصیلات و هر سابقه ی کاری تأثیر ویژگی های شخصی، مهارت¬های فنی، مهارت های انسانی و مهارت های ادراکی مدیران را در بهبود مناسبات خانه و مدرسه مؤثر دانسته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی راههای بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران

نویسندگان [English]

  • saeed rajaipuor
  • abolghasem farhang
  • taghi aghahoseni
  • hasan ghalavandi
چکیده [English]

هدف مقاله ی حاضر، بررسی راههای بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران مدارس ابتدایی است. روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. نمونه ی آماری شامل 420 آموزگار بوده است ابزار تحقیق پرسشنامه ی محقق ساخته و دارای 36 سؤال بوده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که از نظر آموزگاران ویژگی های شخصی مدیران از قبیل داشتن ظاهری آراسته، مشهور بودن به حسن خلق، برخورد با ارباب رجوع با خوشرویی و رعایت عدالت در برخورد با افراد مختلف در بهبود رابطه ی خانه و مدرسه تأثیر دارد. همچنین مهارتهای فنی مدیر، شامل آشنایی مدیر با امور اداری مدرسه، نظارت صحیح بر امور مالی، ارتباط با آموزگاران و اولیا را جزو وظایف حرفه ای دانستن، در بهبود رابطه¬ی خانه و مدرسه تأثیر دارد. همچنین مهارت های انسانی مدیر و مهارت های ادراکی مدیر در بهبود مناسبات خانه و مدرسه تأثیر دارد. پاسخگویان با هر سطح از تحصیلات و هر سابقه ی کاری تأثیر ویژگی های شخصی، مهارت¬های فنی، مهارت های انسانی و مهارت های ادراکی مدیران را در بهبود مناسبات خانه و مدرسه مؤثر دانسته اند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ویژگی های شخصی
  • مهارت های فنی
  • مهارت های ادراکی
  • مهارت های انسانی
  • انجمن اولیا و مربیان و مدیران