بررسی رابطه ی ابعاد شخصیتی مادر با اضطراب در کودکان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

چکیده

بهداشت روانی مادران یکی از مهمترین و زیربنایی ترین موضوعات تأثیر گذار در زندگی افراد جامعه است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط ابعاد متفاوت شخصیتی مادر با اضطراب در کودک است. در این تحقیق بررسی شده است که آیا ابعاد شخصیتی مادر با اضطراب کودک رابطه دارد؟ سهم هر یک از ابعاد شخصیتی مادر نظیر روان رنجورخویی/ ثبات هیجانی، برون گرایی/ درون گرایی، روان پریش خویی/ کنترل تکانه بر اضطراب کودک چقدر است؟ جامعه ی آماری شامل تعداد 2150 کودک پنج و شش ساله از 150 مهد کودک واقع در شش شهرستان در شرق استان مازندران بودند. حجم نمونه 274 نفر کودک و مادربود و از طریق روش نمونه گیری سیستماتیک- خوشه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه ی شخصیت آیزنک و تست ترسیمی خانه درخت شخص بود. روش تحقیق توصیفی- مقطعی بوده است و برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته ها نشان داد، بین ابعاد شخصیتی مادر(روان رنجورخویی/ ثبات هیجانی، روان پریش خویی/کنترل تکانه، درون گرایی/برون گرایی) و میزان اضطراب کودک رابطه معناداری وجود دارد. در مجموع ویژگی های شخصیتی مادران (روان رنجورخویی، روان پریش خویی، درون گرایی) 24/0 از اضطراب کودکان را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه ی ابعاد شخصیتی مادر با اضطراب در کودکان

نویسندگان [English]

  • ansiyah babai
  • taherah golestani
  • ghasem yaghuobi
چکیده [English]

بهداشت روانی مادران یکی از مهمترین و زیربنایی ترین موضوعات تأثیر گذار در زندگی افراد جامعه است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط ابعاد متفاوت شخصیتی مادر با اضطراب در کودک است. در این تحقیق بررسی شده است که آیا ابعاد شخصیتی مادر با اضطراب کودک رابطه دارد؟ سهم هر یک از ابعاد شخصیتی مادر نظیر روان رنجورخویی/ ثبات هیجانی، برون گرایی/ درون گرایی، روان پریش خویی/ کنترل تکانه بر اضطراب کودک چقدر است؟ جامعه ی آماری شامل تعداد 2150 کودک پنج و شش ساله از 150 مهد کودک واقع در شش شهرستان در شرق استان مازندران بودند. حجم نمونه 274 نفر کودک و مادربود و از طریق روش نمونه گیری سیستماتیک- خوشه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه ی شخصیت آیزنک و تست ترسیمی خانه درخت شخص بود. روش تحقیق توصیفی- مقطعی بوده است و برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته ها نشان داد، بین ابعاد شخصیتی مادر(روان رنجورخویی/ ثبات هیجانی، روان پریش خویی/کنترل تکانه، درون گرایی/برون گرایی) و میزان اضطراب کودک رابطه معناداری وجود دارد. در مجموع ویژگی های شخصیتی مادران (روان رنجورخویی، روان پریش خویی، درون گرایی) 24/0 از اضطراب کودکان را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ویژگی های شخصیتی
  • اضطراب
  • روان رنجورخویی
  • روان پریش خویی
  • درون گرایی
  • مادر و کودک